SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 11. sjednici održanoj 29. 4. 2010. god. donosi

ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji, načini i uvjeti upisa djece u Dječji vrtić Matulji (u daljnjem tekstu Dječji vrtić).

Članak 2.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku i sadrži mjesto i vrijeme upisa, vrstu programa, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i način objave rezultata i druge specifične uvjete ako postoje.

Natječaj za upis djece raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Roditelji/skrbnici djece koja su bila upisana u programe Dječjeg vrtića u prethodnoj godini, a imaju prebivalište na području Općine Matulji, dužni su predati novu prijavu u upisnom roku (bez dokumentacije) kako bi dobila mogućnost za smještaj djeteta u najbliži vrtić mjestu prebivališta.

Roditelji/skrbnici djece koja su bila upisana u programe Dječjeg vrtića u prethodnoj godini, a nemaju prebivalište na području Općine Matulji, dužni su u upisnom roku predati novu prijavu (bez dokumentacije) kako bi se mogli upisati u isti program i objekat i za tekuću godinu, ako bude dovoljno slobodnih mjesta.

Roditelji/skrbnici djece koja se prvi put upisuju u neki od programa Dječjeg vrtića dužni su predati prijavu u upisnom roku i sve potrebne dokumente navedene u natječaju.

Provedbu upisa vrši stručni tim vrtića.

Članak 3.

Prednost pri upisu se ostvaruje prema sljedećim kriterijima:

Red.
broj

OPIS KRITERIJA

Broj
bodova

1.

djeca roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata

10

2.

djeca oba zaposlena roditelja/skrbnika i samohranog zaposlenog roditelja/skrbnika

10

3.

djeca čiji je jedan roditelj/skrbnik student ili specijalizant, a drugi je zaposlen

8

4.

djeca čiji su roditelji redovni učenici ili studenti

8

5.

djeca s prebivalištem na području Općine Matulji čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Općine Matulji i djeca s prebivalištem na području Općine Matulji čiji samohrani roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Općine Matulji

7

6.

djeca zaposlenika vrtića, bez obzira na mjesto prebivanja

6

7.

djeca iz obitelji s troje ili više djece

4

8.

djeca u udomiteljskim obiteljima

4

9.

djeca u godini prije polaska u školu

4

10.

djeca s teškoćama u razvoju

4

11.

djeca koja ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić

2

12.

djeca korisnika doplatka za djecu

1

Poredak na Listi reda prvenstva temelji se na ukupno ostvarenom zbroju bodova, od najvišeg prema najnižem. Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, starije dijete ima prednost pri upisu.

Članak 4.

U svrhu ostvarenja prednosti iz članka 3. potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumente i to:

- presliku rodnog lista djeteta

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili za samohranog roditelja/ skrbnika

- dokaz o zaposlenju oba roditelja/skrbnika i samohranog roditelja/skrbnika - potvrda poslodavca o zaposlenju i preslika radne knjižice

- preslika dokumenta da je dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida Domovinskog rata

- preslika dokumenta o razvodu braka ili smrti roditelja/ skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike

- potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od škole ili fakulteta

- rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

- preslika mišljenja nadležne zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta ukoliko ih dijete iskazuje

- mišljenje Centra za socijalnu skrb za smještaj djece u vrtić

- potvrda Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu.

Članak 5.

Pri okončanju upisa, nakon upisnog roka, sastaje se Povjerenstvo koje broji 5 članova izabranih iz redova Dječjeg vrtića -3 člana, Upravnog vijeća - 1 član i osnivača - 1 član:

- ravnateljica, pedagog i zdravstvena voditeljica - iz Dječjeg vrtića Matulji

- jedan predstavnik(-ica) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji

- jedan predstavnik(-ica) osnivača.

Članak 6.

Mandat Povjerenstva iz članka 5. ove Odluke traje dvije godine.

Članovi Povjerenstva biraju predsjednika većinom glasova na prvoj sjednici Povjerenstva.

Članak 7.

Dječji vrtić dužan je dostaviti Povjerenstvu iz članka 5. ove Odluke podatke o broju raspoloživih mjesta po skupinama sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08).

Članak 8.

Prijave iz članka 5. ove Odluke za upis sa dokumentacijom predaje roditelj/skrbnik djeteta za koji se prijava podnosi.

Povjerenstvo iz članka 5 ove Odluke dužno je utvrditi datum i potpunost predane prijave.

Prijave zaprimljene nakon roka i nepotpune prijave Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke neće razmatrati niti bodovati.

Rok za podnošenje prijava po natječaju ne može biti kraći od 10 dana.

Rok za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva za upis u Dječji vrtić je 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 9.

O tijeku sjednice Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke vodi zapisnik koji mora sadržavati:

- podatak o vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva

- podatak o prisutnim članovima Povjerenstva i ostalim prisutnim osobama

- podatak o broju slobodnih mjesta po ustanovi i objektima

- podatak o broju prijavljene djece po ustanovi i objektima

- podatak o prijavi za upis: datum podnošenja, priložena dokumentacija i broj ostvarenih bodova.

Članak 10.

Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog Liste reda prvenstva u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Članak 11.

Odluku o prigovoru Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke dužno je donijeti u roku od 5 dana.

Članak 12.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.

Članak 13.

Nakon utvrđivanja konačne Liste reda prvenstva upisa, Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke dužno je dostaviti izvješće o provedenim upisima Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Matulji, Općinskom načelniku općine Matulji i Općinskom vijeću općine Matulji.

Članak 14.

Ugovor o korištenju programa mora biti potpisan u predviđenom roku koji roditelji dobiju prilikom predaje prijava ili putem obavijesti na oglasnoj ploči u vrtiću.

Djeca čiji roditelji ne potpišu Ugovor brišu se sa Liste reda prvenstva.

Članak 15.

Ako nakon provedenog postupka upisa u dječjim vrtićima ima slobodnih mjesta mogu se u Dječji vrtić upisati i djeca roditelja koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/10-01/5

Ur. broj: 2156-04/10-01

Matulji, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr