SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 52. stavka 1., članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 11. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom na području općine Omišalj uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj - Sustav odvodnje otpadnih voda, otplate anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije, te plaćanja carina i trošarina na uvezenu robu.

Članak 2.

Projekt iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. uređaj za pročišćavanje Malinska-Njivice s podmorskim ispustom (udio Općine Omišalj 32%)

2. pristupna cesta do uređaja Malinska - Njivice (udio Općine Omišalj 32%)

3. uređaj za pročišćavanje Omišalj s podmorskim ispustom

4. glavni obalni kolektor ca crpnim stanicama:

. gravitacijski kolektori 1.628 m

. tlačni kolektori 480 m

. 2 crpne stanice sa sigurnosnim ispustima

5. stručni nadzor

Članak 3.

Naknada za razvoj iznosi 4,00 kn/m3 isporučene vode.

Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području općine Omišalj.

Naknada za razvoj iz stavka 1. ovog članka naplaćivat će se u razdoblju od 1. lipnja 2010. godine do potpune otplate Podzajma.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 5.

Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva Ponikve d.o.o.

Komunalno društvo je u obvezi prikupljenu naknadu za razvoj, jednom tjedno uplaćivati na Namjenski kunski račun otvoren kod Banke agenta koji služi financiranju gradnje i povratu Podzajma bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Komunalnoga društva prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Općine Omišalj i komunalnoga društva.

Komunalnom društvu zabranjuje se raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Općine Omišalj i komunalnoga društva i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati Podzajma koji će se sklopiti između Općine Omišalj, komunalnoga duštva i Banke- agenta.

Članak 6.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja tijelo koje osniva i imenuje Općinski načelnik Općine Omišalj.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2142-06-01-10-4

Omišalj, 11. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr