SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

20.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/ 09), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09-ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 16. travnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o dimnjačarskoj službi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe.

2. Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

3. Pravo obavljanja dimnjačarskih poslova stječe ugovorom o koncesiji, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odnosno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije Grada Vrbovskog, pravna ili fizička osoba (dalje: koncesionar).

Članak 2.

Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se:

- provjera ispravnosti funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- kontrola i čišćenje dimovodnih objekata,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata,

- pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje,

- čišćenje ložnih uređaja.

Članak 3.

Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).

II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 4.

1. Područje Grada Vrbovskog smatra se jednim dimnjačarskim područjem, odnosno rajonom, a čišćenje dimovodnih objekata na području Grada Vrbovskog obavljat će se bez prioriteta određenih naselja, odnosno prema organizaciji poslovanja koncesionara.

2. Koncesionar je dužan organizirati čišćenje i kontrolu svih dimovodnih objekata na području Grada Vrbovskog na način i u rokovima određenim ovom Odlukom.

3. Koncesionar je obvezan imati cjelokupnu opremu (ljestve, odgovarajuće četke i sl.) potrebnu za obavljanje dimnjačarske službe.

III. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Članak 5.

1. Dimovodni objekti iz članka 3. ove Odluke podliježu čišćenju i kontroli.

2. Vlasnici, korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija i domaćinstava, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koncesionaru omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli sukladno ovoj Odluci prema uvjetima na terenu, ali najkasnije do 18,00 sati.

3. Radi ispravnog i redovnog čišćenja dimovodnih objekata, pristup do vratašca dimnjaka i dimovodnih kanala mora biti uvijek slobodan.

Članak 6.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku ne nanosi šteta, a nakon obavljenog čišćenja, po potrebi, očistiti čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta.

Članak 7.

Koncesionar je dužan napraviti tromjesečni plan rada, odnosno redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po ulicama, odnosno naseljima i korisnike dimovodnih objekata obavijestiti o vremenu čišćenja, te u tu svrhu izvjesiti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi, odnosno na drugom prikladnom mjestu obavijest o tome najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Koncesionar je dužan Gradu Vrbovskom, odnosno davatelju koncesije dostavljati tromjesečni plan rada, odnosno tromjesečno izvješće o radu.

Članak 8.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci (npr. napukli zidovi dimnjaka, neispravnost štednjaka i peći, istrošena ili polomljena vratašca dimnjaka i druge neispravnosti koje mogu biti uzrok požara), pismeno će o tome obavijestiti vlasnika zgrade/kuće, odnosno tijelo koje gospodari zgradom da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, te će o tome obavijestiti Odjel za komunalne poslove i protupožarnog inspektora.

Članak 9.

Prilikom izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta njegov vlasnik dužan je:

- za izvedbeno tehničku dokumentaciju ishoditi suglasnost ovlaštenog dimnjačara,

- od strane ovlaštenog dimnjačara osigurati tijekom gradnje pregled radova, posebno onih čija se izvedba nakon završetka gradnje ne može na jednostavan način utvrditi,

- prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole, te ishoditi dokumente kojima se dokazuje kvaliteta izvedbenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 10.

1. Za obavljenu dimnjačarsku uslugu korisnik dimovodnog objekta plaća naknadu koncesionaru.

2. Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između koncesionara i Grada Vrbovskog određuje se visina naknada za dimnjačarske usluge koje su korisnici dimovodnih objekata dužni plaćati za izvršene dimnjačarske usluge ovlaštenim dimnjačarima.

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA

Članak 11.

Dimovodni objekti se čiste i kontroliraju u sezoni loženja u sljedećim rokovima:

1. dimnjaci, dimovodni kanali, kotlovi centralnog grijanja i priključne cijevi jedan (1) put u dva mjeseca u poslovnim zgradama i prostorijama u sezoni loženja,

2. dimnjaci, dimovodni kanali i kotlovi centralnog grijanja u domaćinstvima i stambenim zgradama obavezno 2 (dva) puta godišnje u sezoni loženja.

Čišćenje dimovodnih objekata, obavlja se na zahtjeve korisnika i izvan rokova navedenih u točki 1. i 2. ovog članka uz važeći cjenik koncesionara.

3. Sezona loženja i korištenja dimovidnih objekata traje od 01. listopada do 30. travanja.

4. Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice i sl.) ne podliježu odredbama ovoga članka, a inače postoji obveza čišćenja minimalno jedan (1) put godišnje, po pozivu i u dogovoru s koncesionarom.

5. Kontrola dimnjaka onih domaćinstava koji se griju na plin vrši se dva puta u godini, polugodišnje.

Članak 12.

1. Kod dimovodnih objekata koje nije moguće temeljito očistiti obavit će se spaljivanje čađe uz sve mjere opreza na najpovoljnijem mjestu u dimovodnom objektu.

2. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

3. O spaljivanju čađe davatelj dimnjačarske usluge dužan je obavijestiti vatrogasnu službu i ostale korisnike zgrade.

Članak 13.

Koncesionar je dužan jednom godišnje do početka ogrjevne sezone (do 1. listopada) Odsjeku za komunalne poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrsti dimovodnih objekata na svom dimnjačarskom području.

Članak 14.

Obvezno se jednom u dvije godine kontroliraju, a ne čiste:

- dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koja nisu priključena ložišta, te otvori koji su za priključke propisno zatvoreni,

- prirodni ventilacijski kanali.

Članak 15.

1. Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalno redarstvo u okviru svoje nadležnosti.

2. Komunalni redar ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne obavljaju pravilno i potpuno,

- predložiti Gradskom vijeću zabranu obavljanja dimnjačarskih radova,

- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,

- predložiti izdavanje prekršajnog naloga,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- poduzimati druge propisane mjere.

3. Komunalni redar ovlašten je bez pozivanja osobe, predložiti izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje navedene u članku 17. stavak 1. ove Odluke ako je prekršaj utvrdio:

- obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti,

- neposrednim opažanjem

- uporabom tehničkih uređaja,

- pregledom vjerodostojne dokumentacije na temelju prijave ovlaštenog koncesionara.

4. Voditelj Odjela za komunalni sustav i gospodarstvo, kao ovlaštena osoba:

- izdaje obvezni prekršajni nalog

- pokreće prekršajni postupak.

Članak 16.

1. U svrhu omogućavanja nadzora davatelji dimnjačarskih usluga dužni su redovito voditi kontrolne knjige koje sadrže:

- oznaku zgrade/kuće - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime korisnika,

- vrstu i broj dimovodnih objekata koji se čiste,

- datum obavljanja dimnjačarske usluge,

- potpis korisnika ili druge ovlaštene osobe,

- potpis dimnjačara,

- davatelj dimnjačarskih usluga dužan je korisniku usluga izdati račun za pruženu uslugu.

2. Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka godine mora se čuvati još najmanje dvije godine.

3. Koncesionar je dužan jednom godišnje (u ljetnom periodu) podnijeti Gradskom vijeću izvješće o radu.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

1. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna pravna osoba koja:

- dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 1. stavak 3. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji),

- ne postupi na način propisan člankom 5. stavak 2. te člancima 6., 7., 8. ove Odluke,

- se ne pridržava rokova čišćenja i kontrole propisanom odredbama članka 11. ove Odluke,

- postupi protivno odredbi članka 12. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan člankom 16. ove Odluke.

2. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kuna.

3. Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 1.000,00 kuna ako postupi suprotno članku 5. stavak 2. te člancima 6., 7., 8., 11., 12. i članka 16. ove Odluke.

4. Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 kuna, odnosno pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde, ako ista postupi suprotno odredbama članka 5. stavak 2 i članka 11. ove odluke i to ako je prekršaj utvrdio: obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem i uporabom tehničkih uređaja.

5. Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja komunalni redar će predložiti izdavanje obveznog prekršajnog nalog s uputom da počinitelj mora novčanu kaznu platiti u roku od 8 dana od dana dostave istog, te da ako to ne učini da će se protiv njega pokrenuti prekršajni postupak, a obvezni prekršajni nalog izdaje voditelj odsjeka za komunalni odsjek i gospodarstvo.

6. Prekršajni postupak iz prethodnog stavka pokreće voditelj odsjeka za komunalni sustav na prijedlog komunalnog redara.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine PGŽ« broj 36/08).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/10-01-10

Ur. broj: 2193-01-02/10-01

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr