SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

21.

Na temelju odredbe članka 30.- 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01-ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« 27/09 i 31/09-ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 16. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o porezima Grada Vrbovskog

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koje pripadaju Gradu Vrbovskom, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području Grada Vrbovskog po stopi od 6%.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz stavka 1. ovog članka je porez na dohodak ostvaren od obveznika.

Prirez porezu na dohodak obavezan je obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti poslodavac istodobno s isplatom dohotka, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 posto.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i platiti porez na potrošnju u rokovima utvrđenim propisima koji vrijede za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke sobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Vrbovskog u visini 12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom (obiteljske kuće), a starije od 50 godina plaćaju obveznici poreza 3,00 kune po jednom četvornom metru.

Visina poreza na kuće za odmor stečene nasljedstvom, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, iznosi godišnje 1,50 kuna po četvornom metru.

U svrhu ostvarivanja povlastica iz stavaka 2. i 3. ovog članka vlasnici kuća za odmor dužni su dostaviti potrebne dokaze (rješenje o nasljeđivanju, građevinsku dozvolu, odnosno uporabnu dozvolu, uvjerenje o prebivalištu i sl.).

Članak 10.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor ili odmarališta oštećena ratnim razaranjima, prirodnim nepogodama (poplava, požar) i dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su tijelu iz članka 18. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor do 31. ožujka.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 12.

Naziv odnosno tvrtka jest ime pod kojim pravna odnosno fizička osoba posluje.

Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Porez na tvrtku plaća se neovisno o tome je li tvrtka istaknuta.

Članak 14.

Porez iz članka 13. ove Odluke plaća se u godišnjem iznosu i to:

- pravne osobe bez zaposlenih ili s jednim zaposlenim 600,00 kuna,

- pravne osobe od 2 do 5 zaposlenih 900,00 kuna

- pravne osobe od 5 do 50 zaposlenih 1.400,00 kuna

- pravne osobe više od 50 zaposlenih, javna poduzeća, banke, štedionice, osiguravajuća društva i tuzemne ispostave stranih tvrtki 1.900,00 kuna

- obrtnici uslužnih djelatnosti koji obrt obavljaju bez zaposlenih 300,00 kuna

- obrtnici uslužnih djelatnosti do dva zaposlena 600,00 kuna

- obrtnici uslužnih djelatnosti više od dva zaposlena 700,00 kuna

- obrtnici ugostiteljske, trgovačke, autoprijevozničke i proizvodne djelatnosti bez zaposlenih 700,00 kuna

- obrtnici ugostiteljske, trgovačke, autoprijevozničke i proizvodne djelatnosti do dva zaposlena 900,00 kuna

- obrtnici ugostiteljske, trgovačke, autoprijevozničke i proizvodne djelatnosti sa više od dva zaposlena 1.100,00 kuna

- odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, stomatolozi 900,00 kuna

- ostali nespomenuti 700,00 kuna

Ako porezni obveznik na području Grada Vrbovskog ima više poslovnih jedinica (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) za svaku poslovnu jedinicu plaća 200,00 kuna.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv koji nema sjedište ili prebivalište na području Grada Vrbovskog, ali ima poslovnu jedinicu na području Grada Vrbovskog plaća 50% iznosa utvrđenog u stavku 1. ovog članka, a ako ima više poslovnih jedinica pored prethodno utvrđenog

iznosa plaća 200,00 kuna za svaku sljedeću poslovnu jedinicu.

Obveznici poreza na tvrtku iz članka 13. ove Odluke koji ne obavljaju djelatnost tijekom cijele fiskalne godine ne plaćaju porez na tvrtku, ukoliko o istom predoče potvrdu izdanu od nadležnog tijela (Ureda za gospodarstvo ili jedinice platnog prometa).

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku odnosno naziv iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 15.

Porez na tvrtku ne plaćaju:

a) državni organi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondovi, ustanove i udruge građana, registrirane političke stranke,

b) humanitarne organizacije,

c) sportske organizacije,

d) fizička osoba - invalid Domovinskog rata koji samostalno obavlja obrt.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

- za svaku pokretnu radnju 1.200,00 kuna godišnje,

- za postavu svakog kioska i drugih naprava 1.200,00 kuna godišnje.

Porez na korištenje javnih površina ne plaćaju subjekti iz članka 15. ove Odluke.

Ukoliko se javne površine koriste temeljem posebnog ugovora o zakupu gradskog zemljišta, porez na korištenje javnih površina se ne naplaćuje.

Članak 17.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina dužni su tijelu iz članka 20. dostaviti podatke o korištenju javnih površina do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na korištenje javnih površina, odnosno u roku od 15 dana nakon korištenja javne površine.

III. NADZOR I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 18.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke, obavljat će Porezna uprava - Područni ured Rijeka - Ispostava Vrbovsko.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenog prihoda.

Članak 19.

Porezi iz ove Odluke plaćaju se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi - Područnom uredu Rijeka - Ispostavi Vrbovsko dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Članak 20.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 147/08).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Grada Vrbovskog (»Narodne novine«, br. 01/02., 66/02. i 156/04).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/10-01-3

Ur broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr