SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

27.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi sa člankom 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/ 09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 02. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju Općine Baška za financiranje investicije (kapitalnog projekta): Izgradnja jaslica i dječjeg vrtića

Članak 1.

Općina Baška će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kredita kod Erste & Steiermaerkische bank d.d., za financiranje investicije (kapitalnog projekta) utvrđene Odlukom o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška (klasa:021-05/09-01/7, urbroj 2142-03-09-7) od 12.03.2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09) - Izgradnja jaslica i dječjeg vrtića.

Članak 2.

Općina Baška će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 6.400.000,00 kn

- nominalna kamatna stopa: fiksna, 3,65 % godišnje

- rok otplate: 10 godina

- razdoblje počeka: do 30.06.2014. godine

- način otplate: 40 tromjesečnih rata, svakog 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.; prva rata dospijeva na naplatu 30.09.2014. godine; kamata se obračunava mjesečno i naplaćuje tromjesečno tijekom cijelog vremena korištenja kredita, počeka i povrata kredita

- naknada za odobrenje kredita 0,80% jednokratno na odobreni iznos kredita, 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

- način korištenja: nakon sklapanja ugovora o kreditu tijekom 2010. i 2011. godine

- sredstva osiguranja: 5 komada bjanko mjenica s mjeničnim očitovanjem, bjanko zadužnice, založno pravo na k.č.2249 (građevna čestica za izgradnju jaslica i dječjeg vrtića).

Članak 3.

Načelnik Općine Baška ovlašćuje se za zaključivanje Ugovora o kreditu i izdavanje bjanko mjenica i zadužnice za osiguranje povrata kredita, a po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur broj: 2142-03-10-2

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Općinskog vijeća

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr