SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

21.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/09), mijenja se članak 2. i glasi:

»Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.419.000,00 kuna


Ukupno: 4.419.000,00 kuna

(slovima: četiri milijuna četiristo devetnaest tisuća kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu i glasi:

»Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:

1. OBJEKTI I UREĐAJI ODVODNJE

I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH

VODA 2.150.000,00

1. Gradnja fekalne kanalizacije Podglavani 500.000,00

2. Gradnja oborinske kanalizacije Podglavani 250.000,00

3. Gradnja oborinske kanalizacije ceste

Paveki 200.000,00

4. Gradnja fekalne kanalizacije dionica

Plodine - GK 1 700.000,00

5. Gradnja fekalne kanalizacije ogranak

FK2 Glavani - Mažeri 500.000,00

2. GROBLJA 500.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice groblja Sv. Barbara 500.000,00

3. OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE

PITKOM VODOM 1.122.500,00

1. Gradnja vodovodnog ogranka Doričići 700.000,00

2. Gradnja vodovodnog ogranka Podglavani 342.500,00

3. Zamjena cjevovoda prema NK Pomorac 80.000,00

4. NERAZVRSTANE CESTE 1.650.000,00

1. Gradnja ceste Paveki 850.000,00

2. Gradnja nogostupa uz Crkvu Sv. Lucije 800.000,00

5. DJEČJA IGRALIŠTA 130.000,00

1. Gradnja dječjeg igrališta u Glavanima 130.000,00

2. Sanacija dječjeg igrališta u Pavekima 20.000,00

6. SUSTAV JAVNE RASVJETE 38.000,00

1. Gradnja javne rasvjete ceste Podglavani 38.000,00


SVEUKUPNO: 5.590.500,00


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-23

Kostrena, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=671&mjesto=51221&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr