SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

30.

Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/ 05 - ispr., 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/ 09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 12. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. autotaksi je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,

2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima položen ispit iz članka 24. ove Odluke,

4. autotaksi vozilo je osobni automobil bijele boje namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,

5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Grad, Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina.

Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.

Članak 5.

Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja te tip i registarsku oznaku vozila.

Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4. stavka 5. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

Članak 6.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/ prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja:

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 22. ove Odluke,

3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 18. ove Odluke.

Članak 7.

Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika. Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente:

1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 22. ove Odluke,

3. presliku prometne dozvole,

4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,

Članak 8.

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 9.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke. Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela. Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 10.

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:

1. prestankom važenja licencije,

2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu,

4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,

5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana,

6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ove Odluke.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 11.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, tijekom cijele godine.

Članak 12.

Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 13.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1. dozvolu,

2. cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i jednom stranom jeziku),

3. plan Grada.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 14.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Članak 15.

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu, u skladu s kapacitetom autotaksi vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja, sukladno prometnim propisima.

Članak 16.

Autotaksi prijevoznik dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Kad je prijevoz naručen telefonom ili pozivom s određenog stajališta koje se nalazi unutar gradskog područja Grada Mali Lošinj, taksimetar se uključuje u trenutku polaska vozila sa stajališta.

Kad je prijevoz naručen telefonom ili pozivom s određenog stajališta koje se nalazi izvan gradskog područja Grada Mali Lošinj, taksimetar se uključuje u trenutku izlaska vozila iz gradskog područja Grada Mali Lošinj.

U slučaju iz prethodnog stavka, prijevoznik je dužan, ukoliko mu to tehničke mogućnosti dopuštaju, obavijestiti pozivatelja o približnoj cijeni autotaksi prijevoza u takvom slučaju.

Gradsko područje Grada Mali Lošinj, u smislu ove Odluke, obuhvaća područje do mosta na Privlaci, uključujući sva područja mjesta Mali Lošinj, Čikata, Sunčane uvale, te Srebrne i Zlatne uvale.

Članak 17.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

IV. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 18.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača,

2. mora biti bijele boje,

3. mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje »TAKSI« te naziv pravne odnosno ime fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu sa brojem i vremenom važenja dozvole.

Ukoliko autotaksi vozilo nije bijele boje, autotaksi prijevoznik dužan je u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, uskladiti autotaksi vozilo s ovom Odlukom.

Autotaksi prijevoznik ne može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, bez suglasnosti Gradonačelnika.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 19.

Autotaksi stajališta su uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik u suradnji s Lošinj parkingom.

Članak 20.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom. Oblik vertikalnog znaka određuje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Grad.

VI. CJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 21.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik. Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom.

Cjenikom se određuje cijena:

- početka vožnje,

- vožnje po kilometru,

- čekanje,

- prijevoza prtljage.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 20 km od polazne stanice ugovara se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 22.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, povijesnim, turističkim, gospodarskim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Ispit iz stavka 1. ovog članka polaže se pri Srednjoj školi »Ambroza Haračića« u Malom Lošinju.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

VIII. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu osoba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/10-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-10-6

Mali Lošinj, 12. svibnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr