SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD BAKAR

25.

Temeljem odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09), te odredbe članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju kod
Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje investicija
(kapitalnih projekata) Grada Bakra

Članak 1.

U članku 2. Odluke o zaduženju kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje investicija (kapitalnih projekata) Grada Bakra iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zasnivanje založnog prava na nekretninama Grada Bakra kao sredstvo osiguranja kredita odnosi se na hipoteku na k.č. 464/1 k.o. Hreljin ukupne površine 2.316,00 m2 (Dječji vrtić Hreljin i dvorište).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-02-01-10-10

Bakar, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr