SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD ČABAR
5

4.

Na osnovi članka 142. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 53/91, 73/91, 111/93, 107/95, 7/96, 91/96 i 88/01), Komunalno društvo »Čabranka« d.o.o. Čabar, na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 18. ožujka 2004. gododine donijelo je

OPĆE UVJETE ISPORUKE
komunalne usluge opskrbe pitkom vodom
na području Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge isporuke pitkom vodom određuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području Grada Čabra na kojem isporučitelj obavlja navedenu komunalnu djelatnost.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge je Komunalno društvo »Čabranka« d.o.o. Čabar .

Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koje su priključene na javni vodovodni sustav opskrbe pitkom vodom.

Komunalna usluga je opskrba pitkom vodom.

Opskrba pitkom vodom podrazumijeva isporuku vode za piće.

II. UGOVOR O ISPORUCI KOMUNALNIH USLUGA

Članak 3.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga zaključuje se na temelju podnesenog zahtjeva korisnika komunalne usluge isporučitelju usluga ( ugovor o pristupanju).

Zaključivanje ugovora o pristupanju korisnika usluga prihvaća u svemu ove Opće uvjete.

Isporučitelj usluge je dužan bez naknade korisniku uručiti ove Opće uvjete.

Članak 4.

Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci komunalnih usluga i u slučajevima kada korisnik usluge nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o isporuci komunalnih usluga sukladno odredbi stavka 1. članka 3. ovih Općih uvjeta, ali je prihvatio isporuku i korištenje komunalnih usluga.

Članak 5.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Korisnik usluge može ugovor o isporuci komunalnih usluga otkazati zbog preseljenja, prestanka korištenja stana (alt: poslovnog prostora, djelatnosti) uz otkazni rok od 30 dana.

Korisnik usluge ne može otkazati ugovor o isporuci komunalnih usluga kada istovremeno obavljanje ovih nije osigurao na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/01- pročišćen tekst) i Zakonom o vodama (»Narodne novine« broj 107/95).

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Članak 6.

Isporučitelj usluge je dužan isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode za piće propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine« broj 46/94, 103/00, 117/00 i 40/01).

Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja usluge zbog slučaja isporuke vode koja nije u skladu s propisanim standardima.

Isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnika usluga o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid isporuke usluga nije mogao predvidjeti ni otkloniti.

U slučajevima iz stavka 1. i 2.. ovog članka, isporučitelj je dužan obavijestiti o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnost korištenja usluge.

Članak 7.

Isporučitelj je dužan naknaditi štetu koje nastala korisniku usluge zbog nepravovremenog obavješćivanja o prekidu obavljanja usluge ili nepravilnostima u isporuci komunalne usluge, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti ili otkloniti.

IV. UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 8.

Korisnik usluge može koristiti usluge opskrbe pitkom vodom isključivo za potrebe svog domaćinstva (alt: za potrebe poslovnog prostora, djelatnosti).

Korisnik usluge je obvezan pravovremeno obavijestiti isporučitelja usluge kod promjene namjene prostora ili djelatnosti, te proširenja i izmjene djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potrebe komunalne usluge.

Članak 9.

Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave potreba isporuci usluga na telefonski broj 051/ 821-459, 821-460 u vlasništvu isporučitelja, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

V. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE I NAČIN IZMJENE CIJENA

Članak 10.

Cijena usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se prema utvrđenom utrošku pitke vode izraženom u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar), koji se očitava dva puta godišnje za fizičke osobe, odnosno četiri puta godišnje za pravne osobe.

U slučaju opravdane uskrate isporuke komunalne usluge, cijena usluge umanjit će se korisniku usluge u eobavljene usluge u mjesecu za koji se plaća cijena usluge, ali ne više od 50%.

Članak 11.

U slučaju izmjene cijene usluge prema postupku propisanim zakonom, isporučitelj komunalnih usluga obavještava korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja i pojedinačnom obavijesti koje moraju sadržavati: dosadašnji iznos cijene, povećani iznos cijene, postotak povećanja cijene i datum primjene nove cijene usluge.

VI. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGA

Članak 12.

Korisnik usluge pravna osoba plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge do 15-tog dana u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje.

Korisnik usluge fizička osoba plaća komunalnu uslugu do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec na osnovi primljenih akontacijskih uplatnica, odnosno na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge do 25-tog dana u mjesecu za prethodno šestomjesečno razdoblje.

Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju, o korisniku usluge, način obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 12. ovih Općih uvjeta, te opomenu za eventualnu neplaćena potraživanja s obračunom zateznih kamata.

U slučaju prekoračenja plaćanja cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj može umanjiti obvezu plaćanja korisnika za mjesec ili mjesece koji slijede nakon mjeseca u kojem je prekoračeno plaćanje komunalne usluge.

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa izvijestiti isporučitelja.

Članak 13.

U slučaju da pojedini korisnici učestalo ne plaćaju obavljene komunalne usluge, isporučitelj može tražiti plaćanje iznosa osiguranja za slučaj neplaćanja komunalne usluge

U slučaju da korisnik usluge odbija plaćanje komunalne usluge, isporučitelj može tražiti plaćanje iznosa osiguranja za slučaj neplaćanja komunalne usluge.

U slučaju da korisnik usluga i isporučitelj usluga ne mogu riješiti plaćanje prema ispostavljenim fakturama, isporučitelj usluga može obustaviti isporuku usluga.

Članak 14.

U slučaju da isporučitelj i korisnik imaju međusobna novčana potraživanja s druge pravne osnove i s osnova izvršenih usluga, oni mogu međusobno izvršiti prijeboje potraživanja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na oglasnoj ploči u sjedištu isporučitelja.

Čabar, 18. ožujka 2004.

Direktor KD »Čabranka« d.o.o

Duško Kvaternik, oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr