SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD CRIKVENICA
11

11.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2004. godine donijelo je

DOPUNU PROGRAMA MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice

Točka 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03, 21/03 i 29/03), u točki 2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA, iza broja 3., dodaju se broj 4. i 5. koji glase:

4. Detaljni plan uređenja »Višestambena građevina - naselje Benići, u Crikvenici«.

Izrada predmetnog Detaljnog plana uređenja utvrđena je temeljem Odredbi Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

U zonu obuhvata predmetnog Plana uvrštene su sljedeće k.č.: 8032/1, 8032/3, 8032/5, 8029/4, 8029/3, 8029/7, 8029/8, 8029/1, 8029/5 i 8029/6, K.O. Crikvenica.

5. Detaljni plan uređenja građevine ugostiteljsko turističke namjene »Selce centar - aparthotel«.

Izrada predmetnog Detaljnog plana uređenja utvrđena je temeljem Odredbi Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

U zonu obuhvata predmetnog Plana uvrštene su sljedeće k.č.: 5041/3, 5041/1, 5047/1, 5048/1, 5049/1, 5055/2, 5056/2, 5057/2, 5033/1, 5033/2, 5032/1, 5032/2, 5031/1, 5031/2, 5031/ 4, 5176/5 i 5176/42, K.O. Selce.

Točka 2.

Ova Dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-01/04-01/21

Ur. broj:2107/01-01-04-4

Crikvenica, 22. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr