SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from Punat 1084..1089

Općina Punat

9.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Punat za razdoblje
siječanj - prosinac 2003. godine

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2003. god. sastoji se od:


I. izmjena Izvršenje

i dopuna 2003.

2003. god.


A. RAČUN PRIHODA

I RASHODA


A1) PRIHODI POSLOVANJA 8.560.928,92 7.968.905,67


A2) PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00 76.274,41A3) RASHODI

POSLOVANJA 6.036.336,62 5.418.426,14


A4) RASHODI ZA

NEFIN. IMOV. 3.422.982,24 2.352.129,38


RASHODI-VIŠAK/MANJAK

A1+A2-A3-A4 -818.389,94 +274.624,56


RASPOLOŽ. SRED. PRETH. GOD.


B1) RASPOLOŽ. SRED. 2002. 887.071,08 887.071,08


B. RAČUN FINANCIRANJA


C1) PRIMICI OD FINANC. IMOV.

I ZADUŽIVANJA 12.000,00 2.500,00


C2) IZDACI ZA FINANC. IMOV.

I OTPLATE ZAJMOVA 80.681,14 80.681,14


NETO ZADUŽIVANJE -68.681,14 -78.181,14

C1-C2


UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

A1+A2+B1+C1 9.540.000,00 8.934.751,16


UKUPNI RASHODI I IZDACI

A3+A4+C2 9.540.000,00 7.851.236,66


VIŠAK PRIHODA 31.12.03. 0,00 1.083.514,50


Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po skupinama i podskupinama raspoređeni su kako slijedi:


Sku- Pod- Prihodi I. izmjena Izvršenje Izvršenje Index Index

pina skup. i dopuna 2003. g. 2002. g.

2003. g.


1 2 3 4 5 6 5:4 5:6


UKUPNI PRIHODI (1+2+3) 8.652.928,92 8.047.680,08 7.211.738,22 93 112 1. TEKUĆI PRIHODI 8.560.928,92 7.968.905,67 6.890.786,74 93 116 61 PRIHODI OD POREZA 4.576.000,00 3.804.753,27 2.898.854,02 83 131 611 Porez na dohodak 1.400.000,00 1.361.825,40 1.412.883,77 97 96 611 Ustuplj. dio por. na doh. 1.554.000,00 754.000,00 0,00 48 - 612 Porez na dobit 290.000,00 290.358,36 260.179,99 100 112 613 Por. na kuće za odmor 570.000,00 602.191,52 380.827,84 106 158 613 Porez na koriš. jav. pov. 1.000,00 0,00 59,47 - - 613 Por. na prom. nekretn. 550.000,00 602.814,49 691.600,48 110 87 614 Porez na potrošnju 180.000,00 190.650,31 153.356,74 106 124 614 Porez na tvrtku 30.000,00 835,69 0,00 3 - 614 Porez na reklamu 0,00 0,00 0,00 - - 616 Ostali nerasp. porezi 1.000,00 2.077,50 -54,27 208 - 63 POTPORE 922.640,00 1.296.693,99 1.243.492,03 140 104 633 Tekuće potpore prorač. 2.640,00 369.540,00 5.000,00 - - 633 Kapital. potpore prorač. 480.000,00 476.496,00 980.000,00 99 49 634 Ostale kapit. potpore 440.000,00 450.657,99 258.492,03 102 174 64 PRIH. OD IMOVINE 900.190,92 824.418,56 667.724,17 92 123 641 Kamate na depozite 20.000,00 6.055,90 13.639,53 30 44 641 Zatezne kamate 0,00 0,00 14.592,96 - - 641 Prihodi od dividendi 500,00 442,80 0,00 89 - 642 Naknade za koncesije 145.000,00 144.416,60 16.550,00 100 875 642 Zakup i iznajm. imov. 700.000,00 647.485,76 574.420,67 93 113 642 Ostali prih. nefin. imov. 4.690,92 3.375,00 48.521,01 72 7 642 Naknada za promjenu namjene poljop. zemlj. 30.000,00 22.642,50 0,00 76 - 65 PRIHODI OD UPRAV. PRISTOJBI

I PO POSEBNIM PROPIS. 2.091.098,00 1.998.217,69 2.033.166,87 96 98 651 Opć.upravne pristojbe 1.098,00 1.098,00 50,00 100 - 651 Boravišna pristojba 650.000,00 644.049,46 648.726,56 99 99 652 Komunalni doprinosi 500.000,00 287.811,40 686.297,09 58 42 652 Komunalna naknada 850.000,00 999.796,73 637.883,48 118 157 652 Ostale nesp.naknade 90.000,00 65.462,10 60.209,74 73 109 66 OSTALI PRIHODI 71.000,00 44.822,16 47.549,65 63 94 661 Ostali nesp. prihodi 70.000,00 44.822,16 47.549,65 64 94 662 Nespomenute kazne 1.000,00 0,00 0,00 - - 2. KAPITALNI PRIHODI 80.000,00 76.274,41 308.251,48 95 25 71 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 50.000,00 47.360,00 244.741,15 95 19 711 Prihodi prodaje zemljišta 50.000,00 47.360,00 244.741,15 95 19 72 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 30.000,00 28.914,41 63.510,33 96 46 721 Prodaja stamb.objekata 30.000,00 28.914,41 63.510,33 96 46 3. PRIHODI OD ZADUŽIVANJA 12.000,00 2.500,00 12.700,00 21 20 81 POVRAT DANIH ZAJMOVA 12.000,00 2.500,00 12.700,00 21 20 812 Povrat danih zajmova 12.000,00 2.500,00 12.700,00 21 20Sku- Pod- Izdaci I. izmjena Izvršenje Izvršenje Index Index

pina skup. i dopuna 2003. g. 2002. g.

2003. g.


1 2 3 4 5 6 5:4 5:6


UKUPNI IZDACI (1+2+3) 9.540.000,00 7.851.236,66 7.643.539,34 82 103 1. TEKUĆI IZDACI 6.036.336,62 5.418.426,14 4.551.748,22 90 119 31 IZDACI ZA ZAPOSLENE 662.837,87 661.753,80 565.038,99 100 117 311 Plaće zaposlenih 540.000,00 539.465,17 463.578,33 100 116 312 Ostali rashodi zaposlenih 30.000,00 29.736,38 24.262,18 99 123 313 Doprinosi na plaće 92.837,87 92.552,25 77.198,48 100 120 32 MATERIJALNI RASHODI 2.272.592,70 2.267.351,93 1.945.529,44 100 117 321 Naknade trošk.zaposlen. 22.600,00 25.089,83 25.159,35 111 100 322 Rashodi za materijal i energiju 287.620,00 284.016,89 265.514,55 99 107 323 Rashodi za usluge 1.689.025,40 1.694.404,52 1.470.123,70 100 115 329 Ostali nespom.rashodi 273.347,30 263.840,69 184.731,84 96 143 34 FINANCIJSKI RASHODI 127.000,00 113.636,15 116.594,94 89 97 342 Kamate na primlj.zajmove 20.000,00 15.182,29 7.904,90 76 192 343 Ostali financ.rashodi 107.000,00 98.453,86 108.690,04 92 91 35 SUBVENCIJE 56.194,00 32.194,00 47.132,05 57 68 352 Subvencije izvan javnog sektora 56.194,00 32.194,00 47.132,05 57 68 36 POTPORE 1.032.150,00 989.924,61 821.391,37 96 121 363 Potpore 1.032.150,00 989.924,61 821.391,37 96 121 37 NAKNADE GRAĐ. 189.982,00 186.585,28 161.492,75 98 116 372 Naknade građanima 189.982,00 186.585,28 161.492,75 98 116 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.695.580,05 1.166.980,37 894.568,68 69 130 381 Tekuće donacije 349.501,15 361.886,00 357.635,59 103 101 382 Kapitalne donacije 1.246.078,90 702.736,89 442.492,03 56 159 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 102.357,48 94.441,06 102 108 2. KAPITALNI IZDACI 3.422.982,24 2.352.129,38 2.929.312,80 69 80 41 NABAVA NEPROIZV.IMOVINE 643.000,00 126.545,30 159.315,57 20 79 411 Zemljište 90.000,00 0,00 90.280,00 - - 412 Tehnička dokumentacija 553.000,00 126.545,30 69.035,57 23 183 42 RASHODI PROIZV.IMOVINE 1.530.086,79 1.209.074,72 1.642.875,65 79 74 421 Građevinski objekti 1.297.602,24 998.253,35 1.432.322,58 77 70 422 Postrojenja i oprema 213.484,55 210.821,37 210.553,07 99 100 423 Strojevi za kom.održ. 19.000,00 0,00 0,00 - - 43 RAS.ZA OST.VRIJED. 8.000,00 6.237,70 5.062,74 78 123 431 Knjige u knjižnici 8.000,00 6.237,70 5.062,74 78 123 45 RASH.ZA DOD.ULAG. 1.241.895,45 1.010.271,66 1.122.058,84 81 90 451 Građ.objekti 393.041,67 366.550,91 781.486,56 93 47 454 Inv.održ.ostalih kap.obj. 848.853,78 643.720,75 340.572,28 76 189 3. DANI ZAJMOVI I OTPLATE

ZAJMOVA 80.681,14 80.681,14 162.478,32 100 50 51 DANI ZAJMOVI ZA GOSP.POTREBE 0,00 0,00 75.000,00 - - 516 Dani zajm. za gosp.pot 0,00 0,00 75.000,00 - - 54 OTPLATE GLAVNICE INOZEMNOG

DUGA 80.681,14 80.681,14 87.478,32 100 92 541 Otplata glavnice 80.681,14 80.681,14 87.478,32 100 92


Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 7.851.236,66 Kn raspoređeni su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2003. godinu kako slijedi:


Pozi- Sku- OPIS I. izmjena Izvršenje Izvršenje Index Index

cija pina i dopuna 2003. g. za 2002. g.


1 2 3 4 5 6 5:4 5:6


Razdjel: 1 OPĆINA PUNAT 9.540.000,00 7.851.236,66 7.643.539,34 82 103 Glava: 1 9.540.000,00 7.851.236,66 7.643.539,34 82 103 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 662.837,87 661.753,80 565.038,99 100 117 311 PLAĆE ZA ZAPOSL. 540.000,00 539.465,17 463.578,33 100 116 1 Plaće za zaposlene 540.000,00 539.465,17 463.578,33 100 116 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.000,00 29.736,38 24.262,18 99 123 2 Ostali rashodi za zapos. 30.000,00 29.736,38 24.262,18 99 123 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 92.837,87 92.552,25 77.198,48 100 120 3 Doprinos za MIO 2.072,28 2.072,28 25.097,80 100 8 4 Dop.za MIO-II stup 1.365,59 1.365,59 15.588,47 100 8 5 Dop.za zdrav.osig. 80.500,00 80.277,43 32.570,04 100 246 6 Dop.za zapošljavanje 8.900,00 8.836,95 3.942,17 100 224 32 MATERIJALNI RASHODI 2.272.592,70 2.267.351,93 1.945.529,44 100 117 321 NAKNADE TROŠK. ZAPOSLENIMA 22.600,00 25.089,83 25.159,35 111 100 7 Izdaci za služb. putov. 17.000,00 19.444,83 17.797,35 114 109 8 Prijevoz na posao 5.600,00 5.645,00 4.962,00 100 114 9 Seminari, savjetovanja 0,00 0,00 2.400,00 - - 10 Tečajevi i stručni ispiti 0,00 0,00 0,00 - - 322 RASH. ZA MAT.I ENERGIJU 287.620,00 284.016,89 265.514,55 99 107 11 Uredski materijal 35.000,00 29.348,01 43.678,45 84 67 12 Literatura 10.000,00 17.312,40 13.192,20 173 131 13 Arhivski materijal 1.120,00 0,00 1.120,00 - - 14 Sred.za čišćenje i održ. 1.500,00 1.917,07 1.371,72 128 140 15 Električna energija 230.000,00 225.696,03 197.890,91 98 114 16 Benzin i dizel gorivo 10.000,00 9.743,38 8.261,27 97 118 323 RASHODI ZA USLUGE 1.689.025,40 1.694.404,52 1.470.123,70 100 115 17 Usluge telefona 50.000,00 47.852,26 50.855,24 96 94 18 Poštarina 40.000,00 38.035,75 42.778,95 95 89 19 Tek.održ.ureda 18.000,00 17.479,08 17.649,16 97 99 20 Tek. održ. ribar. i Toša 12.000,00 10.562,83 10.128,68 88 104 21 Stambena pričuva 5.000,00 3.476,46 1.534,10 70 227 22 Tekuće održ.cesta 70.000,00 66.999,35 47.970,81 96 140 23 Tek.održ.opreme 5.000,00 3.622,15 8.249,79 72 44 24 Tek.održ.javne rasvjete 70.000,00 68.006,11 57.634,54 97 118 25 Tek.održ.lučkih svjetala 0,00 0,00 0,00 - - 26 Održ.prijevoz. sred. 4.000,00 3.554,32 3.251,92 89 109 27 Izdaci natječaja,oglasa 30.000,00 30.678,90 43.147,74 102 71 28 Izdaci objave akata 20.000,00 11.218,82 12.800,72 56 88 29 Opskrba vodom 97.000,00 96.172,69 71.790,69 99 134 30 Iznoš.i odvoz smeća 120.000,00 119.828,22 93.637,74 100 128 31 Deratizacija i dezin. 53.000,00 53.463,24 52.692,19 100 101 32 Nadzor na d.d.mjerama 5.000,00 5.001,02 5.001,02 100 100 33 Uređenje i održ.javnih i zelenih površina 626.000,00 626.244,26 548.799,94 100 114 33.1 Program održ. i nadzor nad održ.zelenih

površ. 55.000,00 55.022,00 45.018,00 100 122 33.2 Tekuće održ.zelen. pov. 81.000,00 72.655,05 0,00 90 - 34 Izdaci očuvanja prirode 16.086,90 16.086,90 6.739,15 100 239 35 Božićno-novog.ilumin. 30.000,00 29.863,39 29.331,00 100 102 36 Ostale komun.usluge 100.000,00 143.687,12 166.660,44 143 86 37 Ugovori o djelu 52.300,00 51.829,04 5.885,27 99 881 38 Odvjetničke usluge 75.000,00 73.200,00 75.141,93 98 97 39 Geodetsko-katast.usl. 18.000,00 7.930,00 48.146,08 44 16 40 Usluge vještačenja 3.000,00 1.271,60 1.327,60 42 96 41 Izrada fotografija 3.000,00 10.089,46 1.760,00 336 573 42 Suf.hitne med.pomoći 22.300,00 22.236,00 22.191,00 100 100 43 Suf.ultrazvuč. pretrage 8.338,50 8.338,50 0,00 100 - 329 OSTALI NESPOM.RASHODI 273.347,30 263.840,69 184.731,84 97 143 44 Naknada Poglavarstva 0,00 0,00 0,00 - -

45 Naknade vijećnicima 108.347,30 102.256,10 96.533,42 94 106 46 Nak.za radna tijela 30.000,00 24.694,82 21.100,01 82 117 47 Premije osiguranja 35.000,00 31.102,21 15.483,72 89 201 48 Reprezentacija 50.000,00 50.033,23 51.614,69 100 97 48.1 Međunarodna suradnja 50.000,00 55.754,33 0,00 111 - 34 FINANC. RASHODI 127.000,00 113.636,15 116.594,94 89 97 342 KAMATE NA ZAJM. 20.000,00 15.182,29 7.904,90 76 192 49 Kamate na primlj.zajm. 20.000,00 15.182,29 7.904,90 76 192 343 OST. FINANC. IZD. 107.000,00 98.453,86 108.690,04 92 91 50 Bankarske naknade 20.000,00 13.094,07 18.041,58 65 73 51 Izd. platnog prometa 10.000,00 10.655,95 7.736,98 106 138 52 Ostali nesp.fin.rashodi 65.000,00 63.284,00 33.809,28 97 187 52.1 Regres solid.obveze 0,00 0,00 46.997,70 - - 52.2. Godišnje opć.nagrade-Andrinja 10.000,00 10.214,84 0,00 102 - 53 Javnobiljež.pristojbe 2.000,00 1.205,00 2.104,50 60 57 35 SUBVENCIJE 56.194,00 32.194,00 47.132,05 57 68 352 SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA56.194,00 32.194,00 47.132,05 57 68 54 Suf.Radio otok Krk 24.000,00 0,00 36.000,00 - - 55 Izdaci dobave sadnica 32.194,00 32.194,00 11.132,05 100 289 56 Ostali izdaci za poljop. 0,00 0,00 0,00 - - 36 POTPORE 1.032.150,00 989.924,61 821.391,37 96 121 363 POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.032.150,00 989.924,61 821.391,37 96 121 57 OŠ F.K. Frankopan Krk 100.000,00 94.217,51 75.581,30 94 125 58 SŠC K. Zvonimir Krk 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 59 Dječji vrtić K.Fran. Krk 510.000,00 507.657,10 423.637,02 99 120 60 Dj.vrtić Sv.male Terez. 98.000,00 78.900,00 83.023,05 81 95 61 Vatrogasna zajed. Krka 300.000,00 285.000,00 215.000,00 95 133 62 Centar za med.poljop. 14.150,00 14.150,00 14.150,00 100 100 37 NAKNADE GRAĐANIMA 189.982,00 186.585,28 161.492,75 98 116 372 NAKNADE GRAĐ. IZ PRORAČUNA 189.982,00 186.585,28 161.492,75 98 116 63 Pomoć obitelj. i kuć. 110.000,00 109.922,26 107.820,03 100 102 64 Suf.prijevoza učenika 27.000,00 26.161,02 19.825,50 97 132 65 Povratne karte uč.i stud. 7.686,00 7.686,00 7.262,00 100 106 65.1 Nagrade uč.i studentima 20.400,00 20.400,00 0,00 100 - 66 Suf.prijevoza St. Baška 4.896,00 4.896,00 5.957,00 100 82 67 Darovi djeci za N.god. 20.000,00 17.520,00 20.628,22 88 85 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.695.580,05 1.166.980,37 894.568,68 69 130 381 TEKUĆE DONACIJE 349.501,15 361.886,00 357.635,59 103 101 68 Župa Sv. Trojice 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 69 Tek.donacije političkim.strankama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100 100 70 KUD Punat 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100 100 71 Udruga antif.bor.o.Krka 2.000,00 2.000,00 3.000,00 100 67 72 Udruga antif.boraca Punat 5.000,00 4.901,43 9.836,80 98 50 73 Udruga pčelara Punat 1.000,00 1.000,00 0,00 100 - 74 Kinološko društvo Punat 0,00 0,00 0,00 - - 75 Udruga umirovljenika Punat 10.000,00 8.604,63 7.353,20 86 117 76 SRD Arbun Punat 10.500,00 10.500,00 5.000,00 100 210 77 Boćarski klub Punat 3.000,00 3.050,20 2.674,00 101 114 78 Sport.druš.borilačkih vještina Punat 2.500,00 2.500,00 5.000,00 100 50 79 Streljački klub Bodulka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 80 Nogometni klub Krk 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100 100 80.1 Udruga brodara Punat 5.000,00 5.000,00 0,00 100 - 81 HVIDR-a Krk 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 82 Civilni inv.rada 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 83 Udruga inv.distrofičara 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100 100 84 Udruga gluhih 1.000,00 1.000,00 2.500,00 100 40 85 Udruga osoba ošteć.vida 1.000,00 1.000,00 2.000,00 100 50 86 Paraplegičari 1.000,00 0,00 0,00 - - 87 Udruga oboljelih od multipleskleroze 1.000,00 1.000,00 3.000,00 100 33 87.1 Udruga invalida kvarnerskih otoka 5.000,00 4.999,70 0,00 100 - 88 Hrv.društvo pol.zatvoren 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 89 Crveni križ Krk 5.000,00 5.000,00 2.803,65 100 178 90 Društvo sopaca o.Krka 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 100 91 Povijesno društvo Krk 1.000,00 0,00 600,00 - - 92 Vjesnik drž. Arhiva 1.000,00 1.000,00 0,00 100 - 93 Stožer civilne zaštite 0,00 0,00 0,00 - - 94 Turist. zajed. o. Krka 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100 100 95 Ostale nespomenute donacije 40.000,00 39.083,09 29.876,17 98 131 96 Bož. novog. i Uskrsni koncert 7.000,00 6.669,29 6.334,30 95 105

97 Novogod. domjenak 8.300,00 8.262,00 9.700,50 99 85 98 Proslava dočeka N. god. 0,00 0,00 0,00 - - 99 Regata 0,00 0,00 10.000,00 - - 100 Andrinja 30.000,00 49.539,51 32.708,10 165 151 101 Mesopust 7.201,15 7.201,15 29.954,87 100 24 102 Kazališne predstave 5.000,00 3.000,00 5.000,00 60 60 103 Org. izložbi u Tošu 5.000,00 4.575,00 3.794,00 92 121 104 Izbor sportaša godine 5.500,00 5.500,00 0,00 100 - 105 Festival krčkog folklora 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100 100 106 Mediteran. smotra folk. 0,00 0,00 0,00 - - 382 KAPITALNE DONACIJE 1.246.078,90 702.736,89 442.492,03 56 159 107 Ponikve Krk - izg. vodoop 754.000,00 200.000,00 0,00 26 - 107.1 Ponikve Krk - ostalo 440.000,00 450.657,99 388.492,03 102 116 108 Centar za med. poljop. 0,00 0,00 0,00 - - 109 Košljun - protupož. zašt. 0,00 0,00 10.000,00 - - 110 OŠ F.K. Frankopan Krk 42.078,90 42.078,90 34.000,00 100 124 111 SŠC K. Zvonimira Krk 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 385 IZVANREDNI RASHODI 100.000,00 102.357,48 94.441,06 102 108 112 Tekuća pričuva 100.000,00 102.357,48 94.441,06 102 108 41 RASHODI ZA NAB. NEPOIZV.

IMOVINE 643.000,00 126.545,30 159.315,57 20 79 411 ZEMLJIŠTE 90.000,00 0,00 90.280,00 - - 113 Zemljište 90.000,00 0,00 90.280,00 - - 412 TEHNIČKA DOKUM. 553.000,00 126.545,30 69.035,57 23 183 114 Teh. dokumentacija 553.000,00 126.545,30 69.035,57 23 183 42 RASHODI PROIZV. DUG. IMOV. 1.530.086,79 1.209.074,72 1.642.875,65 79 74 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.297.602,24 998.253,35 1.432.322,58 77 70 115 Gradnja protupož. puta Punta de bij. 104.490,56 104.490,56 0,00 100 - 116 Grad. istez. Stara Baška 0,00 0,00 0,00 - - 117 Priključak vode - park 0,00 0,00 0,00 - - 118 Priključak vode - trokut 0,00 0,00 0,00 - - 119 Kanalizacija 17. travnja - Kljepina 390.188,56 390.188,56 127.983,61 100 305 119.1 Kanalizacija. - Starobaš. 160.912,79 160.912,79 0,00 100 - 119.2 Kanalizacija M. Gupca 186.560,47 92.179,55 0,00 49 - 119.3 Kanaliz. - Lošinjska ul. 143.850,23 0,00 0,00 - - 119.4 Oborinska kanalizacija 85.812,63 1.600,00 0,00 2 - 120 Uređ. za proč. otp. voda 149.787,00 149.787,00 1.178.655,03 100 13 121 Javna rasvjeta 76.000,00 99.094,89 125.683,94 130 79 422 POSTROJENJA I OPREMA 213.484,55 210.821,37 210.553,07 99 100 122 Računala i rač. oprema 78.000,00 77.701,76 71.475,45 100 109 123 Ured. namješ. i oprema 60.000,00 58.484,20 75.983,70 97 77 123.1 Oprema za kuhinju 22.797,85 21.949,71 0,00 96 - 124 Oprema za dječje igral. 0,00 0,00 27.225,92 - - 124.1 Koševi za kom.otpad 52.685,70 52.685,70 35.868,00 100 147 423 STROJEVI ZA KOM. ODRŽAVANJE 19.000,00 0,00 0,00 - - 125 Strojevi za kom.održ. 19.000,00 0,00 0,00 - - 43 RASHODI ZA OSTALE VRIJED. 8.000,00 6.237,70 5.062,74 78 123 431 KNJIGE U KNJIŽNICI 8.000,00 6.237,70 5.062,74 78 123 126 Knjige u knjižnici 8.000,00 6.237,70 5.062,74 78 123 45 RASH. ZA DOD. ULAG. 1.241.895,45 1.010.271,66 1.122.058,84 81 90 451 DODAT. ULAG. NA GRAĐ.

OBJEKTIMA 393.041,67 366.550,91 781.486,56 93 47 127 Inv. održ. lovačkog doma 0,00 0,00 0,00 - - 127.1 Inv. održ. ured. prostorija 0,00 0,00 28.138,69 - - 128 Inv. održ. cesta 165.000,00 146.009,55 108.917,05 89 134 129 Inv. održ. gatova 80.000,00 78.163,49 30.487,94 98 256 130 Inv. održ. šetališta 3.041,67 3.041,67 374.763,44 100 1 131 Inv. održ. plaža 145.000,00 139.336,20 218.304,36 96 64 131.1 Inv. održ. postojećih riva 0,00 0,00 20.875,08 - - 454 INV. ODRŽ. OSTALIH KAPIT.

OBJEKATA 848.853,78 643.720,75 340.572,28 76 189 132 Zaštita spomeničke baštine 52.429,66 52.429,66 47.091,50 100 111 132.1 Inv. održ. parka-trokut 3.431,25 3.431,25 0,00 100 - 132.2 Inv. održ. park kod Crkve 0,00 0,00 25.620,00 - - 132.3 Inv.održ.ostalih parkova 489.946,60 489.946,60 0,00 100 - 133 Inv.održ.ost.objekata 303.046,27 97.913,24 267.860,78 32 37 51 DANI ZAJMOVI 0,00 0,00 75.000,00 - - 516 DANI ZAJMOVI 0,00 0,00 75.000,00 - -

134 Dani zajmovi za gosp.potrebe 0,00 0,00 75.000,00 - - 54 OTPLATA GLAVNICE INOZEMNOG

DUGA 80.681,14 80.681,14 87.478,32 100 92 135 Otplata glavnice-tal.robni kredit 80.681,14 80.681,14 87.478,32 100 92


Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2003. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-04-5

Punat, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.


10.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Punat za 2003. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2003. godinu kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 7.968.905,67 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.274,41 kn

3. Primici od financ. imovine i zaduživanja2.500,00 kn

B)SREDSTVA VIŠKA PRIHODA
IZ 2002. GOD. 887.071,08 kn

UKUPNO A + B 8.934.751,16 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 5.418.426,14 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 2.352.129,38 kn

3.Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 80.681,14 kn

UKUPNO: 7.851.236,66 kn

D)VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
NAD RASHODIMA I IZDACIMA
2003. GOD. (A+B-C)1.083.514,50 kn

Članak 2.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2003. godinu u svoti od 1.083.514,50 Kn prenosi se u 2004. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2003.godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-04-6

Punat, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.


11.

Temeljem članka 76a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01, 74/02 i 3/04 ), članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) i članka 2. stavak 2. Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat za 2003. godinu, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava
viška prihoda 2003. godine

Članak 1.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2003.godinu iznosi 1.083.514,50 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1.

Projektna dokumentacija za sanaciju ceste D-102

85.000,00 kn

2.

Studija gospodarenja i zaštite Puntarske Drage

205.000,00 kn

3.

Projektna dokumentacija izrade DPU obalnog pojasa

100.000,00 kn

4.

Naknada štete uzrokovane elementarnim nepogodama

366.900,00 kn

5.

Sufinanciranje razvoja vodoopskrbe otoka Krka

326.614,50 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-04-7

Punat, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr