SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KASTAV
7

13.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KASTVA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu, prihodi i rashodi iznose

*tablica se nalazi na dnu stranice*

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2009. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 38.277.026 kuna, odnosno 96,63% planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.183.327 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 93.699 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.378.647 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 89,16% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 110,13% planiranih prihoda zbog realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina iznad očekivanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 8.702.364 kune, a uključuju kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju školske (sportske) dvorane u iznosu od 8.367.000 kuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 38.420 kuna, te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.783.350 kuna, odnosno u iznosu od 104,84% planiranih prihoda.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava, te su ostvareni u iznosu od 6.318.966 kuna, odnosno u iznosu od 91,96% planiranog iznosa, zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa, te prihoda od sufinanciranja cijene usluge komunalnih poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Autotrolej d.o.o. ispod očekivanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 93.699 kuna, odnosno u iznosu od 19,25% planiranih prihoda, zbog realizacije prihoda od prodaje građevinskog zemljišta ispod očekivanja.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, povrate zajmova danih komunalnim društvima, te primljene zajmove, a realizirani su u iznosu od 10.999.250 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 57.458.395 kuna, odnosno u iznosu od 106,02% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 570.035 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, te izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-7

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr