SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD ČABAR
5

5.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 19. travnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

- za opskrbu pitkom vodom,

- za odvodnju otpadnih i oborinskih voda

Članak 2.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

- građevina

- privremena građevina

- poljoprivredno zemljište

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnu otpadnih voda u slijedećim rokovima:

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda na području u kojem se nalazi građevina.

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zatjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovog članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu »Čabranka« do.o. u Čabru, Ul. Narodnog oslobođenja br. 2. (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, priložiti i dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine te ugovor iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovi zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Zatjev za priključenje će se odbiti i u slučaju da je građevina izgrađena protivno Zakonu o građenju i Prostornom planu uređenja Grada Čabra.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.

Radnje u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 7.

Rješenje o dozvoli priključenja na komunalnu infrastrukturu osobiti sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i sl.),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6. Komunalno društvo će donijeti u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, po konačnosti se dostavlja na znanje Jedinstvenom upravnom odljelu Grada Čabra.

Članak 8.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog matereijala.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini od 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3 i 4. ovog članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba, kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000,00 kuna može Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju kako slijedi:

- 25 0znosa u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

- 25 0znosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

- 25 0znosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

- 25 0znosa u roku od 75 dana pod dana ispostavljenog računa za izvršene usluge.

Na iznos obročne otplate ne obračunava se kamata.

Članak 9.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko-tehnoloških uvjeta ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dati uvjeti.

2. Naknada za priključenje

Članak 10.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 11.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom ( u daljnjem tekstu: vodovodni priključak ) sastoji od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u koje se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 12.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak

b) privremeni vodovodni priključak

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 13.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,

- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 14.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 15.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednih zemljišta.

Članak 16.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko- tehnoloških uvjeta priključenja.

Tehničko tehnološke uvjete priključenja Komunalno društvo uređuje Pravilnikom.

Komunalno društvo se obvezuje donijeti Pravilnik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 17.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera ako za to postoje opravdani razlozi,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži ( reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 18.

Kada građevinu koriste potrošači različih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 19.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 20.

Uređaj za smanjenje priska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 22.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizionog okna.

Članak 23.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak

b) privremeni kanalizacijski priključak

Članak 24.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 25.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizionog okna određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 26.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm.

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku tri mjeseca od priključenja,

- reviziono okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje.

V. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalni redar.

U Obavljanju nadzora komunalni redar može od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (članak 4. stavak 2.)

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 3. i članak 7. stavak 2.).

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu ( članak 9.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 29.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 4. i stavka 1. i članka 30. stavka 1. ove Odluke.

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u roku i na način određen rješenjem o priključenju građevine (članak 7. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba i globom u iznosu od 200,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe čl. 6. do 9. Odluke o vodoopskrbi na području Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 1/01)

Članak 31.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Vlasnici građevina koji imaju su izveden priključak na komunalnu infrastrukturu a koji nije izveden prema tehničko- tehnološkim karakteristikama iz ove Odluke i Pravilnika iz čl. 16. stavak 2. obvezni su priključak izvesti u skladu s ovim propisima u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Obvezu izvođenja priključka u skladu s tehnološko-tehnološkim uvjetima za vlasnike građevina iz prethodnog stavka rješenjem utvrđuje Komunalno društvo.

Za obveze iz prethodnog stavka ne primjenjuju se kaznene odredbe iz čl. 28 i 29. ove Odluke.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/04-01/03

Ur. broj: 2108-02-04-1

Čabar, 15. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr