SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

19.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija, način korištenja i način naplate, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području grada Krka.

Javnim parkiralištem s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila.

Iznimno javna parkirališta mogu se koristiti u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih, komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova, koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o uređenju prometa u Gradu Krku.

Članak 2.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8 do 22 sata.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju Odlukom Gradonačelnika na razdoblje ne duže od 6 mjeseci.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizičkim preprekama zatvoriti.

Zatvorena parkirališta (i javne garaže) su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Članak 3.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta u gradu Krku svrstavaju se u istu kategoriju.

Članak 4.

Stalna javna parkirališta s naplatom u gradu Krku su:

. Parkiralište »Centar« (52 PM + 5 PM za invalide);

. Parkiralište »Robna kuća« (114 pm + 5PM za invalide);

. Parkiralište »Kružni tok« (158 PM + 6 PM za invalide);

. Parkiralište »Portapizana« (61 PM + 3 PM za invalide + 8 PM za motocikle).

Grafički prikaz parkirališta iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 5.

Održavanje i naplata parkirališnih mjesta automobila na području Grada Krka određena je kao komunalna djelatnost temeljem članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10).

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, održavanje i čišćenje, nadzor nad parkiranjem vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja pravna osoba (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) na temelju ugovora o koncesiji sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA

Članak 6.

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila (u daljnjem tekstu: korisnik parkirališta) sklapa s Organizatorom parkiranja (Koncesionarom) Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 7.

Za korištenje javnih parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirališnu kartu. Parkirališna karta izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja parkirališta dnevna karta izdaje se i kao jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gos

podarstvo Grada Krka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo).

Cijenu dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje gradonačelnik Grada Krka.

Članak 8.

Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja odnosno može je neposredno preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

Naplata putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.

Ako Korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz stavka 1. ovoga članka smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavaka 3. i 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 9.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 8. stavka 3. i 4. ove Odluke dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove Organizatora parkiranja te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

Članak 10.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi prihvatljiv način.

Korisnikom parkirališta smatra se i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge prepustio vozilo na temelju ugovora o najmu.

Članak 11.

Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Na satnoj karti su oznake - ime Grada Krka, ime, adresa i matični broj Organizatora parkiranja, serijski broj karte, te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec, vrijeme korištenja parkirališta i cijena.

Članak 12.

Korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu na javnom parkiralištu putem parkirališnog automata, putem mobilnog telefona, ručno te na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja.

Naplata satne karte putem parkirališnog automata podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem o čemu Korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Naplata satne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Članak 13.

Korisnik parkirališta mora u roku od petnaest (15) minuta od parkiranja vozila valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Valjana satna karta je ona parkirališna karta koja je plaćena za vrijeme korištenja parkirališta.

Ako Korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Članak 14.

Za naplatu parkiranja samoisticanjem karte, koristi se satna parkirna karta, za ručnu naplatu satna blok-karta, na zatvorenom parkiralištu ulazni print listić i izlazni print račun, te za automatsku naplatu automat satna parkirna karta.

Satna parkirna karta za samoisticanje uz obilježja iz članka 11. ove Odluke ima i grb Grada Krka, a na poleđini uputu za upotrebu parkirne karte.

Satna automat parkirna karta ima obilježja iz članka 11. ove Odluke i vrijeme do kojeg je plaćeno parkiranje.

Članak 15.

Plaćanje satne karte mobilnim telefonom obavlja se slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila za koje se plaća satna karta i to na broj: 8518.

Ukoliko kupnja satne karte mobilnim telefonom iz tehničkih razloga nije moguća korisnik parkirališta dužan je koristiti ostale mogućnosti kupnje satne karte.

Organizator parkiranja je dužan na svim parkirnim automatima izvjesiti upute o kupnji satne karte pomoću mobilnog telefona.

Članak 16.

Na svim parkiralištima grada Krka, (osim na zatvorenim parkiralištima) satna karta se plaća unaprijed.

Članak 17.

Kod zatvorenih parkirališta sa poluautomatiziranom ili automatskom naplatom satna i dnevna karta kompjutorski se obračunava prema podacima sa ulaznog listića i naplaćuje se kod izlaza iz parkirališta zajedničkim print računom.

Korisniku bez ulaznog listića bit će obračunato vrijeme od početka radnog vremena, ili stvarnog vremena ulaza ako ga je moguće utvrditi.

III. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA I NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA

Članak 18.

Stanari koji imaju prebivalište unutar pješačke zone (stare gradske jezgre), a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži, donosno dvorištu ostvaruju pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene kupnjom povlaštene sezonske godišnje parkirališne karte (u daljnjem tekstu: sezonska karta).

Zahtjev za kupnju sezonske karte podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo na unificiranom obrascu definiranom od strane Odsjeka.

Sezonska karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na svim parkiralištima na kojima se sprovodi naplata.

Sezonsku kartu izdaje Organizator parkiranja na temelju dostavljenog Popisa Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Cijenu i uvjete za izdavanje sezonske karte utvrđuje Gradonačelnik, a prihod je Organizatora parkiranja - Koncesionara.

Članak 19.

Organizator parkiranja dužan je voditi evidenciju sezonskih karata i podnosi godišnje izvješće o broju izdanih karata Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo.

Članak 20.

Sezonska karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Članak 21.

Sezonska godišnja karta ima obilježje grada - grb, ime pravne ili fizičke osobe kojoj je parkiralište dato na upravljanje (Organizator parkiranja), i registarski broj vozila za koje se izdaje i serijski broj karte.

Članak 22.

Sezonsku godišnju kartu korisnik parkirališta je dužan vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Sezonska godišnja karta važi za razdoblje za koje je izdana.

Članak 23.

Korisnik parkiranja čija sezonska godišnja karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 6. ove Odluke.

Članak 24.

Na parkiralištu s naplatom mogu se blokirati vozila sa zool tablicom, vozila sa inozemnom registarskom tablicom i vozila bez registarskih tablica, s ciljem naplate dnevne karte.

Članak 25.

Kod blokiranja vozila Organizator parkiranja je dužan na prednje ili bočno staklo vozila staviti naljepnicu da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.

Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 26.

Ukoliko vlasnik ili korisnik vozila ne zatraži deblokadu vozila u roku od 24 sata, vozilo će se premjestiti pauk vozilom po nalogu prometnog redara ili ovlaštene osobe - Organizatora parkiranja.

Ovlaštenje izdaje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela/voditelj Odsjeka, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 27.

U zoni naplate parkiranja korisnik parkiranja dužan je parkirati vozilo točno na kolniku ili na drugoj prometnoj površini javnog parkirališta koja je jasno označena i iscrtana kao mjesto za parkiranje.

Članak 28.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći i vatrogasna vozila, službena vozila stranih diplomatskih predstavništava u Republici Hrvatskoj, službena vozila ureda Predsjednika Republike Hrvatske, službena vozila ureda Predsjednika sabora Republike Hrvatske, službena vozila ureda Vlade Republike Hrvatske, službena vozila predstavnika inozemnih vlada, službena vozila predstavnika stranih i domaćih gradova koji su u službenoj posjeti Gradu Krku.

Članak 29.

Naplatu parkiranja i kontrolu obavljat će djelatnici Organizatora parkiranja - Koncesionara u uočljivim uniformama, sa istaknutim iskaznicama na kojima je ime/naziv Organizatora parkiranja, fotografija kontrolora i brojčana šifra kontrolora.

Članak 30.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Članak 31.

Nadzor nad radom Organizatora parkiranja vrši Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo, te je dužan do kraja studenog svake godine podnijeti Gradonačelniku izvješće o obavljenom nadzoru.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/10-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-10-4

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr