SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi sa člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici 21. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/08) u članku 3. stavku 2. alineji 2. iza teksta prodaja plodina i kokica stavlja se točka te se briše tekst »i prodaja meda i proizvoda od meda.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. mijenja se alineja 3. te sada glasi »- na lokaciji »Pod gušternu uz dječje igralište« dio z.č. 9136/2: 1 lokacija za prodaju meda i proizvoda od meda, 1 lokacija za prodaju meda, maslinovog ulja i smokava i 3 lokacije za prodaju proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

»- na lokaciji »Pod gušternu uz dječje igralište« dio z.č. 9136/1: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića,

- na lokaciji kružnog toka - ribarnica (z.č. 8508): prodaja svježe ribe na tržnici na malo.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. alineji 4. iza riječi »a prijevoz brodom« stavlja se zarez te se dodaju riječi »1 kiosk za prodaju proizvoda braniteljske zadruge.«

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. alineji 5. iza riječi »prodaju razne robe«, stavlja se zarez te se dodaju riječi »3 parkirna mjesta za iznajmljivanje motocikala, skutera i/ili bicikala.«

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. u alineji 6. ispred riječi »z.č. 8537/ 1« dodaju se riječi »z.č. 8533« te zarez.

Članak 7.

U članku 5. stavku 1. dodaje se alineja 8. koja glasi »- na platou ispred depadanse »Kvarner« na z.č. 9099: 1 mjesto za iznajmljivanje autića.«

Članak 8.

U članku 5. stavku 4 riječi »do Punta debija« mijenjaju se i sada glase »do kraja Šetališta Antona Žic Ulivina«.

Članak 9.

U članku 6. stavku 3. riječi »Plaže Punta debij« mijenjaju se i sada glase »Šetalište Antona Žic Ulivina«, iza riječi »konfekcioniranog sladoleda« stavlja se zarez te se dodaju riječi »1 lokacija za prodaju plodina i kokica dio z.č. 4793 (Plato na Punta Debiju).«.

Članak 10.

U članku 6. stavku 4. mijenja se broj »8619/1« te sada glasi »8613/1 i 8612/1«.

Članak 11.

Brišu se članci 13. i 14.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr