SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

20.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/ 08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grada) za postavljanje privremenih objekata i to: kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova, štandova, ugostiteljskih terasa i dr.;

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata;

3. postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa;

4. visina zakupnine;

5. prestanak ugovora o zakupu;

6. nadzor nad provođenjem ove Odluke i

7. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, maksimalne površine do 12 m2, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte, a prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.

2. Montažni objekt je jedna ili više građevina maksimalne površine do 30 m2 koja svojom namjenom, veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema (polaganja na podlogu bez povezivanja s njom) predstavlja građevinu privremenog karaktera koja se može demontirati, premještati i uklanjati s lokacije na kojoj je postavljena.

3. Ugostiteljska terasa je dio javne površine koja se može koristiti za postavu stolova, stolica, vitrina za namirnice, suncobrana, (i sl.) a radi usluživanja gostiju.

4. Pokretna radnja je prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima, privremenog karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti, te djelatnosti trgovine putem pokretnih prodavača.

5. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje i dr.

6. Naprava za zabavu je uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih ( vlak, vrtuljak, trampulin, tobogan, karting staza i sl.).

7. Zabavni park je prostorno organizirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (šator, luna-park, cirkus).

8. Štand je tipiziran lako prenosiv ili fiksni element predviđen za stalnu prodaju (štandovi na tržnici) ili prigodnu uličnu prodaju.

9. Prazničnom, prigodnom ili javnom manifestacijom se smatra svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju do 7 dana u kontinuitetu, koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

Članak 3.

Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.

II. NAČIN GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 4.

Javnim površinama i privremenim objektima u vlasništvu grada upravlja Gradonačelnik, a tržnicama na malo gradsko trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti.

Članak 5.

Pri obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja javnim površinama, Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove:

1. donosi plan općeg rasporeda privremenih objekata;

2. donosi posebne uvjete u cilju ispunjavanja odredbe iz članka 3. stavak 1. ove Odluke;

3. donosi plan razmještaja privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničkih, prigodnih i javnih manifestacija;

4. objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup javnih površina i privremenih objekata u vlasništvu Grada;

5. donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja;

6. zaključuje ugovore o zakupu.

III. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA I UGOSITELJSKIH TERASA

Članak 6.

Postava privremenih objekata na području Grada uređuje se posebnom odlukom na temelju Plana općeg rasporeda privremenih objekata.

Planom općeg rasporeda privremenih objekata određuje se pojedinačna namjena, vrsta i tipovi privremenih objekata te njihova lokacija.

Članak 7.

Ugostiteljske terase moraju se formirati na način da za pješačku komunikaciju preostane najmanje 2,00 m širine slobodnog prostora, da se nesmetano osigura pristup plažama, parkovima, parkiralištima, spomenicima, fontanama i sličnim objektima kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore.

Ugostiteljske terase ne smiju se natkrivati bez odobrenja Jedinstvenog Upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo koji može odrediti posebne uvjete koji se odnose na izgled i veličinu tendi.

Ugostiteljska terasa može se postaviti u razdoblju od 1. ožujka do 30. studenoga tekuće godine (sezonska terasa) ili tijekom cijele godine (stalna terasa).

Članak 8.

Lokacije ugostiteljskih terasa na javnoj površini (u gradu Krku) određene su na katastarskim česticama i u površini utvrđenoj za svaku pojedinu ugostiteljsku terasu, na situacijama koje čine sastavni dio ove Odluke, a daju se u zakup neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata koji se nalaze na adresama kako slijedi:

- Obala hrvatske mornarice bb (»Kula«) - k.č. 3106/4 površine 71 m2;

- Obala hrvatske mornarice 2 (»Mare«) - k.č. 3106/9 površine 67 m2;

- Obala hrvatske mornarice 3 (»Galeb«) - k.č. 3106/3 površine 280 m2;

- A Mahnića 1 ( Šime) - k.č. 3106/6 površine 44 m2;

- Obala hrvatske mornarice bb (Corsaro) - k.č. 3106/7 površine 82 m2;

- Obala hrvatske mornarice bb (Pizzeria Mala vrata) - k.č. 3106/2 površine 71 m2;

- Obala hrvatske mornarice 8 (Bogart) - k.č. 3106/8 površine 30 m2;

- Vela placa 1 (Forum) - dio k.č. 3570/1 površine 90 m2;

- Vela placa 5 (ZUO »Vili«) - dio k.č. 3117 površine 50,12 m2;

- Vela placa 6 (UTO»Andrea«) - dio k.č. 3126 površine 19,50 m2;

- Vela placa 7 (UO »Krajinović«) - dio k.č. 3126 površine 90 m2;

- Vela placa 8 (Volsonis) - dio k.č. 3117 površine 120 m2;

- J.J. Strossmayera 31 (UO « Il Padrino »-Tajana) - dio k.č. 4024 površine 9 m2;

- J.J. Strossmayera 38 (Kantun) - dio k.č. 4024 i dio 4025, ukupne površine 50 m2;

- Trg sv. Kvirina 1 (Frankopan) - dio k.č. 3029 površine 138,75 m2;

- Šetalište sv. Bernardina (Krčki dvori d.o.o. - Casa dei Frangipane) - dio k.č. 4035/1 površine 15 m2 i dio k.č. 4035/2 površine 35 m2;

- Nadbiskupa Alojzija Stepinca 7 (KOO »Phoenix« - Pub Tiffany) - dio k.č. 4025 površine 20 m2;

- Nadbiskupa Alojzija Stepinca bb (Fiomar d.o.o. - Pizzeria Camplin) - dio k.č. 4025 površine 22 m2;

- Stjepana Radića bb ( UO »Rudi« - disco klub) - dio k.č. 3131/1 površine 90 m2, sve k.o. Krk - grad.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, ugostiteljske terase mogu se dati u zakup vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata koji se nalaze na adresama navedenim u prethodnom stavku ovog članka Odluke i u većoj površini, u slučaju da je povećanje površine u svemu sukladno odredbi članka 7. ove Odluke.

Posebnom Odlukom Gradonačelnika mogu se dati u zakup i druge javne površine koje ispunjavaju uvjete iz članka 7. ove Odluke, a radi formiranja ugostiteljskih terasa za potrebe privremenih ugostiteljskih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa, a najduže na rok od 6 mjeseci.

Članak 9.

Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke ne smiju se postavljati:

1. na mjestu gdje bi postavljeni objekti ugrožavali održavanje komunalnih objekata i uređaja;

2. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama;

3. na javno prometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila.

Članak 10.

Prilikom održavanja prigodnih manifestacija unutar gradske jezgre grada Krka kao i centrima drugih naselja koja pripadaju Gradu Krku, razmještaj privremenih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa, određuje Gradonačelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, i uz prethodno mišljenje mjesnog odbora.

Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz stavka 1. ovog članka, dužni su iste ukloniti odmah, a najkasnije sljedećeg dana po završetku manifestacije.

Postavom privremenih objekata i ugostiteljskih terasa ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena prostora na kojoj se privremene naprave i ugostiteljske terase postavljaju.

Članak 11.

Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije dužan je istu dovesti u prvobitno stanje, u roku kojeg zakupodavac odredi ugovorom.

Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac, na trošak zakupnika.

IV. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 12.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka Odluke neposrednom pogodbom daju se u zakup:

- privremeni objekti koji se postavljaju najduže na rok od 30 dana;

- ugostiteljske terase iz članka 8. ove Odluke.

Članak 13.

Odluku o provođenju natječaja donosi Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Postupak natječaja do donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik za mandatno razdoblje od četiri godine.

Članak 14.

Javni natječaj raspisuje se, u pravilu, na sljedeće rokove:

- za kioske i montažne objekte iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke najduže na rok od 5 godina;

- za štandove iz članka 2. točke 8. ove Odluke na rok od 3 godine.

Članak 15.

Za štandove (pokretne radnje, uslužne naprave i sl.) raspisuju se dva natječaja.

Prvi natječaj raspisuje se za određeni broj lokacija koji ne može biti manji od 50 % ukupnih raspoloživih lokacija za određeno naselje i na taj se natječaj imaju pravo prijaviti osobe koje unazad deset godina imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Grada Krka.

Natjecatelj iz stavka 2. ovoga članka se može natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju u istom naselju.

Ukoliko se na natječaj ne bi prijavio dovoljan broj osoba iz stavka 2. ovoga članka, na natječaj se mogu prijaviti i druge osobe.

Drugi natječaj raspisuje se za neiskorišteni dio raspoloživih lokacija iz prvog natječaja u određenom naselju i na taj se natječaj imaju pravo prijaviti sve osobe.

Raniji zakupnik javne površine za postavljanje kioska i montažnih objekata koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja (koji je u potpunosti izvršavao obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu) i prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 16.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama sa naznakom »ne otvaraj - ponuda za javnu površinu«.

Natječaj se objavljuje u javnim glasilima, a tekst oglasa sadrži slijedeće opće uvjete:

- oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu;

- početni iznos zakupnine po m2 zemljišta ili pojedinog privremenog objekta;

- odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini 10 % početne visine zakupnine;

- vrijeme trajanja zakupa;

- način i rok podnošenja ponuda;

- vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

- rok za zaključenje ugovora o zakupu;

- obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima;

- odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema Gradu Krku temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili drugih obveza ili s kojima Grad vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

Gradonačelnik može odrediti i druge posebne uvjete natječaja.

Članak 17.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena najpovoljnijom položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

Članak 18.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu odnosno rješenje o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe;

3. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

4. visinu ponuđene zakupnine;

5. OIB;

6. potrebne dokaze da natjecatelj ispunjava posebne uvjete natječaja, u slučaju kada su isti objavljeni.

Članak 19.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 12. ove Odluke, cijeneći sve elemente ponude, a naročito visinu ponuđene zakupnine.

Prigovor protiv odluke iz prethodnog stavka podnosi se Gradonačelniku, u roku od 3 dana od dana primitka iste.

Članak 20.

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se na određeno vrijeme i to najduže na vrijeme od 5 godina.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ugovor o zakupu za ugostiteljsku terasu ispred ugostiteljskog objekta koji je u vlasništvu Grada Krka, može se zaključiti i na duže vrijeme, odnosno za isto vrijeme kao i zakup tog poslovnog prostora.

Članak 21.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pismenoj formi i sadrži:

- naznaku ugovornih strana;

- naznaku površine zauzetog zemljišta ili naznaku privremenog objekta u vlasništvu Grada koji se daje u zakup;

- djelatnost koju zakupnik može obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca/Grada;

- vrijeme na koje je ugovor zaključen;

- rok za zaključenje ugovora i postavu privremenog objekta;

- iznos zakupnine po m2 zemljišta ili po privremenom objektu i rok plaćanja;

- odredbe o ostalim troškovima (potrošnja struje, vode, odvoz smeća i sl.);

- odredbe o prestanku ugovora, uklanjanju privremenih objekata i dovođenju zemljišta u prvobitno stanje;

- odredbu kojom se zakupnik obvezuje na povećanje zakupnine u slučaju kada je ugovor o zakupu zaključen na vrijeme duže od godine dana.

Ugovor o zakupu može sadržavati i odredbu da se isti sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a na trošak zakupnika.

Članak 22.

Javna površina za koju je zaključen ugovor o zakupu ne može se davati u podzakup, bez izričitog pismenog odobrenja Gradonačelnika.

Članak 23.

Stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika Gradonačelnik može odobriti nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika uz uvjet da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te prihvate sve ostale odredbe tog ugovora.

Zakupnik koji na temelju stavka 1. ovog članka stupa u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika dužan je podmiriti zakupninu, kamatu i ostale troškove nastale iz ugovora o zakupu.

V. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 24.

Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 25.

Ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je zaključen.

Ugovor o zakupu otkazat će se i prije isteka roka na koji je zaključen u sljedećim slučajevima:

1. ukoliko zakupnik ne postavi na lokaciju privremeni objekt u za to određenom roku;

2. koristi lokaciju za djelatnost koja nije navedena u ugovoru;

3. ne plati dospjelu zakupninu niti u roku od 15 dana od dana primitka pismene opomene zakupodavca;

4. postavi privremeni objekt u suprotnosti s odredbama ove Odluke;

5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu;

6. uređenja javne površine i privođenja namjeni sukladno prostorno-planskim dokumentima.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana za kioske i montažne objekte, a 3 dana za sve ostale naprave na javnim površinama.

Ako Grad otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete od Grada.

VI. VISINA ZAKUPNINE

Članak 26.

Visina zakupnine za javne površine i privremene objekte u vlasništvu Grada koji se daju u zakup putem natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s time da najmanja zakupnina ne može biti niža od početne zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

U slučajevima kada se zakup ugovara izravnom pogodbom cijenu zakupnine određuje Gradonačelnik. Ovako utvrđena zakupnina ne može biti manja od početne cijene zakupnine određene ovom Odlukom.

Članak 27.

Početna visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni radi koje se javna površina ili privremeni objekt daje u zakup.

Javne površine koje se daju u zakup razvrstane su u tri zone i to: zona I. koja obuhvaća javne površine na cijelom području naselja Krk; II. zona obuhvaća područje Dunat i uvalu Valbiska i III. zona koja obuhvaća sve javne površine unutar ostalih naselja Grada Krka.

Članak 28.

Visina početne zakupnine utvrđuje se kako slijedi:

Članak 29.

Početna mjesečna zakupnina za privremene objekte iz članka 28. ove Odluke obračunava se umnoškom broja bodova s vrijednošću boda koja vrijednost je označena slovom »a«.

Vrijednost boda utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 30.

Početna zakupnina za privremene objekte (kioske i montažne objekte) koji su u vlasništvu Grada utvrđuje se shodno zakupnini za kioske i montažne objekte iz članka 28. Odluke, uvećana za 20%.

Članak 31.

Početna visina zakupnine za korištenje javnih površina za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

Članak 32.

Gradonačelnik može odobriti privremenu upotrebu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja humanitarnih, kulturnih, političkih i sportskih manifestacija, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

VII. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Odsjek za komunalno gospodarstvo - Komunalno redarstvo, a temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 34.

Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1. nadzirati primjenu ove Odluke;

2. narediti zakupcima radnje koje su u skladu s ovom Odlukom dužne vršiti kada se utvrdi da se iste ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke;

3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja ili suprotno odredbama ove Odluke i ugovora o zakupu;

4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka;

5. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne;

6. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

Članak 35.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke;

2. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu;

3. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu lokacije;

4. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, odnosno 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, koja:

1. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke bez odobrenja - odluke Gradonačelnika;

2. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke na lokaciji koja nije predviđena za postavljanje objekta;

3. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke protivno odredbi članka 8. ove Odluke;

4. koristi lokaciju na način koji nije predviđen ovom Odlukom, odlukom Gradonačelnika ili vrši preinake na lokaciji bez odobrenja.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz prednjeg stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka putem Suda za prekršaje, a na licu mjesta 500,00 kn.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Odredbe ove Odluke, na odgovarajući način primjenjuju se i na davanje u zakup tržnica na malo, kao i na ostalim površinama, kojima upravlja gradsko trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk.

Sastavni dio ove Odluke su i situacije - kopije katastarskog plana iz članka 8. ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 374-01/10-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr