SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

27.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 31/09 ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 16. travnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove UPU 8, »Službene novine PGŽ« broj 10/09) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-8

skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem odredbi članka 76. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/ 07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je sa UPU 8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove, grafičkim dijelom - kartografski prikazi, s površinom obuhvata Plana cca. 182,50 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Granica obuhvata Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog i obuhvaća građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene za skijalište. U provedbi Plana uočene su nejasnoće u Planu vezano za obvezu izrade DPU 1, DPU 2 i DPU 3, koje je potrebno analizirati i korigirati kroz izmjenu Plana na način da se obveze izrade DPU-a uz dopunu Plana uklone, iz razloga što DPU-i predstavljaju prepreke za investirore u skijalište Bijela Kosa. Osim navedenog potrebno je Plan uskladiti s gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, kao osnovne buduće gospodarske grane Grada Vrbovskog. Također Plan treba uskladiti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno utvrđenim stavovima u provedbi istog. Bitan element izmjene Plana je i izrada nove katastarske podloge kojom će se Plan uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu, a za razliku od sadašnjih podloga koje sačinjavaju i stari katastarski planovi.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog to su:

- nejasnoće u Planu vezano za obvezu izrade DPU 1, DPU 2 i DPU 3, koje je potrebno analizirati i korigirati kroz izmjenu Plana na način da se obveza izrade DPU-a uz dopunu Plana ukloni, jer DPU-i predstavljaju prepreke za investirore u skijalište Bijela Kosa

- potrebno je Plan uskladiti s gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, kao osnovne buduće gospodarske grane Grada Vrbovskog

- usklađenje Odredbi sa Zakonom

- neusklađenost stvarnog stanja sa zastarjelim katastarskim podlogama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, između ostalog kako slijedi:

- razjasniti nejasnoće u Planu vezano za obvezu izrade DPU 1, DPU 2 i DPU 3, koje je potrebno analizirati i korigirati kroz izmjenu Plana na način da se obveza izrade DPU-a uz dopunu Plana ukloni, jer DPU-i predstavljaju prepreke za investirore u skijalište Bijela Kosa.

- uskladiti Plan s gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, kao osnovne buduće gospodarske grane Grada Vrbovskog

- usklađenje Odredbi UPU-a sa Zakonom

- provesti usklađenje kartografskih prikaza sa Novom katastarskom izmjerom (izraditi karte na novoj izmjeri sa slojnicama)

- nastavno na prethodno korigirati po potrebi trase prometnica i ostalih pješačkih i kolnih površina, ujedno omogućiti priključke »građevnih zona« na prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladno mogućnostima i uvjetima nadležnih tijela.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se stručna podloga koja se izrađuje za potrebe izrade ove Izmjene Plana u skladu s navedenim ciljevima i programskim polazištima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko-katastarskom planu kojeg će činiti katastarski plan dobiven u postupku Nove katastarske izmjere, sa uklopljenim slojnim planom. Plan će se izraditi u mjerilu 1:5.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA UPU-8

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe. Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska bb, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Delnice (radno mjesto Vrbovsko), Dobra 4, 51326 Vrbovsko

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Gorski kotar, Ante Starčevića 3A, 51300 Delnice

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

- HT-TK-centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- TELE2 d.o.o.,Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

- T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Goranska 11, 51329 Skrad

- Komunalac d.o.o., Željeznička ulica 1a, 51326 Vrbovsko

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PLANA UPU-8, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA UPU-8

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 15 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u nadležnom tijelu ili po proteku Zakonom propisanog roka,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Izmjena i dopune plana UPU-8 financira Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01-28

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr