SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

27.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 36/06, 39/06 i 63/08) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge MOTONAUTIČKI KLUB »MOTONAUTIKA« Kraljevica, Frankopanska 3, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu
uporabu gospodarske zgrade i nadstrešnice k.č. 1346/6
K.O. Bakarac

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje urduzi MOTONAUTIČKI KLUB »MOTONAUTIKA« Kraljevica, Frankopanska 3. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za posebnu uporabu gospodarske zgrade i nadstrešnice k.č. 1346/6 K.O. Bakarac u svrhu uređenja i korištenja za klubske prostorije.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, gospodarska zgrada i nadstrešnica sagrađena na k.č. 1346/6 K.o. Bakarac površine 99 m2.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 4 godine počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije ne plaća naknadu.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke, gospodarsku zgradu i nadstrešnicu urediti u postojećim gabaritima. Ovlaštenik koncesije ne smije na pomorskom dobru bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije izvesti radove rekonstrukcije građevine dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine i sl.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije može dio susjednog pomorskog dobra koristiti za povremenu opskrbu i povremene klubske aktivnosti koje nisu suprotne namjeni - Uređena plaža.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja i ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 10.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 11.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-05/09-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-10-04

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr