SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

21.

Temeljem članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Baška (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti, način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Članak 3.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

. samac je osoba koja nema obitelj ili živi sama bez članova obitelji;

. obitelj čine bračni, ili izvanbračni, drugovi, njihova djeca i drugi srodnici, koji žive u zajedničkom domaćinstvu;

. samohrani roditelj je roditelj, koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, te sam skrbi za svoju djecu;

. korisnik je osoba koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Članak 4.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 5.

(1) Općina može određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 12. ove Odluke (prehrana, njega u kući i sl.) povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka Općina s davateljem usluga zaključuje ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti.

Članak 6.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom ovisi o sredstvima koja su u proračunu namijenjena za potrebe socijalne skrbi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

(1) Korisnik socijalne skrbi je samac ili domaćinstvo, koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih izvora.

(2) Korisnik socijalne skrbi je i:

. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, te dijete prema kojemu je, ili bi trebala biti, primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite;

. tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija nemoćna i druga osoba, koje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama;

. druga osoba koja je u nevolji, zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama, ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, ili drugih uzroka.

(3) Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovog članka, može biti samac, član domaćinstva ili domaćinstvo u cjelini.

Članak 8.

(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine.

(2) Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke mogu ostvariti korisnici ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Krk ostvaruje:

pravo na pomoć za uzdržavanje,

pravo na doplatak za pomoć i njegu,

pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 11.

(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom, kako slijedi:

. samac do 2.000,00 kn,

. dvočlano domaćinstvo do 2.500,00 kn,

. obitelj s tri ili više članova do 1.000,00 kuna po članu

(2) Prihodom u smislu prethodnog stavka ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

(3) U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se: pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, pomoć za podmirenje troškova stanovanja i dječji doplatak.

(4) Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć;

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja (uvjet - cenzus prihoda);

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku;

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva;

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

6. Pravo na korištenje besplatne školske užine;

7. Pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata;

8. Pravo na korištenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima;

9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova;

10. Pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne osobe);

11. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi;

12. Pravo na pomoć za uzdržavanje;

13. Pravo na pomoć i njegu u kući;

14. Pravo na roditeljsku naknadu;

15. Pravo na dodatak na mirovinu.

(2) Ostvarivanje prava iz prethodnog stavka obuhvaćeno je Godišnjim programom javnih potreba iz socijalne skrbi, koji Općinsko vijeće Općine Baška donosi za svaku proračunsku godinu i ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 13.

(1) Korisnik, u pravilu može istovremeno ostvariti samo jedno pravo, tj. oblik pomoći, a iznimno može ostvariti istovremeno i više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći, ali obvezno uz odluku koju, temeljem prijedloga

Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, donosi Općinski načelnik.

(2) Moguće istovremeno priznavanja više oblika pojedinačnih prava, odnosno oblika socijalne pomoći, utvrđuje Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb na temelju ukupnih stvarnih materijalnih i socijalnih prilika domaćinstva.

(3) Pri utvrđivanju mogućnosti iz stavka 2. ovoga članka u obzir se uzima stambeni i zdravstveni status, dob članova domaćinstva, broj male i školske djece, moguće podstanarstvo s najamninom, broj nezaposlenih članova domaćinstva.

1. Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć

Članak 14.

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti:

. osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osoba starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima),

. radno sposobne osobe koje s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe,

ako ispunjavaju socijalni uvjet iz članka 10. i uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Članak 15.

Korisnici iz članka 14. ove Odluke, ostvaruju pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kn, a može je koristiti samo jedan član zajedničkog domaćinstva.

Članak 16.

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć ne ostvaruje osoba (samac ili član domaćinstva) koja:

. može sama sebe uzdržavati, radno sposobna osoba, mlađa od 65 godina mora biti uredno prijavljena na Zavodu za zapošljavanje,

. ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su ga dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

. ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 17.

(1) Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti korisniku za plaćanje računa, koji se odnose na troškove najma, grijanja, električne energije, vode, odvodnje, odvoza smeća komunalne naknade, plina i drugo vezano za troškove stanovanja.

(2) Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) koristi se na način da Općina plati u cijelosti ili djelomično ispostavljeni račun, izravno javnom ili komunalnom poduzeću.

(3) Podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja, dužan je Općini dostaviti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzeća, te moguće druge dokumente i isprave koje će se zatražiti.

(4) Općinski načelnik, na prijedlog Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, donosi odluku o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalnim i javnim poduzećima), osobama koje ispunjavaju uvjet prihoda određen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

(5) Pri donošenju odluke o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) vodi se računa o cjelokupnoj situaciji u obitelji, posebno da li se radi o domaćinstvu čiji je pretežni broj članova nesposoban za rad i privređivanje (stariji od 65. godina i nesposobnost utvrđena općim propisima) ili o domaćinstvu s troje i više djece.

(6) Korisnik jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalnim i javnim poduzećima) može biti samo jedan član domaćinstva.

3. Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku

Članak 18.

(1) Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi (samcu ili obitelji), koja zbog trenutačnih okolnosti (materijalnih i financijskih teškoća), prema procjeni i prijedlogu Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

(2) Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći izravno korisniku iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinski načelnik.

(3) Jednokratna novčana pomoć iz ovoga članka iznosi najviše 2.000,00 kuna.

(4) Jednokratna novčana pomoć može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domaćinstvu) više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći trostruki iznos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 19.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku ne ostvaruje osoba čiji prihodi prelaze više od 30 % cenzuse prihoda određene člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

4. Jednokratna novčana pomoć za plaćanje ogrjeva

Članak 20.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu ogrijeva može se odobriti osobi (samcu ili domaćinstvu), koja ispunjava jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet (korisnik pomoći za uzdržavanje s rješenjem Centra za socijalnu skrb Krk ukoliko to pravo nije ostvario u Centru),

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

Članak 21.

Samcu ili obitelji, koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Pravo na pomoć za ogrjev nema osoba koja je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi (Centar za socijalnu skrb, Caritas, Crveni križ) i korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja - grijanja (plin, električna energija).

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 23.

Troškove stanovanja predstavljaju troškovi koji se odnose na najamninu, električnu energiju, komunalne naknade, plin, grijanje, odvodnju, vodu, odvoz smeća i druge troškove stanovanja.

5.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti korisnik stana - najmoprimac, koji plaća zaštićenu ili slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Članak 25.

(1) Najmoprimac iz članka 24. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

(2) Najmoprimac iz članka 24. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

. ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

. stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno,

. ako stan ili dio stana daje u podnajam,

. ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 26.

(1) Pomoć za podmirenje troškova najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 24. ove Odluke do najviše 600,00 kuna mjesečno.

(2) Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

5.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 27.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1. korisnik stana - najmoprimac, koji plaća zaštićenu ili slobodno ugovorenu najamninu,

2. osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.

(2) Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti korisnik koji na temelju rješenja Centra ispunjava socijalni uvjet i ostvaruje pravo na stalnu pomoć.

Članak 28.

(1) Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 27. ove Odluke, utvrđuje se u iznosu do 1.200,00 kuna godišnje.

(2) Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se korisniku nadoknadi dio mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju uplatom na račun korisnika.

5.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 29.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluga vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i odvoza kućnog smeća.

(2) Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

(3) Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema korisnik ako:

1. koristi stan koji ima veći standard od jedne sobe po članu obitelji (osim supružnika kojima pripada jedna soba) izuzev umirovljenika, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje deset godina neprekidno,

2. stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene,

3. na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan,

4. stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i odvoza kućnog smeća u iznosu do 1.200,00 kuna godišnje korisnik može ostvariti u slučaju kada se usluga naplaćuje putem komunalnog poduzeća Ponikve d.o.o. iz Krka, na način da se korisniku nadoknadi dio mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju uplatom na račun korisnika.

6. Pravo na korištenje besplatne školske užine

Članak 31.

Pravo na korištenje besplatne školske užine imaju djeca (učenici) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

Članak 32.

Pravo iz članka 31. ove Odluke ostvaruje se za tekuću školsku godinu.

7. Pravo na pomoć korištenja besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata unutar Primorsko-goranske županije

Članak 33.

(1) Pravo na pomoć korištenja besplatnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata imaju djeca (učenici i studenti) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

(2) Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se za tekuću školsku godinu.

(3) Pravo iz ovoga članka može koristiti svaki učenik, student (ukoliko ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći ove Odluke.

(4) Pravo iz ovoga članka odnosi se na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do mjesta školovanja unutar Primorsko-goranske županije.

(5) Pravo iz ovoga članka ostvaruje se na način da Općina izravno uplaćuje sredstva trgovačkom društvu koje obavlja prijevoz na temelju ispostavljenog računa.

8. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima

Članak 34.

(1) Pravo na besplatan boravak u jaslicama i dječjim vrtićima mogu ostvariti djeca čije domaćinstvo - obitelj ispunjava jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

(5) Pravo iz ovoga članka ostvaruje se na način da Općina izravno uplaćuje sredstva pružatelju usluge na temelju ispostavljenog računa.

9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 35.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosi se isključivo na troškove osnovne opreme i troškove ukopa, a može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika, niti osobu koja je to dužna obaviti, ili ako osoba koja je to dužna obaviti ispunjava uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

(2) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da Općina plati ispostavljeni račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo.

10. Pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja u psihijatrijsku bolnicu i ustanove socijalne skrbi (domove za stare i nemoćne osobe)

Članak 36.

(1) Općina može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u psihijatrijskoj bolnici ili u ustanovi socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu.

(2) Općina može snositi troškove smještaja osoba koje su kronični psihijatrijski bolesnici i psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici u psihijatrijskoj bolnici, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke, tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži kao vlasnik na nekretninama u korisnikovu vlasništvu.

(3) Mogućnost iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i za smještaj osoba u ustanove socijalne skrbi (domove za stare i nemoćne osobe).

11. Sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi

Članak 37.

(1) Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva i za sljedeće programe, odnosno oblike pomoći i to:

. pomoć roditeljima učenika osnovne i srednje škole za kupnju školskog pribora i knjiga,

. pomoć za prehranu (poklon paketi za blagdane),

. jednokratna novčana pomoć za subvencioniranje putnih troškova učeničkih putovanja, za učenike osnovnih i srednjih škola,

. mjesečna novčana pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i redovne studente.

(2) Korisnici pomoći iz prethodnog stavka mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

12. Pravo na pomoć za uzdržavanje

Članak 38.

(1) Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

(2) Korisnik će ostvariti pomoć za uzdržavanje posebnim sporazumom sklopljenim s Općinom u kome će se odrediti visina pomoći.

(3) Općina na temelju rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

13. Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 39.

Pomoć i njegu u kući može se odobriti osobi kojoj je, zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 40.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1. organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka ili živežnih namirnica u kuću, pomoć u pripremanju obroka i dr.),

2. obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, pranje posuđa, priprema i donošenje ogrjeva i sl.),

3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

4. pravo na besplatno korištenje dodatnog sata kućne medicinske njege, do dvanaest (12) sati mjesečno.

Članak 41.

(1) Jedan od oblika pomoći iz članka 40. točke 1., 2. i 3. ove Odluke može se odobriti osobi ako ispunjava jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet - ispunjava samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, ako na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

- pomoć za uzdržavanje,

- doplatak za pomoć i njegu,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke,

(2) Oblik pomoći iz članka 40. točke 4. ove Odluke može se odobriti osobi kojoj je, zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju, prijeko potrebna medicinska njega druge osobe i ako ispunjava jedan od uvjeta:

. socijalni uvjet - ako Rješenjem Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

- pomoć za uzdržavanje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- pomoć i njegu u kući,

. uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke,

(3) Pomoć iz točke 4. članka 40. ove Odluke može ostvariti osoba koja ima preporuku obiteljskog liječnika i potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o odobrenoj medicinskoj njezi u kući.

Članak 42.

Pomoć i njegu u kući ne može se odobriti osobi:

. koja ima mogućnost da joj pomoć i njegu osiguravaju roditelji, bračni drug, djeca;

. koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju;

. ako na području njenog prebivališta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97 do 79/07) nije moguće osigurati pomoć i njegu druge osobe.

Članak 43.

Pomoć i njegu u kući, te medicinsku njegu u kući, mogu pružati ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, trgovačko društvo, udruga, pravna ili fizička osoba ovlaštena za tu djelatnost.

Članak 44.

Postupak za ostvarivanje prava iz članka 40. ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

14. Pravo na roditeljsku naknadu

Članak 45.

Roditelji novorođene djece na području Općine Baška, uz uvjet da imaju prebivalište na području Općine Baška, ostvaruju pravo na jednokratnu roditeljsku naknadu, u iznosima kako slijedi:

2.1. za prvorođeno dijete - 5.000,00 kn,

2.2. za rođenje drugog djeteta - 7.000,00 kn,

2.3. za rođenje trećeg djeteta - 15.000,00 kn,

2.4. za rođenje četvrtog i svakog slijedećeg djeteta - 30.000,00 kn.

Članak 46.

(1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. ostvaruje jedan od roditelja uz obvezu dostavljanja pisanog zahtjeva, kojemu treba priložiti:

. preslike uvjerenja o prebivalištu za sebe i novorođeno dijete,

. preslike izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, ali i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

. broja računa na koji će isplatiti naknada,

najkasnije 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.

(2) Isplatu naknada iz članka 2. ove Odluke obavljat će, na temelju isprava iz prethodnog stavka ovoga članka, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

15. Pravo na dodatak na mirovinu

Članak 47.

(1) Pravo na dodatak na mirovinu, u iznosu od 100,00 kn mjesečno, ostvaruju umirovljenici, čiji iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.100,00 kn mjesečno.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne ostvaruju umirovljenici koji imaju druge stalne mjesečne prihode po različitim osnovama, uključujući i inozemnu mirovinu.

Članak 48.

(1) Isplatu dodatka iz članka 47. ove Odluke obavljat će Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, na temelju popisa primatelja mirovine u kunama u iznosu do 1.100,00 kn mjesečno, koji će najprije sačiniti, a kasnije, po potrebi i ažurirati, Društvo umirovljenika i invalida Općine Baška.

(2) Predsjednik/ca Društva umirovljenika i invalida Općine Baška će svaki mjesec, za sve korisnike dodatka na mirovinu, preuzimati sredstva u ukupnom iznosu na blagajni Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, te osigurati raspodjelu istih pojedinačnim korisnicima.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 49.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom, osim prava na dodatak na mirovinu, pokreće se na zahtjev stranke, njezina bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 50.

(1) Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.

(2) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava, u pravilu:

. za socijalni uvjet, sukladno članku 10. ove Odluke - rješenje Centra za socijalnu skrb,

. za uvjet prihoda:

1. Izjavu o broju i starosti svih članova zajedničkog domaćinstva,

2. Potvrdu o prihodima svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva:

* potvrda poslodavca o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja 3 mjeseca, koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, za sve zaposlene članove zajedničkog domaćinstva

ili

potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva da se isti nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba,

* dokaz (odresci od mirovine) o ukupno isplaćenoj mirovini za prethodna 3 mjeseca, koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, za sve korisnike mirovine, članove zajedničkog domaćinstva,

ili

potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ne primanju mirovine.

(3) Jedinstveni upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i/ili odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnih prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva (odlazak na teren) korisnika ili na drugi odgovarajući način.

(4) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 51.

Ostvarivanje prava na odobreni oblik pomoći započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva ako je zahtjev podnesen do 10. dana u mjesecu.

Članak 52.

(1) O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke, u suradnji s Odborom za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, u prvom stupnju rješava Jedinstveni upravni odjel odgovarajućim Rješenjem.

(2) O žalbi protiv Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

(3) Iznimno, u slučaju dvojbi i nejasnoća glede primjene odredbi ove Odluke u rješavanju pojedinih zahtjeva za ostvarivanje prava na određeni oblik pomoći, ovlašćuje se Općinski načelnik, posebnom odlukom, odlučiti o zahtjevu vodeći računa o raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 53.

(1) Tijekom ostvarivanja prava na odgovarajući oblik pomoći iz ove Odluke korisnik je dužan obavijestiti Općinu o svakoj promjeni okolnosti u odnosu na one u kojima je pomoć odobrena, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastupanja promjene.

(2) Ako se radi o trajnijoj, dužoj pomoći, korisnik je obvezan, najkasnije na isteku kalendarske godine, dostaviti nove isprave koje je priložio zahtjevu za ostvarenje prava na pomoć.

(3) Jedinstveni upravni odjel može, radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava (revizije), utvrditi kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

 (4) Jedinstveni upravni odjel donijet će novo Rješenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Članak 54.

Svi oblici pomoći koji se ostvaruju temeljem ove Odluke upisuju se u Evidencijski karton korisnika socijalne pomoći.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/98, 32/01 i 14/03).

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-13

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr