SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

19.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 31/09-ispr.), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na sjednici održanoj 16. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama
na području Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje održavanje, građenje, rekonstrukcija, mjere za zaštitu i provođenje nadzora nad nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grada).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana u javne ceste u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolnička konstrukcija, most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, potporni i obložni zid i nasip),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- sustav za odvodnju oborinske vode (građevinu za odvodnju ceste i pročišćavanje vode),

- nogostup,

- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje prometa i oprema ceste (prometni znakovi, svjetlosni uređaji, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, detektori - brojači prometa, instalacije, uređaji i oprema u tunelima i oprema parkirališta),

- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštita od osulina i nanosa, zaštitne i sigurnosne ograde, stupići, odbojnici te uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično),

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.

Tehnički parametri nerazvrstanih cesta koje služe za promet motornih vozila utvrđeni su Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Javno-prometnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se: ulice, pristupni putovi, parkirališta, pješačke zone, pješačke staze i trgovi i druge javno-prometne površine.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 4.

Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom u skladu sa zakonom, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture, koji donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s pješačkih površina, te na održavanju građevina za odvodnju (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom u skladu sa zakonom.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno - prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 6.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- poslovi redovnog održavanja i

- poslovi izvanrednog održavanja.

Članak 7.

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 8.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina jesu:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, potporni i obložni zid),

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama,

- zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,

- uređenje bankina,

- održavanje svjetlosne signalizacije,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba) i

- ostali radovi.

Članak 9.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta i javno - prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvoditi na temelju tehničke dokumentacije.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust),

- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Članak 11.

Temeljem praćenja odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama obvezuje se Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Odsjek) da redovito predlaže unapređenje prometnog sustava promjenama režima i regulacije prometa sa ciljem postizanja većeg stupnja sigurnosti i propusne moći cesta i raskrižja.

Članak 12.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega, te posipanjem leda, omogućeno prometovanje vozila uz obveznu upotrebu zimske opreme, (zimske gume, lanci za snijeg).

Članak 13.

Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće godine a završava 1. travnja naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovog članka mora biti u suglasju s godišnjim programom iz članka 4. ove Odluke, operativnim programom održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima te operativnim programom održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

Članak 14.

Operativni program iz članka 13. ove Odluke sadrži:

- mjesto pripravnosti zimske službe,

- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- uvjete kad se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

- procjenu troškova zimske službe,

- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 15.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,

- uklanjanje posutog pijeska,

- obilježavanje rubova kolnika,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,

- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 16.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, te za građenje, odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

Članak 17.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno - prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje, te se radovi moraju planirati i izvoditi istodobno.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 18.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine na korištenje i održavanje.

IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 19.

Nerazvrstanim cestama mogu se koristiti vozila koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da imaju kotače s napuhanim gumama ili s drugim elastičnim materijalom, a gusjenice s oblogama ravnih površina

- da ne prelazi 8 tona osovinskog opterećenja po jednostrukoj osovini, a 16 tona po dvostrukoj osovini

- da ukupna masa ne prelazi 40 tona najveće dopuštene mase

- da imaju dimenzije u propisanim granicama, ovisno o visini i kategoriji vozila.

Zabrane i ograničenja iz ovog članka bit će označene s odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Grada obavlja ovlaštena osoba.

Članak 20.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 21.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su naročito:

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste ukoliko oni nastanu zbog neadekvatno riješene odvodnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, drveće, grmlje i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste.

Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 22.

Zaštitni pojas nerazvrstane ceste iznosi 2 metra, računajući od krajnjih točaka poprečnog profila postojeće ceste.

U zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjena je izgradnja bilo kakvih objekata (privremenih ili trajnih), deponiranje ili uskladištenje građevnog ili drugog materijala, ostavljanje oštećenih dotrajalih i neregistriranih vozila, te drugih sličnih stvari.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev, odnosno po rješenju za uklanjanje od strane Jedinstvenog upravnog odijela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, o svom trošku ukloniti izgrađene objekte u zaštitnom pojasu ceste navedene u stavku 2. ovog članka.

Iznimno će se u već izgrađenim naseljima dozvoliti, od strane Jedinstvenog upravnog odijela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, rekonstrukcija ili izgradnja objekata na regulacionoj liniji na kojoj su bili ili se nalaze ranije izgrađeni objekti.

Članak 23.

U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanju nerazvrstanih cesta s željezničkom prugom u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće, grmlje živica ili visoke poljske kulture, postavljati ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev, odnosno po rješenju za uklanjanje od strane Jedinstvenog upravnog odijela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, o svom trošku ukloniti drveće, grane, grmlje, živicu, visoke poljske kulture, naprave, ograde ali i druge predmete radi osiguranja preglednosti na nerazvrstanoj cesti, odnosno da ne ulaze u slobodni profil kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupe sukladno stavku 2. ovog članka, nakon pravomoćnosti rješenja Jedinstvenog upravnog odijela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, osigurati će se izvršenje rješenja po drugom izvođaču, a na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Zauzimanje nerazvrstane ceste zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

Članak 24.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela-Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugrožavati ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Odjela za:

- zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, preslaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje,

- prolaz (tranzit, dostava) vozila nerazvrstanim cestama koja prekoračuju odredbe iz članka 19. ove Odluke.

Članak 25.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Članak 26.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u koje će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i cjelokupno prateće osiguranje otvorenih građevinskih

jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Odjel, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Odjel brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene važećim Zakonom o gradnji o danu početka izvođenja radova.

Članak 27.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Odjel vodi očevidnik o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Odjel prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovog članka.

Ako Odjel utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 28.

Iznimno od odredbe članka 24. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Odjela, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka investitor je dužan najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.

Članak 29.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Gradonačelnik može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine.

Članak 30.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode, ili izvedu radovi, ili radnje koje mogu, ili su oštetili nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, ili ugrozili sigurnost prometa na njima, trgovačko društvo koje je dobilo suglasnost iz članka 26. dužno je po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela-Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo, poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Odsjek je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih sanacijom.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovog članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini.

Članak 31.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) sukladno pozitivnim propisima.

Članak 32.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 33.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste, odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

Prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu i javno prometnu površinu dužni su održavati vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Članak 34.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu, Odsjek izdaje posebne prometne uvjete odnosno prometnu suglasnost.

Ako za građenje priključka i prilaza nije potreba građevna dozvola, suglasnost za građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu izdaje Odsjek na zahtjev investitora.

V. NADZOR

Članak 35.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo i Komunalni redar Grada Vrbovskog.

Članak 36.

U obavljanju nadzora iz članka 35. ove odluke, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo i Komunalni redar dužni su izvršavati:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- trajni nadzor stanja svih pravaca nerazvrstanih cesta u ljetnim i zimskim uvjetima,

- radove održavanja: tekuće, pojačano, izvanredno i zimsko,

- obavljanje poslova i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta,

- otklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa,

-privremenim rješenjem obustaviti započete radove na nerazvrstanim cestama ako se izvode suprotno odredbama ove Odluke,

- privremenu zabrana odvijanja prometa na nekom pravcu nerazvrstane ceste, ako se utvrdi da se ne može sigurno odvijati promet,

- u suradnji s Policijskom postajom Vrbovsko, ukloniti parkirana vozila sa nerazvrstanih cesta za koje su postavljeni prometni znakovi zabrane parkiranja, kao i uklanjanje vozila koje ometaju rad zimske službe.

U obavljanju nadzora komunalnog reda ovlašten je:

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja, na mjestu počinjenja prekršaja,

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo kao ovlaštena osoba:

- izdaje obvezni prekršajni nalog,

- izdaje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna pravna osoba, odnosno fizička osoba u iznosu od 1.500,00 kuna, ukoliko im je Ugovorom povjereno održavanje, ako:

- ne organizira ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina,

- ne obavi hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- pravovremeno ne vrši popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama (članak 9. Odluke),

- ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima (članak 30. Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- se ne pridržava odredbe članka 22. ove Odluke

- se ne pridržava odredbe članka 23. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 24. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 25. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 28. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 30. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 31. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 33. ove Odluke,

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 39.

Za prekršaje propisane odredbom članka 38. ove Odluke na mjestu počinjena prekršaja komunalni redar je ovlašten kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta naplatiti novčanu kaznu u visini od 300,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno u visini od 700,00 kuna za pravnu osobu počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde o istoj naplati, odnosno predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga ukoliko počinitelj prekršaja ne plati istu.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/10-01-9

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr