SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

25.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. donosi

ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice.

Članak 2.

Naknadu za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun naknade.

Članak 3.

Koeficijent iz članka 2. ove Odluke iznosi 1,82.

Članak 4.

Osnovica za izračun naknade iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenom određivanju naknade za rad zamjenika gradonačelnika Klasa: 022-05/10-03/5 Ur. broj: 2170/ 08-01-10-01 od 1. travnja 2010. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 022-05/10-03/5

Ur. broj: 2170/08-08-10-02

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr