SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD BAKAR
7

21.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 43/09), Gradonačelnik Grada Bakra donio je sljedeći

PLAN
lokacija za postavljanje privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se lokacije za postavu privremenih objekata, veličina i izgled privremenih objekata i mjesta na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica na području Grada Bakra.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 2.

Na području Grada Bakra određuju se sljedeće lokacije za postavu privremenih objekata:

Oznaka

Lokacija

k.č.br.

Naprava

Površina

1.

Bakar

 

 

 

1.1.

Na parkiralištu kraj Doma kulture

dio 136/3 k.o. Bakar

Kiosk

20,0 m2

1.2.

U parku nasuprot
Gradske knjižnice Bakar

dio 3028/19 k.o. Bakar

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

1.3.

Uz crkvu sv. Margarete

dio 3028/39 k.o. Bakar

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

1.4.

Park uz zgradu Magistrata

dio 82/2 k.o. Bakar

Štandovi, klupe i sl.

6,0 m2

1.5.

Uz cestu ŽC-5060 kraj Jaza

dio 31 k.o. Bakar

Ugostiteljska terasa

35,10 m2

1.6.

Uz cestu ŽC-5060 kraj Malenice

dio 29/1 k.o. Bakar

Ugostiteljska terasa

24,0 m2

1.7.

Uz cestu ŽC-5060

dio 3028/1 k.o. Bakar

Ugostiteljska terasa

28,50 m2

1.8.

Na operativnoj obali (Masarykova)

dio 3594 k.o. Bakar

Ugostiteljska terasa

28,0 m2

1.9.

Uz stambeno-poslovnu zgradu (ambulantu)

dio 626/1 k.o. Bakar

Ugostiteljska terasa

20,0 m2

2.

Kukuljanovo

 

 

 

2.1.

Uz cestu D-40 nasuprot Peveca

dio 1574/7 k.o. Kukuljanovo

Kiosk

17,50 m2

2.2.

Uz cestu D-40 kraj skladišta Brodokomerca

dio 1574/7 k.o. Kukuljanovo

Kiosk

23,0 m2

2.3.

Nasuprot crkve sv. Franje Asiškog uz cestu
ŽC-58110

dio 2107/5 k.o.
Kukuljanovo

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

3.

Škrljevo

 

 

 

3.1.

Nasuprot crkve Presvetog Srca Isusova uz cestu
ŽC-58056

dio 762 k.o. Škrljevo

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

4.

Krasica

 

 

 

4.1.

Uz cestu ŽC-5059 kraj pošte i Društvenog doma

dio 1155/1 k.o. Krasica

Kiosk

9,0 m2

4.2.

Ispred crkve Majke Božje Karmelske

dio 1104/4 k.o. Krasica

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

5.

Praputnjak

 

 

 

5.1.

Uz cestu ŽC-5059 kraj crkve sv. Josipa

dio 4899/1 k.o.

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

6.

Hreljin

 

 

 

6.1.

Uz cestu ŽC-5063 kraj pošte

dio 1083/2 k.o. Hreljin

Kiosk

13,0 m2

6.2.

Uz cestu ŽC-5063 kraj crkve sv. Jurja

dio 1/2 k.o. Hreljin

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

6.3.

Uz Dom kulture

dio 103 k.o. Hreljin

Ugostiteljska terasa

75,0 m2

7.

Zlobin

 

 

 

7.1.

Uz cestu ŽC-5068 kraj spomenika NOB-a
nasuprot crkve sv. Ivana Krstitelja

dio 2992 k.o. Zlobin

Štandovi, uslužne naprave, pokretne radnje, specijalni nosači i sl.

Naknadno se određuje na temelju zahtjeva

Trgovina na malo izvan prodavaonica u vidu pokretne radnje (ambulantna prodaja) može se osim na lokacijama iz ovog članka obavljati i na drugim lokacijama u vlasništvu Grada Bakra i na javnim površinama na način da se obavljanjem djelatnosti ne ugrožava zdravlje ljudi, ometa njihovo kretanje kao ni kretanje motornih vozila.

III. VELIČINA I IZGLED PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 3.

Veličina i izgled privremenih objekata određuje se kako slijedi:

1. Kiosk - najveća dozvoljena tlocrtna površina kioska je 25,00 m2, a visina 3,20 m. Objekt mora biti pravokutnog oblika i sljedećeg izgleda:

- nosiva konstrukcija i dekorativni okviri od metala ili drvenog materijala,

- zidne obloge od pocinčanog lima ili poliuretanskih panela, djelomično ostakljene. Mogu biti i od drvenog materijala u prirodnoj boji drveta ili u smeđim tonovima,

- krovna ploha može biti ravna od pocinčanog lima ili poliuretanskih panela ili kosa, maksimalnog nagiba 22o, s pokrovom od crijepa, šindre ili nekog drugog materijala sukladno autohtonoj arhitekturi naselja. Osnovna nadstrešnica kioska može biti nadopunjena dodatnom tendom s mehanizmom na izvlačenje.

- na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, kiosk mora ispunjavati sanitarne uvjete sukladno važećim propisima. Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

2. Montažni objekt - najveća dozvoljena tlocrtna površina montažnog objekta je 40 m2. Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže i premještanja odnosno uklanjanja na način da podloga ostaje neizmijenjena. Isti mora biti izrađen od trajnog materijala, a pročelje je potrebno izvesti od glatkih materijala. Na pročelju objekta dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva i reklamnog loga. Krovište montažnog objekta može biti koso ili kupolasto, te mora biti bojom usklađeno sa samim objektom, koji mora biti u skladu s bojom okolnih objekata ili ambijenta. Opremu montažnog objekta obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz montažni objekt.

3. Pokretna radnja - kolica ili naprava na kotačima za ambulantnu, odnosno mobilnu prodaju može bit zatvorene ili otvorene konstrukcije. Neposredno uz pokretnu napravu ili na njoj, radi zaštite od vremenskih utjecaja, može se postaviti suncobran manjih dimenzija. Specijalizirana motorna vozila za istu namjenu moraju biti zatvorenog tipa sa maksimalnom dozvoljenom tlocrtnom površinom od 14 m2. Vozila moraju biti tehnički ispravna za cestovni promet te moraju ispunjavati sanitarne uvjete sukladno va¸ećim propisima. Na vanjskom dijelu pokretne naprave može se istaknuti vrsta djelatnosti ili usluge.

4. Štandovi moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom bijele ili plave boje ili u kombinaciji bijele i plave boje.

5. Ugostiteljska terasa - najveća dozvoljena tlocrtna površina ugostiteljske terase je 80 m2. Postava urbane opreme u vidu tende, fasadne tende i suncobrana regulirana je Odlukom o postavi urbane opreme na području Grada Bakra.

Članak 4.

Uvjete za postavljanje privremenih objekata koji nisu navedeni u točkama 1.-5. članka 3. i način davanja na privremeno korištenje zemljišta odredit će Gradonačelnik Grada Bakra po prijedlogu Stručnih službi Grada Bakra a na osnovi pojedinačnih zahtjeva.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«,, a njegov sastavni dio je i grafički prikaz koji se ne objavljuje.

Klasa: 022-01/10-01/18

Ur. broj: 2170-02-03-10-6

Bakar, 5. svibnja 2010.

Gradonačelnik
dr. Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr