SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 57/09) iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

U roku od petnaest dana od donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat obvezan je izvijestiti proračunskog korisnika o odobrenim sredstvima Proračuna za 2010. godinu.

Korisnik proračuna - ustanova, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat u narednom roku od 15 dana dostaviti svoj financijski plan usuglašen sa odobrenim sredstvima u proračunu.

Korisnik proračunskih sredstava ne može raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.«

Članak 2.

U članku 6. iza riječi »Proračuna« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »izuzev kamata koje ostvaruje ustanova Dječji vrtić »Lastavica«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje i verifikaciju obveza proračunskog korisnika.«

Članak 4.

Iza članka 10. dodaju se članci 11.- 14. koji glase:

»Članak 11.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, te prihodi od kamata koje ostvari proračunski korisnik Dječji vrtić »Lastavica« ustupaju se toj ustanovi.

Ako su namjenski prihodi i primici na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 12.

Proračunski korisnik dužan je i odgovoran da postupak nabave roba i usluga obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 13.

Proračunski korisnik ne može se zaduživati bez prethodne suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 14.

Korisnik proračuna - ustanova čiji je osnivač Općina Punat, primjenjuje računovodstveni sustav za Proračun.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik obvezan je dostaviti svoja tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat izvijestit će općinskog načelnika i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenim sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.«

Članak 5.

Dosadašnji članak 11. postaje članak 15.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-10-7

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr