SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

11.

Temeljem članka 73. st. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda 2009. godine

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna Grada Krka za 2009. g. utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 2009. godine 9.904.857,12

Preneseni višak prihoda poslovanja 49.557.299,53

Ukupno višak prihoda poslovanja 59.462.156,65

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2009. 11.838.016,63

Preneseni manjak prihoda od nefin. imovine 57.225.006,12

Ukupno manjak prihoda nefinancijske imovine 69.063.022,75

Manjak primitaka od financijske imovine 2009. 42.596,09

Preneseni višak primitaka od financijske imovine 10.260.674,93

Ukupni višak prihoda od financijske imovine 10.218.078,84

Ukupno manjak prihoda i primitaka 2009. 1.975.755,60

Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka 2.592.968,34

Ukupan višak prihoda 2009. godine 617.212,74

Višak prihoda poslovanja u iznosu 58.844.943,91 kn i višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 10.218.078,84 kn prenose se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 69.063.022,75 kn.

Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 2009. godinu u iznosu od 617.212,74.

Članak 2.

Višak prihoda za 2009. godinu u iznosu od 617.212,74 kn utrošit će se na sljedeći način:

- 64.552,80 kn ostvarenih od prodaje stanova utrošit će se za uređenje i održavanje stanova u vlasništvu Grada Krka,

- 324.839,96 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte na otocima i bit će utrošena prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009. - 2012. za vodoopskrbu Šotoventa,

- 227.819,98 kn su sredstva na redovnom računu i bit će utrošena za vodoopskrbu Šotoventa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/10-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-10-4

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr