SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD RAB
18

17.

Na temelju članka 128. i 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. travnja 2004. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA RABA za 2003. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Raba za 2003. Godinu sadrži:

a) ostvarene prihode u iznosu od 32.920.881

b) ostvarene rashode u iznosu od 31.828.975

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna po skupinama i podskupinama posebnog dijela Proračuna, utvrđuju se u razdoblju siječanj - prosinac 2003. godine kako slijedi:

A - PRIHODI


Sku- Pods- Odje- Osn. Naziv Pror. 03. Izvršeno Ind-

pina kupina ljak rač. 2003. eks


1 2 3 4 5 6 7 8


61 PRIHODI OD POREZA

611 Porez i prirez na dohodak

6111 Porez na dohodak

61111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 11.200.000 9.002.192 80

61112 Porez na dohodak do propisanih iznosa 20.000 5.654 28

6112 Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

61121 Porez na dohodak od obrta 1.910.000 1.394.176 73

61123 Porez na dohodak od povremenih sam. djelatnosti 1.250.000 781.726 63

61124 Porez na dohodak od sam. djel. inozem. por. obv. 1.000 68 7

6113 Porez na dohodak od imovine i imov. prava

61131 Porez na dohodak od zakupnine i najamnine 50.000 197.583 395

61132 Porez na dohodak od iznajmljivanja soba i stanova 2.400.000 2.694.836 112

6114 Porez na dohodak od kapitala

61141 Porez na dohodak od dividendi 30.000 128.807 429

61142 Porez na dohodak od izuzimanja 1.000 222 22

6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi

61151 Porez na dohodak po god. prijavi (povrat) -547.000 -560.370 102

61161 Porez na dohodak u postupku nadzora 5.275 3.266 62


UKUPNO POREZI NA DOHODAK 16.320.275 13.648.160 84


612 Porez na dobit

6121 Porez na dobit poduzetnika

61211 Porez na dobit poduzetnika 420.000 484.542 115


UKUPNO POREZ NA DOBIT 420.000 484.542 115


613 Porezi na imovinu

6131 Porezi na nepokretnu imovinu

61314 Porez na kuće za odmor 950.000 964.438 102

61315 Porez na korištenje javnih površina 1.900.000 1.729.885 91

6134 Povremeni porezi na imovinu

61341 Porez na promet nekretnina 1.450.000 1.916.498 132


UKUPNO POREZI NA IMOVINU 4.300.000 4.610.821 107


614 Porezi na robu i usluge

6142 Porezi na promet

61424 Porez na potrošnju 700.000 702.660 100

6145 Porezi na korištenje dobara

61453 Porez na tvrtku - naziv 450.000 362.459 81

61454 Porez na reklame 10.000 2.770 28


UKUPNO POREZI NA ROBE I USLUGE 1.160.000 1.067.889 92


616 Ostali prihodi od poreza

6163 61639 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 10.000 - -


UKUPNO OSTALI PRIHODI OD POREZA 10.000 - -


SVEUKUPNO PRIHODI OD POREZA 22.210.275 19.811.412 89


63 POTPORE

633 Potpore iz proračuna

6331 Tekuće potpore iz proračuna

63311 Tekuće potpore iz državnog proračuna - 300.000 -

63312 Tekuće potpore iz županijskog proračuna - 282.000 -

6332 Kapitalne potpore iz proračuna

63321 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 800.000 800.000 100

63322 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 650.000 607.758 94


UKUPNO POTPORE 1.450.000 1.989.758 137


64 PRIHODI OD IMOVINE

641 Prihodi od financijske imovine

6413 Kamate na depozite po viđenju

64132 Prihodi od kamata 20.000 16.803 84

6416 Prihodi od dividendi

64164 Prihodi od dividendi 150.000 104.760 70

642 Prihodi od nefinancijske imovine

6421 Naknade za koncesije

64214 Prihodi od koncesija na pomorskom dobru 250.000 379.974 152

Naknada za koncesiju na parkirališta 450.000 290.000 64

Naknada za koncesiju za eksploataciju

mineralnih bogatstava i za obavljanje dimnjačarske djel. 50.000 - -

6422 Prihodi od zakupa

64221 Prihodi od zakupa poslovnih prostora 450.000 618.855 138

64229 Naknada za korištenje javnih površina 1.000 70 7

Najam stanova 10.000 80 1

6423 64234 Lovozakupnina 6.000 - -

64239 Naknade za priključke za vodu 500.000 302.520 61

64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 5.000 - -

Prihod po posebnom programu-za izgradnju kanalizacije

i vodoopskrba 500.000 173.816 35


UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE 2.392.000 1.886.878 79


65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

651 Administrativne pristojbe

6511 Državne upravne i sudske pristojbe

65111 Upravne pristojbe 250.000 208.638 83

6514 Ostale pristojbe

65141 Boravišna pristojba 1.600.000 1.455.666 91

Ostale nespomenute pristojbe 1.000 - -

652 Prihodi po posebnim propisima

6521 Prihodi od državne uprave

65219 Ostali nespomenuti prihodi državne uprave 30.000 - -

6523 Komunalni doprinos i druge naknade

65231 Komunalni doprinos 2.000.000 2.198.987 110

65232 Komunalna naknada 3.900.000 4.108.025 105

6524 Šumski doprinos

65241 Šumski doprinos 2.000 5.238 262

6526 Ostali gradski prihodi

65269 Ostali nespomenuti prihodi 335.000 467.309 139

Premije osiguranja 200.000 - -


UKUPNO PRIHODI OD PRISTOJBI

I PO POSEBNIM PROPISIMA 8.318.000 8.443.863 102


66 Ostali prihodi

661 Prihodi koje proračun i proračunski korisnici

ostvare obavljanjem poslova na tržištu

(vlastiti prihodi)

66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite

djelatnosti 550.000 - -

66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova

vlastite djelatnosti 450.000 - -

662 Kazne

6627 Ostale kazne

66279 Kazne koje izriče grad 1.000 1.300 130

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan opće države

66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata

izvan opće države 500.000 - -


UKUPNO OSTALI PRIHODI 1.501.000 1.300 0


71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine

711 Prihod od prodaje materijalne imovine

71111 Prihod od prodaje zemljišta 62.000 61.220 99

712 Prihod od prodaje nematerijalne imovine

7126 Prihod od prodaje prava 700.000 - -


UKUPNO PRIHOD OD PRODAJE NEP. IMOVINE 762.000 61.220 8


72 Prihodi od prodaje imovine

721 Prihodi od prodaje građ. objekata

7211 Stambeni objekti

72119 Prihod od prodaje stanova sa stan. pravom 200.000 196.450 98

7231 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

72311 Prihod od prodaje automobila 30.000 30.000 100


UKUPNO PRIHOD OD PRODAJE PROIZ. IMOV. 230.000 226.450 98


84 Primici od zaduživanja

841 Zajmovi od drugih razina vlasti

8411 Kratkoročni zajam od PGŽ 500.000 500.000 100


UKUPNO PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 500.000 500.000 100


SVEUKUPNI PRIHODI 37.363.275 34.920.881 93


B - RASHODI

I. OPĆI DIO


Ekon. klas. Naziv Pror. Izvršenje Ind-

2003. 2003. eks


1 2 3 4 5 6 7


UKUPNI RASHODI 37.363.275

3 RASHODI POSLOVANJA

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 Bruto plaće 2.840.000 2.840.000 100

312 Ostali rashodi za zaposlene 77.000 75.616 98

313 Doprinosi na plaće 535.000 533.500 100

32 MATERIJALNI RASHODI

321 Naknade troškova zaposlenima 260.000 274.208 105

322 Rashodi za materijal i energiju 912.000 902.582 99

323 Rashodi za usluge 5.408.000 5.136.908 95

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 990.000 881.341 89

34 FINANCIJSKI RASHODI

342 Kamate za primljene zajmove 639.000 638.593 100

343 Ostali financijski rashodi 780.000 468.131 60

36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE

363 Pomoći unutar opće države 30.000 0 0

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 0

372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.005.000 673.468 67

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije 6.671.760 5.285.876 79

382 Kapitalne donacije 2.088.000 1.450.758 69

384 Rashodi iz proteklih godina 2.030.000 1.955.375 96

385 Izvanredni rashodi do visine proračunske rezerve 34.240 0 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

411 Materijalna imovina 1.120.000 743.830 66

412 Nematerijalna imovina 730.000 416.020 57

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti 8.712.000 7.615.805 87

422 Postrojenja i oprema 720.000 375.441 52

423 Prijevozna sredstva 610.000 472.010 77

426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000 48.738 41

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

516 Izdaci za dane zajmove obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima 48.000 37.500 78

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH

ZAJMOVA

544 Otplata glavnice primljenih zajmova 1.003.275 1.003.275 100


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Prihodi i izdaci u iznosu od 31.828.975 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:


Sku- Pods- Odje- Fun. Naziv Pror. 03. Izvršeno Ind-

pina kupina ljak klas. 2003. eks


1 2 3 4 5 6 7 8


RAZDJEL 01.

IZDACI GRADSKE UPRAVE

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 3111 0111 Bruto plaće 2.840.000 2.840.000 100

312 3121 0131 Ostali rashodi za zaposlene 77.000 75.616 98

313 3131 0131 Doprinosi na plaće (samo za dio plaće za 12 mj. 2002.) 20.000 19.468 97

3132 0131 Doprinosi za zdrav. osiguranje na plaće 460.000 459.569 100

3133 0131 Doprinosi za zapošljavanje na plaće 55.000 54.463 99

32 MATERIJALNI RASHODI

321 Naknade troškova zaposlenima

3211 0131 Izdaci za službena putovanja 160.000 171.343 107

3212 0131 Naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 78.054 98

3213 0131 Seminari, savjetovanja i sl. 20.000 24.811 124

322 Rashodi za materijal i energiju

3221 0131 Uredski materijal 85.000 59.513 70

3221 0131 Literatura 30.000 30.639 102

3221 0131 Sredstva za čišćenje 50.000 57.745 115

3221 0131 Ostali materijal za potrebe redovitog održavanja 3.000 3.037 101

3223 0131 Motorni benzin i dizel gorivo 20.000 20.322 102

3224 0133 Tekuće i investicijsko održavanje opreme 40.000 28.222 71

3224 0133 Tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 24.000 21.939 91

3224 0133 Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 80.023 80

3225 0133 Sitni inventar 10.000 5.210 52

323 Rashodi za usluge

3231 0133 Usluge telefona (Poglavarstvo, MO) 120.000 113.282 94

3231 0133 Usluge interneta 5.000 3.084 62

3231 0133 Poštanske usluge (pisma, tiskanice i sl.) 150.000 122.794 82

3231 0133 Usluge prijevoza 80.000 115.373 144

3232 0133 Održavanje opreme 20.000 26.989 135

3233 0111 Troškovi prezentacije grada Raba, promidžbe i informiranja 200.000 111.175 56

3234 0133 Opskrba vodom 150.000 136.199 91

3234 0111 Ostale komunalne usluge 250.000 248.636 99

3235 0111 Najam prostora, ozvučenja, vatrometa i sl. 180.000 210.894 117

3237 0111 Usluge navijanja gradskog sata i sl. 30.000 21.360 71

3237 0111 Usluge drž. odvjetništva i pravnog savjetovanja 50.000 107.410 215

3237 0111 Usluge vještačenja 30.000 4.276 14

3237 0111 Ostale usluge (sez. kom. redari, ostale intelektualne usluge) 100.000 128.466 128

3238 0133 Usluge razvoja software - a 10.000 5.692 57

3238 0133 Ostale računalne usluge 3.000 2.273 76

3239 0111 Grafičke, tiskarske, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. 285.000 204.928 72

3239 0111 Registracija prijevoznih sredstava 3.000 9.358 312

3239 0111 Ostale usluge 50.000 51.661 103

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 0111 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 325.000 277.265 85

3292 0133 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, zgrada i zaposlenih 100.000 95.862 96

3293 0111 Izdaci za protokol 100.000 99.683 100

3293 0111 Prigodne kulturne manifestacije, proslave i sl. 160.000 156.035 98

› Rapska fjera

› Rapske glazbene večeri

› Susret predstavnika prijateljskih gradova

3294 0133 Tuzemne članarine i pristojbe 5.000 586 12

3299 0133 Cvijetne izvedenice, vijenci i sl. 50.000 44.446 89

3299 0133 Ostali nespomenuti troškovi (takse i sl.) 150.000 120.050 80

34 Financijski rashodi

342 Kamate za primljene zajmove

3422 0133 Kamate za dugoročni kredit Riječke banke 639.000 638.593 100

343 Ostali financijski rashodi

3431 0133 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000 41.057 137

3433 0133 Zatezne kamate 300.000 102.660 34

3434 0133 Ostali financijski izdaci (naknada HP-u za naplatu

gradskih prihoda) 25.000 13.615 54

3434 0133 Ovršni postupci 180.000 292.885 163

3434 0133 Troškovi izbora 150.000 7.478 5

36 Pomoći unutar opće države

363 Pomoći unutar opće države

3631 0180 Tekuće pomoći u državni proračun (2% za stambeno zbrinjavanje

branitelja - obveze iz ranijih godina) 20.000 - -

3631 0180 Tekuće pomoći županijskom proračunu (za intervencije kod

iznenadnog onečišćenja mora) 10.000 - -

37 Naknade građanima i kućanstvima

372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3722 0133 Naknade građanima prema sudskim rješenjima 10.000 - -

3722 0111 Nagrade za Dan grada 10.000 10.000 100

38 Ostali rashodi

381 Tekuće donacije

3811 0111 Tekuće donacije za mjesne odbore (i troškovi uređenja jav.

pov. po MO) 600.000 382.996 64

3811 0133 Tekuće donacije političkim strankama

3811 0133 SDP Rab 6.300 6.300 100

3811 0133 HNS Rab 2.400 0

3811 0133 HSS Rab 2.800 2.800 100

3811 0133 HDZ Rab 10.574 10.574 100

3811 0133 LS Rab 2.940 0

3811 0133 HSLS Rab 4.802 4.802 100

3811 0133 RPS Rab 4.802 0

3811 0133 DC Rab 2.400 2.400 100

3811 0133 PGS Rab 4.802 0

3811 0133 HSP Rab 2.940 0

3811 0133 Udruge proizišle iz Domovinskog rata 50.000 39.840 80

3811 0133 Udruga ovčara »Škraparica« 25.000 25.000 100

3811 0133 Udruga umirovljenika 20.500 20.500 100

3811 0133 UAB Rab 15.000 10.000 67

384 Rashodi iz proteklih godina

3841 0133 Materijalni rashodi iz proteklih godina

3842 0133 Ostali rashodi iz proteklih godina 2.000.000 1.955.375 98

3842 0133 Naknada za izvlaštene nekretnine 30.000 0

385 Izvanredni rashodi

3851 0133 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 34.240 0

42 Nabava neproizvedene dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti

4212 0133 Sanacija objekta u ulici Stjepana Radića 60.000 36.774 61

4212 0133 Uređenje uredskog prostora 300.000 322.719 108

4212 0133 Rekonstrukcija prostorija u Općinskom sudu Rab 102.000 101.095 99

422 Postrojenja i oprema

4221 0131 Računala i računalna oprema 120.000 95.075 79

4221 0133 Uredski namještaj 300.000 137.686 46

4221 0133 Ostala uredska oprema (klima uređaji, fotokopirni, tel.

centrala i sl.) 100.000 103.785 104

4227 0111 Oprema za sportsku dvoranu, dječje igralište 40.000 38.895 97

423 Prijevozna sredstva

4231 0111 Osobni automobil 110.000 106.010 96

426 Računalni programi

4262 0133 Računalni programi 100.000 48.738 49

4263 0111 Djela likovnih umjetnika 20.000 0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

544 Otplata glavnice primljenih zajmova

5441 0170 Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita Riječke banke 1.003.275 1.003.275 100


UKUPNO RAZDJEL 01 13.128.775 12.008.678 91


RAZDJEL 02

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE I

JAVNE POTREBE

GLAVA 0210

KULTURA

0211 KULTURA - proračunski korisnik (Pučko otvoreno učilište)

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0820 Bruto plaće 421.000 407.000 97

3811 0820 Materijalni rashodi 76.000 3.500 5

3811 0820 Troškovi za knjižnicu -

3811 0820 Troškovi za kino -

3811 0820 Program obrazovanja -

3811 0820 Aktivnost radija -

3811 0820 Investicijsko održavanje -

OSTALE TEKUĆE DONACIJE

3811 0820 Tekuće donacije za galerijsku, glazbenoscensku i sl. Djelatnosti 100.000 190.000 190

3811 0820 Klapsko pjevanje 40.000 41.500 104

3811 0820 Folklor 30.000 20.000 67

3811 0820 Tekuće donacije za muzejsku djelatnost (zavičajna zbirka,

stare fot.) 20.000 0

3811 0820 Tekuće donacije za Rapske ferije 100.000 100.000 100

3811 0820 Tekuće donacije za ostale kulturne programe (karneval, dječji

festival »Frka« i sl.) 50.000 30.000 60

3811 0820 Tekuće donacije za program opismenjavanja -

382 Nabava neproizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti

3821 0820 Uređenje krovišta i zgrade zimskog kina 1.350.000 1.114.000 83

3821 0820 Uređenje knjižnice 100.000 0

3821 0820 Uređenje ljetnog kina - pozornice 20.000 0

3821 0820 Prijenosna pozornica i klupice 70.000 0

3821 0820 Lapidarij -

3821 0820 Knežev dvor-galerija -

OPREMA

3822 0820 Kinoprojektor i ozvučenje 40.000 0

3822 0820 Računalna oprema -

3822 0820 Računalni programi -

3822 0820 Nabava knjiga 60.000 70.000 117

3822 0820 Namještaj i ostala oprema (klimatizac. zimskog kina) -

0212 KULTURA-OSTALI KORISNICI

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0820 KUD San Marino 10.000 0

3811 0820 Umjetnička udruga »ARBIA« 10.000 0

3811 0820 »ULIKS« Rab 15.000 10.000 67

3811 0820 »KOMIN« Rab 15.000 15.000 100

3811 0820 Udruga za zaštitu rapske kulturne baštine 5.000 0

3811 0820 Katedra čakavskog sabora 5.000 0

3811 0820 Zaklada HAZU 40.000 0

3811 0820 Mala Gospa i ostale manifestacije 20.000 20.000 100

3811 0820 Udruga rapskih samostreličara 95.000 95.000 100

3811 0820 Tekuće donacije za zaštitu spomenika kulture 110.000 100.000 91

3811 0820 Sanacija crkve Sv. Petra u Sup. Drazi 40.000 0


UKUPNO GLAVA 0210 2.842.000 2.216.000 78


GLAVA 0220

PREDŠKOLSKI ODGOJ

proračunski korisnik (Dječji vrtić »Pahuljica«)

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0911 Bruto plaće 1.054.000 1.107.700 105

3811 0911 Materijalni rashodi 495.000 0

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

411 Materijalna imovina

4111 0911 Zemljište za dječji vrtić 680.000 610.132 90

42 NABAVA NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

421 Građevinski objekti

4212 0911 Sanacija balkona na dječjem vrtiću i ostalo investicijsko

održavanje 50.000 0

4212 0911 Izgradnja novog dječjeg vrtića -


UKUPNO GLAVA 0220 2.279.000 1.717.832 75


GLAVA 0230 OBRAZOVANJE

0231 OSNOVNO OBRAZOVANJE

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0912 Tekuće donacije za:

3811 0912 investicijsko održavanje školskog prostora 54.000 53.366 99

3811 0912 školska prometna jedinica 2.200 2.150 98

3811 0912 Uređenje učionica u PŠ Mundanije 15.000 15.000 100

3811 0912 Uređenje sportskih igrališta 40.000 40.000 100

3811 0912 Informatizacija područnih i matične škole 40.000 40.000 100

3811 0912 Državna i županijska takmičenja 40.000 27.000 68

3811 0912 Školski list »Cvrčak« 8.000 0

3811 0912 škola u prirodi 10.000 10.000 100

3811 0912 stručni suradnik 20.000 13.400 67

3811 0912 knjige za školsku knjižnicu 10.000 0

3811 0912 prometni odgoj -

3811 0912 kvalitetna škola -

3811 0912 produženi boravak za učenike I-IV razreda

3811 0912 izborna nastava -

382 Kapitalne donacije

3822 0912 Školska sportska dvorana -

3822 0912 Uređenje igrališta škole Lopar 8.000 7.930 99

3822 0912 Uređenje učionice za tjelesni odgoj u školi Lopar -


UKUPNO OSNOVNO OBRAZOVANJE 247.200 208.846 84


0232 SREDNJE OBRAZOVANJE

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

Tekuće donacije za:

3811 0922 državno i županijsko natjecanje 6.000 5.000 83

3811 0922 školsko sportsko natjecanje 10.000 10.000 100

3811 0922 govornička škola 9.000 0

3811 0922 Gastro 2004. 70.000 60.000 86

3811 0922 nagrade za učenike 2.000 2.000 100

3811 0922 stručna ekskurzija Kassel 30.000 25.000 83

3811 0922 stručni suradnik 20.000 0

382 KAPITALNE DONACIJE

3821 0922 Kabinet kuharstva i posluživanja 250.000 250.828 100

3821 0922 Ulaganje u objekte i opremu -


UKUPNO SREDNJE OBRAZOVANJE 397.000 352.828 89


37 0233 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 0960 Učenički istudentski krediti 130.000 107.600 83

3721 0960 Postdiplomski studij -


UKUPNO NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 130.000 107.600 83


UKUPNO GLAVA 0230 774.200 669.274 86


GLAVA 0240

SOCIJALNA ZAŠTITA

0241 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB

Proračunski korisnik

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 1090 Bruto plaće 123.000 131.000 107

3811 1090 Materijalni rashodi 83.300 61.800 74

382 KAPITALNE DONACIJE

3821 0320 Uredska oprema 10.000 0


UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA 216.300 192.800 89


0242 SOCIJALNI PROGRAM

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3237 1090 Program prevencije ovisnosti i zlouporabe droge - ESPEIS 50.000 50.000 100

Savjetovalište za djecu, mladež i obitelj 50.000 42.882 86

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 1090 troškovi stanovanja 50.000 1.319 3

3721 1040 troškovi prijevoza 100.000 119.557 120

37 3721 1040 troškovi prijevoza u specijalne škole 20.000 16.816

3721 1040 jednokratne pomoći i pomoći za novorođenčad 250.000 255.191 102

3721 1040 pokloni za Sv. Nikolu 80.000 80.971 101

3721 1040 pomoć nemoćnim, bolesnim i hendikepiranim osobana 30.000 1.350 5

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722 1070 poklon paketi 25.000 0

3722 1040 prehrana dojenčadi i male djece 30.000 4.500 15

3722 1040 besplatna marenda (Osnovna škola) 30.000 0

3722 1040 pomoć za smještaj u dječji vrtić i jaslice 20.000 0

3722 1090 pomoć za smještaj u ustanovu socijalne skrbi 40.000 32.245 81

3722 1070 pomoć u pogrebnim troškovima 30.000 30.143 100

3722 1040 pomoć u srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta boravka 10.000 5.856 59

3722 1040 potpora obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima

Dom. rata za rješ. stamb. pitanja 140.000 0

3722 1012 Pomoć za nabavku ogrijeva - 7.920 -

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 1012 Tekuće donacije udrugama (invalida, gluhih, multiple

skleroze i sl.) 20.000 14.500 73

3811 1090 Ostale udruge (Pokret za život i sl.) 5.000 4.000 80


UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM 980.000 667.250 68


UKUPNO GLAVA 0240 1.196.300 860.050 72


GLAVA 0250 SPORT

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

Tekuće donacije za:

3811 0810 Kajak klub Rab 130.000 130.000 100

3811 0810 Karate klub Enpi 50.000 50.000 100

3811 0810 Ženski rukometni klub Rab 50.000 50.000 100

3811 0810 Tenis klub Rab 25.000 20.000 80

3811 0810 Boćarski klub Albatros 15.000 15.000 100

3811 0810 Bridge klub Rab 6.000 6.000 100

3811 0810 Moto sport klub Rab 20.000 20.000 100

3811 0810 Malonogometni klub Rab 30.000 30.000 100

3811 0810 Sportsko društvo Kampor 30.000 30.000 100

3811 0810 Lovačko društvo Kunić 10.000 10.000 100

3811 0810 Lovačko društvo Kuna 2.000 0

3811 0810 Vaterpolo klub Arba 50.000 50.000 100

3811 0810 Udruga »Faganel« 6.000 6.000 100

3811 0810 SRK Dolin 15.000 15.000 100

3811 0810 NK Rab 200.000 200.000 100

3811 0810 KPA Amfora 30.000 30.000 100

3811 0810 Planinarsko društvo Kamenjak 15.000 10.000 67

3811 0810 Ostale sportske manifestacije (plivački maraton,

odbojka na pijesku) 40.000 14.642 37

3811 0810 Bruto plaća za oružara u NK Rab 70.000 58.000 83

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3232 0810 Održavanje sportskih igrališta 40.000 14.640 37

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

411 Materijalna imovina

4111 0810 Zemljište za sportsku dvoranu 110.000 107.400 98

4111 0810 Zemljište za svlačionice 50.000 0

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti

4212 0810 Učionica za tjelesni odgoj -

4212 0810 Zgrada Kajak kluba Rab 1.049.000 1.310.976 125

4212 0810 Nadogradnja tribina na nog. igral. NK Rab i izgr. obor. kanala

oko igrališta -

4212 0810 Nadogradnja svlačionica i popravak ograde na igralištu -

4212 0810 Rasvjeta na nogometnom igralištu -

4212 0810 Izgradnja pomoćnog terena -

4212 0810 Izgradnja malonogometnog igrališta Sup. Draga (otkup zemljišta) 88.000 87.400 99

4212 0810 Izgradnja igrališta za male sportove u Sup. Drazi -


UKUPNO SPORT 2.131.000 2.265.058 106


GLAVA 0260 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

Tekuće donacije za:

3811 0740 sufinanciranje HMP 300.000 261.000 87

3811 0740 sufinanciranje pripravnika 25.000 0

3811 0760 program zdravstvene knjižice djeteta 2.000 1.800 90

3811 0760 HIV pozitivna osoba u radnom i školskom okruženju -


UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 327.000 262.800 80


GLAVA 0270 PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI

RAZVOJ

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3237 0560 Katastarske izmjere Golog otoka 243.000 242.048 100

3237 0560 Ostale katastarske usluge 100.000 83.409 83

3237 0560 Geodetsko-katastarske usluge - studentska praksa 60.000 57.666 96

3237 0560 Granice pomorskog dobra 50.000 0

3237 0560 Čišćenje podmorja 30.000 0

3237 0560 Program plave zastave 50.000 40.000 80

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

412 Nematerijalna imovina

4126 0560 Izrada novih UPU-a i DPU-a 410.000 416.020 101

4126 0560 Izrada projektne dok. za spoj prilazne ceste II. Padova - Montani 50.000 0

4126 0560 Izrada idejnog rješenja uređenja autobusnih stajališta -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti

4212 0452 Sufinanciranje luke Lopar 100.000 0

4212 0452 Sufinanciranje rivica, mulića, šetnica 50.000 59.194 118

4214 0490 Park Boškopini 1.636.000 1.635.477 100


UKUPNO PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI


RAZVOJ 2.779.000 2.533.814 91

GLAVA 0280 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

32 MATERIJALNI RASHODI

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299 0421 Nabava sadnica i sadnog materijala i poticanje u poljoprivredi 100.000 87.414 87

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0452 Subvencija Rapskoj plovidbi za noćnu vožnju 300.000 0

3811 0460 Tekuće donacije za rad radia Felix Arba 10.000 0

3811 0460 Sredstva za početak rada Radio postaje Rab -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti

4214 0411 Poduzetničke zone 350.000 351.164 100

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

516 Dani krediti poduzetnicima

5161 0490 Dani krediti tuzemnim poduzetnicima (MOMSP) 48.000 37.500 78


UKUPNO GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 808.000 476.078 59


GLAVA 0290 VATROGASNA ZAŠTITA

0291 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA RABA

Proračunski korisnik

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0320 Materijalni i ostali rashodi 130.000 73.138 56

38 OSTALI RASHODI

382 Kapitalne donacije

3821 0320 Uređenje protupožarnih prosika 40.000 0

3822 0320 Izdaci za nabavu zakonom propisane opreme 30.000 0

3822 0320 Prijevozna sredstva

3822 0320 Protupožarno vozilo (nabava) -


UKUPNO VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA RABA 200.000 73.138 37


0292 DVD LOPAR

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0320 Materijalni rashodi 137.000 20.000 15

382 Kapitalne donacije

3821 0320 Oprema za protupožarnu zaštitu 60.000 0

3822 0320 Nabavka protupožarnog vozila -


UKUPNO DVD LOPAR 197.000 20.000 10


0293 DVD RAB - proračunski korisnik

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0320 Bruto plaće i naknade 243.000 297.300 122

3811 0320 MATERIJALNI RASHODI 277.000 267.500 97

382 Kapitalne donacije

3821 0320 Izdaci za nabavu zakonom propisane opreme 60.000 0


UKUPNO DVD RAB 580.000 564.800 97


0294 LIMENA GLAZBA DVD RAB

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0320 Materijalni i ostali rashodi 110.000 68.500 62


UKUPNO LIMENA GLAZBA 110.000 68.500 62


0295 CIVILNA ZAŠTITA

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0320 Zaštita i spašavanje 20.000 18.000 90

382 Kapitalne donacije

3821 0320 Oprema za civilnu zaštitu 8.000 8.000 100


UKUPNO CIVILNA ZAŠTITA 28.000 26.000 93


UKUPNO VATROGASNA ZAŠTITA 1.115.000 752.438 67


UKUPNO RAZDJEL 02 14.251.500 11.753.344 82


RAZDJEL 03

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

0310 JAVNE POVRŠINE

42 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

421 Materijalna imovina

4213 0620 Uređenje parkirališta 200.000 175.500 88

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE

421 Građevinski objekti

4216 0560 Vela riva - izrada idejnog rješ. popločenja i idejno rješenje partera 105.000 104.090 99

4214 0560 Popločenje Vele rive -

4214 0620 Sanacija gradskog parka 80.000 0

4214 0620 Uređenje parka Dorka -

4211 0610 Uređenje javne površine za zgradu POS-a 1.000.000 681.405 68

4214 0560 Uređenje strelišta za Udrugu rapskih samostreličara 20.000 0

4214 0620 Uređenje šetnica 150.000 149.572 100

4214 0620 Uređenje Livačine 56.000 55.699 99

4214 0620 Uređenje Rtića (Lopar) -

4214 0620 Uređenje puta Soline - Šajbići (Sup. Draga Gornja) -

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3232 0620 Održavanje javnih površina (cement, pijesak i sl.) 150.000 155.184 103

3232 0620 Održavanje javnih površina prema programu Vrela 2.100.000 2.124.547 101

0311 NERAZVRSTANE CESTE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE

421 Građevinski objekti

4213 0620 Uređenje Kokošice 60.000 0

4213 0620 Uređenje parkirališta za gradsku tržnicu -

4213 0620 Uređenje parkirališta kod Veterinarske stanice -

4213 0620 Uređenje parkirališta u Loparu (prema Lučici) -

4213 0451 Cesta Barčevo - uređenje kružnog toka Donja Sup. Draga -

Grad - Lopar 100.000 13.542 14

4213 0451 Asfaltiranje cesta

4213 0451 Popravak ceste za Gonar 191.000 190.710 100

4213 0451 Popravak ceste prema gradskom groblju 318.000 317.297 100

4213 0451 Ostalo održavanje cesta 135.000 134.286 99

4213 0451 Uređenje i rekonstrukcija ceste Mućel - Markunići - Matkići 80.000 24.278 30

4213 0451 Proširenje puta u Barbatu -

38 OSTALI RASHODI

381 Tekuće donacije

3811 0451 Tekuće donacije Dundovu d.o.o. za održavanje nerazvrstanih

cesta (horiz. i vert. signalizacija, ležeći policajci i sl.) 200.000 374.868 187

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

412 Nematerijalna imovina

4126 0451 Projektna dokumentacija za spoj ceste Kampor - Sup.Draga

(idejni projekt) 20.000 0

4126 0451 Projektna dokumentacija za sanaciju Donje ulice -

4126 0451 Projektna dokumentacija za lungo mare u Kamporu -

0312 GROBLJA

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

411 Materijalna imovina

4111 0620 Zemljište za proširenje groblja u Loparu 80.000 26.298 33

4111 0620 Zemljište za proširenje groblja (ostalih) -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti

4212 0620 Završetak mrtvačnice u Barbatu 100.000 100.000 100

4214 0620 Dovod struje - groblje Kampor (Slovensko groblje) 67.000 71.118 106

4214 0620 Uređenje mrtvačnica u Loparu, Kamporu i Mundanijama -

0313 JAVNA RASVJETA

32 MATERIJALNI RASHODI

322 Rashodi za materijal i energiju

3223 0640 Javna rasvjeta, javne površine i ostali potrošači 550.000 595.932 108

323 Rashodi za usluge

3232 0640 Održavanje javne rasvjete 350.000 229.649 66

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE

421 Građevinski objekti

4214 0640 Proširenje javne rasvjete 150.000 51.065 34

422 Oprema

4214 0620 Oprema za novogodišnju rasvjetu (nabava i održavanje) 150.000 135.880 91

0314 OPSKRBA PITKOM VODOM

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE

421 Građevinski objekti

4214 0630 Izgradnja magistralnog cjevovoda Sup. Draga - Lopar 100.000 0

4214 0630 Opskrba pitkom vodom (izgradnja ili rekonstrukcija cjevovoda) -

GLAVA 0315 ODVODNJA OTPADNIH VODA I

EKOLOGIJA

34 FINANCIJSKI RASHODI

343 Ostali financijski rashodi

3434 0411 Slivna vodna naknada 95.000 10.436 11

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

412 Nematerijalna imovina

4126 0520 Izrada studije utjecaja na okoliš sustava odvodnje

Vašibaka i Potočina i ostala dokumentacija 250.000 0

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT-

RAJNE IMOVINE

421 Građevinski objekti

4214 0520 Dovršetak izgradnje kanalizacije Lopar II faza 1.286.000 1.286.000 100

4214 0520 Izgradnja kanalizacije Punta Kampor - Mel 700.000 0

4214 0520 Popravak kanalizacije Donja Sup. Draga 221.000 220.564 100

4214 0520 Izgradnja cjelokupnog programa kanalizacije (početak) -

4214 0520 Izgradnja vodotoka i oborinskih kanala -

423 Prijevozna sredstva

4233 0510 Nabavka eko - broda 500.000 366.000 73

0316 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

412 Nematerijalna imovina

4126 0660 Izrada studije javnog gradskog prijevoza -

0317 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3232 Troškovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja za:

3232 0610 stambene zgrade 100.000 87.739 88

3232 0620 poslovni prostori 100.000 98.774 99

0318 DIREKTNI RASHODI

32 MATERIJALNI RASHODI

323 Rashodi za usluge

3232 0360 Održavanje objekata pomorske signalizacije 8.000 6.216 78

3234 0530 Dezinsekcija i deratizacija 211.000 210.304 100


UKUPNO RAZDJEL 03 9.983.000 7.996.953 80


SVEUKUPNO PRORAČUN 37.363.275 31.758.975 85


C - RAČUN FINANCIRANJA


8 I. ZADUŽIVANJE

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

841 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

0180 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti - PGŽ

kratkoročni 500.000 500.000 100

5 II. OTPLATE

54 OTPLATE GLAVNICE

544 Otplata glavnice primljenih zajmova

0170 Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita Riječke banke 1.003.275 1.003.275 100

III. ZADUŽENJE UMANJENO ZA OTPLATE (I. - II.) -503.275 -503.275 100


Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - prosinac 2003. godine objavit će se u »Službenim« novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-11

Rab, 27. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr