SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

22.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/08) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

1. izmjene i dopune Prostornog plana izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04) te Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 00, 12/05, 50/06 i 08/09).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat 1. Izmjena i dopuna Plana je tekstualni dio Prostornog plana uređenja Općine Baška.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Proteklih 9 godina od zadnjeg popisa stanovništva (2001. godina) došlo je do promjene broja stalnog i povremenog stanovništva naselja Baška o čemu svjedoče potvrde i očitovanja Policijske postaje Krk, Porezne uprave PGŽ, Ispostava Krk, Ponikve d.o.o. iz Krka, te raspoloživa dokumentacija Općine Baška.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

S obzirom na promjenu broja stalnog i povremenog stanovništva naselja Baška potrebno je u Planu izmijeniti slijedeće:

U Obrazloženju Plana:

. U poglavlju 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru, Stanovništvo, nadopunjuje se;

. U poglavlju 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru, Gospodarstvo, Tercijarni sektor, mijenja se podatak o broju stanova za odmor;

. Tablica 8. i tablica 9. mijenjaju se;

. U poglavlju 2.2.1. Demografski razvoj, Stanovništvo, Tablica 10. nadopunjuje se;

. U poglavlju 2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja, Tablica 12. nadopunjuje se;

. U poglavlju 3.4.1.1. Građevinska područja naselja, Građevine stambene namjene, prva rečenica briše se;

U Odredbama za provođenje:

. Briše se Članak 31.;

. U Članku 124., stavak 8., briše se alineja 1.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

1. izmjene i dopune Prostornog plana izraditi će se samo na tekstualnom dijelu Plana čime grafički dio ostaje nepromijenjen te u skladu s time nije potrebno pribavljanje posebnih podloga.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Pozivi za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta nadležnih tijela i osoba se s obzirom na vrstu izmjene ne šalju, ne provodi se prethodna rasprava, a u izradi predmetnog plana sudjeluju:

. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB,

. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.

Rok za proceduru donošenja Plana po fazama:

. Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu: 21 dana od donošenja Odluke o izradi odnosno potpisa Ugovora s Izrađivačem.

. Javna rasprava: u trajanju od 15 dana, a započinje 8 dana nakon objave u Službenom glasniku odnosno i u dnevnom tisku.

. Izrada Izvješća s javne rasprave: u roku najviše 30 dana od proteka javne rasprave.

. Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: u roku 5 dana od verifikacije Izvješća s javne rasprave.

. Ishođenje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga: u roku od 30 dana (Županijski zavod).

. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dobivanja mišljenja Županijskog zavoda.

. Ishođenje suglasnosti na konačni prijedlog Plana: u roku od 60 dana (MZOPU).

. Donošenje Plana: 15 dana od zaprimanja suglasnosti.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobrava građenje u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana financira Općina Baška.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-14

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr