SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
7

5.

Na temelju članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09), Skupština Društva GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Uputstvo o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99), Ispravak Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 01, Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/03), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/ 05), te Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/07), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/ 07), Izmjene i dopune Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/08), Odluku o dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/08), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/ 09), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/10), te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 363-01/10-01/137

Ur. broj: 2107/01-10-10-3

Crikvenica, 10. svibnja 2010.

Predsjednik
Skupštine Društva GKTD »Murvica« d.o.o.
Crikvenica

Damir Rukavina, v.r.

ODLUKA
o načinu plaćanja komunalnih usluga
(Pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja komunalnih usluga:

- skupljanja i odvoza komunalnog otpada

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge (GKTD »Murvica« d.o.o.) na način utvrđen ovom Odlukom, a prema važećem cjeniku koji utvrđuje Uprava uz suglasnost Skupštine Društva.

Obračun odvoza otpada sastoji se iz dva dijela.Prvi dio čini iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava, utvrđuje se na osnovi zaduženog volumena posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 3. stavak 1. ove Odluke u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posude i sastavni je dio prihoda isporučitelja usluge. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovu evidentiranog broja pražnjenja posude.

Članak 3.

Korisnici plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio komunalno društvo.

Obveznici iz st. 1 ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada sukladno čl. 2. st. 2. ove Odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Grada Crikvenice gdje je organiziran odvoz komunalnog otpada.

Članak 4.

Na području Grada Crikvenice isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obaviještava korisnike komunalnih usluga.

Članak 5.

Korisnik komunalne usluge je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukoliko korisnik komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Korisnik komunalne usluge može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Rok za podmirenje računa je osam dana od dana ispostave računa.

Ukoliko korisnik komunalne usluge plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

II. OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

Obračun usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Članak 7.

Volumen zadužene posude za stambene objekte određuje se kombinacijom kriterija: izmjerenog korisnog stambenog prostora m2, broja članova domaćinstva i broja turističkih postelja.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju turističkih postelja dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam, te uvidom na terenu.

Pod korisnom površinom kuće, stana i garaže smatra se ukupna netto sagrađena površina.

Jednadžba za izračun volumena zadužene posude za otpad-domaćinstvo: (3[litara] x broj članova domaćinstva x 50%+0,5[litara ] x m2 korisnog stambenog prostora x 50%) x7/3[broj odvoza] = litara [posude]. Ukoliko na adresi stambenog objekta nema prijavljenih osoba, broj članova domaćinstva se u tom slučaju određuje prema m2 stambenog prostora na način da se za stambeni objekt do 70m2 obračunava 1 član, od 71 do 140 m2 2 člana, a za 141 m2 i više 3 člana domaćinstva. U slučaju da se vlasnik ili korisnik stambenog prostora bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, broj postelja se preračunava u broj članova domaćinstva s faktorom 0,25.

Ukoliko se na istoj adresi nalaze dva ili više vlasnika ili korisnika može se zatražiti korištenje zajedničke posude. Volumen zajedničke posude određuje se zbrojem volumena zaduženih pojedinačnih posuda svakog vlasnika ili korisnika, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude podnosi upravitelj zgrade, svi vlasnici ili korisnici zgrade ili ovlašteni predstavnik u pismenoj formi.

Članak 8.

Korisnici komunalne usluge vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

Korisnici komunalne usluge dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude.

Korisnici komunalne usluge koji već imaju posude odgovarajućg volumena i standarda moći će iste koristiti uz

uvjet da omoguće GKTD »Murvica« ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Korisnici komunalne usluge dužni su koristiti posude sukladno standardima stavka 2. ovog članka i volumena sukladno članku 7. ove Odluke.

Posude koje se koriste za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada imaju volumen od: 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 litara. Kod toga se mogu koristiti i kombinacije od najviše dvije veličine posuda. Pridruživanje izračunatih veličina posuda odgovarajućim posudama vrši se prema slijedećoj tabeli:

Članak 9.

Korisnici komunalne usluge u poslovnim objektima volumen posude se određuje kombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora m2 i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost.

Jednadžba za izračun volumena zadužene posude za otpad - privreda: 0,5 [litara ] x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara [posude]. Koeficijent opterećenja zavisi o djelatnosti privrednog subjekta i određuje se prema slijedećoj tabeli:

Ukoliko se na istoj adresi nalaze dva ili više privrednih subjekata može se zatražiti korištenje zajedničke posude.Volumen zajedničke posude određuje se zbrojem volumena zaduženih pojedinačnih posuda svakog privrednog subjekta, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude podnose svi privredni subjekti ili ovlašteni predstavnik u pismenoj formi.

Obračun usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 10.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši korisnicima komunalne usluge priključenim na javni kanalizacijski sustav prema količini isporučene vode m3 od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski i važećim cijenama. Za stambene zgrade koje nemaju odvojene priključke vode za svaki pojedini stan (kolektivno stanovanje) obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema m2 površine pojedinog stana, a iskazuje se na računu - jednom mjesečno.

Članak 11.

Vlasnik objekta koji ima tehničku mogućnost priključenja na javni kanalizacijski sustav, a ne izvede priključak

- u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava objekata komunalne infrastrukture;

- u roku od 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima ili ulicama gdje je sustav izgrađen, dužan je plaćati troškove kanalizacije kao da je priključen na sustav odvodnje.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr