SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/08) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

2. izmjene i dopune Prostornog plana izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04) te Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 00, 12/05, 50/06 i 08/09).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat 2. izmjena i dopuna Plana je cjelokupno područje Općine Baška.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Unutar obuhvata Plana u dosadašnjoj provedbi uočeni su određeni nedostaci što se tiče određenih prostornih rješenja za neke od aktualnih razvojnih potreba Općine. Također pojavile su se i nove potrebe iznalaženja prostornih rješenja za neke nove razvojne potrebe Općine, a za koje postojeći Plan ne nudi rješenja, kao i potreba za analiziranjem izgradnje koja nije sukladna lokacijskim uvjetima osnovnog Plana te preispitivanje mogućnosti njene legalizacije odnosno uklapanja istih u prostorni razvoj općine.

Uočene su, također, manje nejasnoće u provedbi Plana u odnosu Zakon u prostornom uređenju i gradnji.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana načelno su navedeni kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog to su:

. određivanje lokacije za odlagalište građevinskog otpada,

. planiranje lokacije buduće žičare,

. proširenje groblja Baška,

. provjera zona zaštite kulturnih dobara,

. preispitivanje zona bespravne gradnje i utvrđivanje mogućnosti uklapanja istih u prostorni razvoj Općine kroz promjenu lokacijskih uvjeta,

. preispitivanje veličine kod građenja objekata svih namjena te shodno tome definirati uvjete gradnje u različitim kontekstualnim situacijama,

. korekcije granica građevinskih područja (bez proširenja) s obzirom na neusklađenost s katastarskim podlogama,

. provjera mogućnosti smanjenja broja provedbenih planova te preispitivanje granica obuhvata istih,

. ispravak odredbi za provođenje Plana,

. usklađenje sa Prostornim planom županije posebno u dijelu koji se odnosi na turističke zone,

. u svemu usklađenje Plana s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju tu vrstu materije,

. ostale promjene za koje se ukaže potreba tijekom izrade, a sukladno zahtjevima Općine.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Cilj 2. izmjena i dopuna Prostornog plana su na adekvatan i posebno prihvatljiv način osigurali uvjete za prostorni razvoj Općine Baška u skladu sa novim potrebama uzimajući u obzir realno stanje u prostoru Općine.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvrđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, između ostalog kako slijedi:

. odrediti lokaciju za odlagalište građevinskog otpada,

. odrediti lokaciju žičare,

. proširiti groblje Baška,

. odrediti zone zaštite kulturnih dobara,

. korigirati lokacijske uvjete za gradnju građevina svih namjena,

. korigirati granice građevinskih područja (bez proširenja) s obzirom na neusklađenost s katastarskim podlogama,

. odrediti obvezu izrade detaljnijih prostornih planova te granice obuhvata istih,

. ispraviti odredbe za provođenje,

. uskladiti Prostorni plan sa Prostornim planom županije,

. uskladiti Prostorni plan sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju tu vrstu materije,

. izmijeniti Plan u skladu sa zahtjevima Općine tijekom izrade.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana nije planirana izrada separatnih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, konzervatorskih, hortikulturnih ili drugih). Ako se tijekom izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana ukaže potreba za pojedinom stručnom podlogom njena izrada odredit će se dugom Odlukom odnosno Ugovorom.

U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni Izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

2. izmjene i dopune Prostornog plana će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, a koje su korištene u izradi važećeg Plana. 2. izmjene i dopune Prostornog plana će se izraditi u mjerilu 1:25000 i 1:5000 na podlogama Izvornog plana.

Za potrebe izrade pomoćno će se koristiti orto-foto snimke i nova katastarska izmjera u izradi.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana su:

. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB,

. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA,

. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska bb, 10000 ZAGREB,

. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka,

. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB,

. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Babonićeva 121, 10000 ZAGREB,

. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB,

. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Krk, Trg bana Jelačića 5, 51500 Krk,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 RIJEKA,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/ I, 51000 Rijeka,

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka,

. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA,

. HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB,

. UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA,

. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

. TELE 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb,

. VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb,

. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Ciottina 17a, 51000 RIJEKA,

. B.NET HRVATSKA d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10000 ZAGREB,

. OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad, A. Kačića Miošića 13, 51000 RIJEKA,

. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA,

. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Kvarnersko primorje i otoci, Verdijeva 6, 51000 Rijeka,

. PONIKVE d.o.o. Vršanska 14, 51500 Krk,

. komunalna društva koja djeluju na području Općine,

. susjedne Općine i Gradovi.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.

Rok za proceduru donošenja Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

. Javna rasprava: 15 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u nadležnom tijelu,

. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja, odnosno od proteka Zakonom propisanog roka,

. Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

Rokovi izrade prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana po fazama utvrdit će se Ugovorom o izradi 2. Izmjena i dopuna.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobrava građenje u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana financira Općina Baška.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-15

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr