SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. uvjeti i način postavljanja kioska i drugih montažnih objekata i naprava,

2. postupak davanja u zakup javne površine,

3. vrijeme davanja u zakup,

4. nadzor,

5. kaznene odredbe.

Članak 2.

Kiosci i drugi montažni objekti u smislu ove Odluke su: privremeni, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti, lagane konstrukcije, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta te služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Naprave u smislu ove Odluke su: prenosivi objekti koji se postavljaju u svrhu sezonske ili druge prigode prodaje roba te pružanja usluga (klupe, štandovi, stolovi, hladnjaci za sladoled, automati za pop-corn i sl.) i ne smatraju se objektima u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

II. UVJETI I NAČIN POSTAVLJANJA KIOSKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA I NAPRAVA

Članak 3.

Kod postavljanja kioska i drugih montažnih objekata i naprava potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- da ne utječu negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

- da su u skladu s ambijentom lokacije, u primorskom stilu,

- da ne predstavljaju dodatni izvor buke, onečišćenja i drugih emisija,

- da predstavljaju nadopunu ugostiteljsko - turističkog sadržaja ponude u naselju,

- da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i ulaz u druge poslovne i stambene objekte.

Članak 4.

Ispred ugostiteljskih objekata javna površina se može zakupiti za postavljanje stolova i stolica.

Članak 5.

Zakupac javne površine dužan je istu održavati čistom i urednom, te za svaku promjenu izgleda, veličine ili namjene zatražiti odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Nakon isteka termina zakupa, zakupac je dužan javnu površinu ostaviti čistom i urednom.

III. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

Članak 6.

Javna površina daje se u zakup za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom.

Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava raspisuje općinski načelnik, a provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje općinski načelnik.

Članak 7.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranicama Općine Dobrinj i minimalno sadrži:

1. lokaciju i namjenu objekta,

2. početni iznos zakupnine,

3. vrijeme na koje se javna površina daje u zakup,

4. rok za podnošenje ponuda,

5. dokaze koje mora dostaviti ponuđač.

Ponude na javni natječaj upućuju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj u zatvorenoj omotnici, s oznakom »ne otvarati - za natječaj« preporučenom pošiljkom ili neposredno.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave u dnevnom tisku.

Temeljem provedenog javnog natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja zapisnik.

Članak 8.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik temeljem slijedećih kriterija:

1. ponuđene najviše visine zakupnine,

2. dosadašnji rad i djelovanja ponuđača,

3. interes Općine Dobrinj za novim sadržajem,

4. mogućnost zapošljavanja stanovništva s prebivalištem u Općini Dobrinj,

5. rada tijekom cijele kalendarske godine.

Članak 9.

Javna površina daje se u zakup neposrednom pogodbom za:

1. dnevnu prodaju,

2. organiziranje manifestacija,

3. za javne površine koje se koriste najduže 15 dana godišnje.

Članak 10.

Međusobni odnosi između Općine Dobrinj kao zakupodavca i korisnika predmetne javne površine kao zakupca, uređuje se ugovorom o zakupu javne površine, osim kod zakupa iz točke 1. članka 9. ove Odluke.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje općinski načelnik.

Članak 11.

Zakupac ne smije koristiti javnu površinu prije sklapanja ugovora iz članka 10. ove Odluke.

Članak 12.

Zakupodavac može otkazati zakup javne površine u slijedećim slučajevima:

1. ako zakupac ne koristi javnu površinu u razdoblju navedenom u ugovoru,

2. ako zakupac da javnu površinu u podzakup,

3. ako zakupac koristi javnu površinu za djelatnost koja nije navedena u ugovoru,

4. ako zakupac ne plati zakupninu i ostale obveze navedene u ugovoru u roku od 15 dana od dospijeća,

5. u slučaju prenamjene javne površine,

6. ako zakupac samoinicijativno postavi ili poveća kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu, odnosno poveća površinu korištenja.

Članak 13.

Ako zakupac ne ukloni kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu u predviđenom roku, rješenjem komunalnog redara isti će se ukloniti o njegovu trošku.

Kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu uklonjenu na način iz stavka 1. ovog članka zakupac je dužan preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i čuvanjem kioska, drugog montažnog objekta, odnosno naprave.

Ako zakupac ne preuzme kiosk, drugi montažni objekt, odnosno napravu u roku 30 dana i ne podmiri sve obveze prema zakupodavcu, kiosk ili drugi montažni objekt ili naprava će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine.

IV. VRIJEME DAVANJA U ZAKUP I IZNOS ZAKUPNINE

Članak 14.

Javna površina daje se u zakup za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava na najviše 5 (pet) godina.

V. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar.

Komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje kioska ili drugog montažnog objekta ili naprave u slučaju kada su isti postavljeni na javnoj površini bez sklopljenog ugovora o zakupu.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu na javnu bez sklopljenog ugovora o zakupu,

2. koristi javnu površinu veću od one utvrđene ugovorom o zakupu.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn na licu mjesta kaznit će se fizička osoba, odnosno obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o zakupu zemljišta za postavlajnje kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/02 i 8/05).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/09

Ur. broj: 2142-04-01-10-4

Dobrinj, 14. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr