SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

18.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 70/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Krka, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Krka.

Članak 2.

Na području Grada Krka obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje čistoće,

2. odlaganje komunalnog otpada,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje javnih površina,

5. održavanje nerazvrstanih cesta,

6. tržnice na malo,

7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

8. obavljanje dimnjačarskih poslova,

10. održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

Komunalne djelatnosti od gradskog značaja su:

- održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila,

- usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka,

- održavanje distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i uređaja (KDS).

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Grada Krka obavljaju:

1. trgovačka društva u suvlasništvu i vlasništvu Grada Krka,

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

. Komunalni poslovi koji se obavljaju putem trgovačkih društava u suvlasništvu i vlasništvu Grada Krka

Članak 4.

Komunalno trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- odlaganje komunalnog otpada.

Komunalno trgovačko društvo »Vecla« d.o.o. Krk obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće (javnih površina, plaža, obalnih puteva, luke, igrališta, fontana, parkova, i dr...),

- održavanje javnih površina (zelene površine, obalni put i pristupna stubišta, pomorsko dobro, igrališta, uključujući i odvodnju atmosferskih voda, čekaonice na autobusnim stajalištima, fontane i kipovi),

- tržnice na malo,

- održavanje nerazvrstanih cesta - raslinje uz komunikacije,

- usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka,

- održavanje distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i uređaja (KDS).

Komunalno trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk i komunalno trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Gradonačelnik Grada Krka.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Krka sljedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

- održavanje i naplata parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila.

Koncesija se može dodijeliti na vrijeme do 10 (deset) godina.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 4 člana, a imenuje ga Gradonačelnik.

Članak 7.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, objavljuje se u Narodnim novinama, a može se nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objaviti i u dnevnom tisku, te na web stranici Grada Krka s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Obavijest/Oglas za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Članak 8.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti,

- (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- dokaz o bonitetu,

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave oglasa,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi).

Članak 9.

Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vijeće.

Kriteriji i mjerila na temelju kojih se donosi odluka određuju se javnim natječajem, a mogu biti sljedeći:

1. sposobnosti za ostvarivanje koncesije (bolja oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih),

2. poslovni ugled podnositelja ponude (broj zaključenih ugovora za djelatnost za koju se daje koncesija),

3. povoljnosti ponude (najviša naknada za koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu),

4. povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Kriterije te rok trajanja koncesije za odabir najpovoljnije ponude za davanje koncesije za svaku pojedinu djelatnost utvrđuje Gradonačelnik Grada Krka u zaključku o raspisivanju natječaja u skladu sa stavkom 2. ovog članka i specifičnostima za pojedinu djelatnost za koju se daje koncesija.

Članak 10.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 11.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Gradonačelnik Grada Krka s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. podstavka 1. i 2. ove Odluke dužne su prije svake promjene cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika i zatražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Krka.

Prijava cjenika iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

- dan primjene nove cijene.

Članak 13.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je dati suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Gradonačelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 14.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Krka, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 15.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Grada Krka sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanja javne rasvjete,

3. održavanje javnih i zelenih površina.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Pod obavljanjem poslova održavanja javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih).

Pod održavanjem javnih zelenih površina, razumijeva se održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izmjena sadnica, zalijevanje, održavanje krošnji, sadnica u vazama, uklanjanje suvišnog raslinja te sakupljanje sitnog otpada i lišća sa zelenih površina.

Članak 16.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

Članak 17.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 15. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opis i opseg komunalnih poslova održavanja po djelatnostima odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradonačelnik Grada Krka.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 18.

Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 16. ove Odluke primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i usluga.

Članak 19.

Gradonačelnik Grada razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Gradskom vijeću na donošenje Odluke.

Članak 20.

Na temelju odluke iz članka 19. Gradonačelnik Grada Krka sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Kod dosadašnjih komunalnih djelatnosti: opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda koje su postale djelatnosti: javna vodoopskrba i javna odvodnja temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) uskladit će se obavljanje predmetnih djelatnosti, kao i pravni status i predmet poslovanja isporučitelja komunalnih usluga - TD Ponikve d.o.o. Krk.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 17/00) i Odluka o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije (»Službene novine PGŽ« broj 31/01, 19/04 i 42/ 04).

Klasa: 363-01/10-01/14

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr