SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 17. stavak 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 105/01 i 172/ 03) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 31/09- ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na sjednici održanoj 16. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja životinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa, mačaka, divljih životinja i zvijeri, te način postupanja s neupisanim psima i mačkama lutalicama, kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Životinja - pas, domaća mačka, divlja životinja ili zvijer u posjedu i pod nadzorom posjednika životinje.

2. Posjednik životinje - svaka fizička ili pravna osoba, osim osoba iz nadležnosti Ministarstva obrane i unutarnjih poslova, koji su kao vlasnici i čuvari izravno odgovorni za zdravlje i dobrobit životinje koje koriste posebne namjene.

3. Pas koji je na zakonom propisan način upisan, te za koga posjednik ima propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće.

4. Domaća mačka u posjedu poznatog posjednika životinja.

5. Divlje životinje i zvijeri - ukrasne ptice i životinje, glodavci - kunić, činčile, hrčak i dr., pčele, puževi, kornjače, ribe i druge divljači: srndać, lane, jelen, vepar, zec i dr. zvijeri: vuk, divlje mačke, kune, lasice i dr.

6. Pas lutalica - neupisan i neoznačen pas nepoznatog posjednika.

7. Mačka lutalica nepoznatog posjednika.

8. Opasna ili zloćudna životinja - pas, mačka, divlja životinja ili zvijer poznatog ili nepoznatog posjednika koja ugrožava ili uznemirava ljude ili druge životinje.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA ŽIVOTINJA.

Članak 3.

Svaki posjednik divljači i zvijeri iz točke 5. članka 2. ove Odluke mora imati pismeno odobrenje nadležnog lovačkog društava kojim će biti propisani posebni uvjeti o načinu čuvanja.

Obveza je posjednika da sa životinjom postupa humano, da životinju štiti od patnji i bolova te da pravodobno zatraži i veterinarsku pomoć.

Zabranjeno je držanje opasnih ili zloćudnih životinja.

Članak 4.

Posjednik životinje dužan je osigurati da životinja u njegovom posjedu ne ometa utvrđen i red i mir unutar zgrade koju koristi za stanovanje ili obavljanje gospodarske djelatnosti, kao u odnosu na susjede.

Ukoliko posjednik životinje želi životinju držati u zajedničkom dvorištu mora za to prethodno pribaviti suglasnost svih korisnika zajedničkog dvorišta.

U neograđenom ili zajedničkom dvorištu posjednik životinje može životinju držati samo vezanu, odnosno zatvorenu u sigurnu ogradu.

Posjednik ne smije bez neposrednog nadzora ostaviti životinju u zajedničkim dijelovima zgrade.

Ako životinja zagadi bilo koji dio zajedničkih prostorija ili dvorište, posjednik životinje dužan je odmah za životinjom počistiti.

Članak 5.

Posjednik psa, divlje životinje ili zvijeri u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, dužan je na ulazu u ograđeni prostor na vidno mjesto staviti oznaku koja upozorava na prisustvo psa ili druge životinje, te imati ispravno zvono na ulaznim vratima.

Članak 6.

Posjednik životinje koji drži divlju životinju ili zvijer ne smije ju izvoditi na javne površine.

Članak 7.

Posjedniku životinje dozvoljeno je psa ili domaću mačku izvoditi na javnu površinu.

Bolesnog psa ili drugu bolesnu životinju ne smije se puštati na javnu površinu.

Na javnoj površini pas mora biti na vodilici i kretati se na način da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi, redovan promet kao i druge pse i domaće mačke.

Ako je pas agresivan, posjednik je dužan staviti psu brnjicu prije izvođenja na javnu površinu.

Članak 8.

Zabranjeno je uvođenje psa ili domaćih mačaka u javne ustanove, prodavaonice i prijevozna sredstva javnog prometa.

Zabranjeno je dovođenje pasa na javne površine i prostore na kojima bi mogli ugroziti propisne higijenske uvjete (dječja igrališta, igrališta, parkovi, groblja).

Zabrana iz stavka 1. i 2. ovog članka ne odnosi se na pse vodiče slijepih osoba.

Uvođenje pasa ili domaćih mačaka u ugostiteljske objekte dozvoljeno je samo ako se s time složi vlasnik ugostiteljskog objekta i ako taj ugostiteljski objekt ima primjeren prostor za prihvat psa ili mačke.

Ako se životinja zagadi na javnoj površini posjednik životinje dužan je odmah za životinjom počistiti.

Članak 9.

Posjednik životinje odgovara za svaku štetu koju počini životinja čiji je on posjednik, po načelu odgovornosti za štetu od opasne stvari.

Članak 10.

Posjednik životinje koji namjerava životinju napustiti dužan je prethodno ponuditi je osobi koja se želi brinuti ili udruzi za zaštitu životinja.

Ako posjednik životinje koji namjerava napustiti životinju ne može tu životinju zbrinuti na način iz stavka 1.

ovog članka, dužan ju je predati ovlaštenoj veterinarskoj ambulanti, odnosno higijeničarskoj službi radi eutanazije.

III. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Članak 11.

Posjednik životinje dužan je o svom trošku poduzimati propisane ili naređene mjere sprečavanja zaraznih bolesti životinja, kao i mjere za zaštitu čovjekova okoliša od negativnih utjecaja držanja životinja.

Članak 12.

Ako se kod životinja pojavi zarazna bolest ili znaci na temelju kojih se može posumnjati da je životinja oboljela ili uginula od zarazne bolesti posjednik životinje dužan je odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj stanici i higijeničarskoj službi, te nadalje postupati po uputama veterinara.

U slučaju da pas ili druga životinja ugrize čovjeka, posjednik je dužan odmah obavijestiti Dom zdravlja Vrbovsko, odnosno ambulantu u mjestu, te odmah organizirati prijevoz ugrizenog do ambulante, te istodobno obavijestiti ovlaštenu veterinarsku stanicu i dovesti psa ili drugu životinju na pregled u veterinarsku stanicu.

Sve troškove pregleda i liječenja osoba koje je ugrizao pas ili druga životinja snosi posjednik psa ili druge životinje, kao i u svim ostalim slučajevima ispitivanja i postupanja sa životinjom snosi posjednik životinje.

Članak 13.

Posjednik životinje koji odmah ne postupi prema odredbama stavka 1. i 2. članka 12. ili ne postupi po uputama veterinara, čini prekršaj kažnjiv po odredbama ove Odluke.

IV. POSTUPANJE S PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA

Članak 14.

Životinje lutalice: psi, mačke i druge hvata ovlašteni higijeničar. Uhvaćene pse ili druge životinje, higijeničar je dužan držati najmanje tri dana od dana dostave obavijesti udruzi za zaštitu životinja.

Higijeničar nije ovlašten hvatati pse i druge životinje lutalice iz članka 2. točka 3. i 4. ove Odluke.

Higijeničar je dužan obavijestiti najbližu udrugu za zaštitu životinja o činjenici hvatanja pasa i drugih životinja lutalica.

Unutar roka iz prethodnog stavka ovog članka higijeničar može prodati ili darivati uhvaćene pse ili mačke lutalice, ako nitko ne pokaže interes da ih kupi ili prihvati uz podmirenje troškova hvatanja i privremenog čuvanja.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka, uhvaćeni psi lutalice i mačke lutalice se eutanaziraju.

Članak 15.

Troškovi hvatanja, čuvanja i eutanaziranja pasa lutalica i mačaka lutalica podmiruju se iz Proračuna Grada Vrbovskog.

Članak 16.

Radi sprečavanja širenja pojave zaraznih bolesti Gradonačelnik Grada Vrbovskog uz prethodnu suglasnost, ovlaštene veterinarske stanice, a uz obaveznu kontrolu Zavoda za javno zdravstvo, može članovima lovačkih društva odobriti odstrel pasa i mačaka lutalica na nenaseljenim područjima Grada Vrbovskog.

U naseljima na području Grada Vrbovskog hvatanje i tamanjenje pasa i mačaka lutalica mora se obavit i na najbezbolniji način u skladu s veterinarskim propisima.

Članak 17.

Pravna osoba ovlaštena za hvatanje pasa i mačaka lutalica, odnosno za provođenje mjera dezinsekcije i deratizacije na području Grada Vrbovskog dužna je prije početka akcije na prikladan način obavijestiti javnost radi sprečavanja trovanja i drugih mogućih šteta.

Poslovi iz stavka 12. ovog članka moraju se provoditi pod kontrolom Zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke.

V. ODUZIMANJE ŽIVOTINJA

Članak 18.

Od posjednika životinja može se oduzeti životinja:

1. Ako ne provede propisane i naređene mjere zdravstvene zaštite.

2. Ako zlostavlja ili muči životinju.

3 . Ako ih koristi za nedozvoljenu zabavu ili psa koristi za borbu pasa.

4. Ako bude u roku jedne godine kažnjen više od dva puta za provedbu odredaba iz ove Odluke.

5. Ako životinja koju drži svojom zloćudnošću ili drugim opasnim ponašanjem ugrožava ljude ili druge životinje.

6. Ako životinja dugotrajnim i učestalim lajanjem remeti javni mir.

7. Ako ne postupi po pravomoćnom rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada.

VI. UKOP LEŠINA

Članak 19.

Posjednik životinje kao i pravne osobe koje održavaju javne ceste i javne površine, smiju ukopati lešine samo na odlagalištu komunalnog otpada »Cetin« i to na način koji odredi »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko koje gospodari sa odlagalištem, odnosno na nekom drugom mjestu i na način, i to samo u slučaju da se promijeni lokacija odlagališta ili trgovačko društvo koje njima gospodari.

Obveza je pravnih osoba koje održavaju javne ceste da odmah po nalazu lešina na cestama, izvrše ukop sukladno prednjem stavku ovog članka.

Zabranjeno je svako drugo postupanje s lešinom izvan postupka propisanog ovim člankom.

VII. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju: nadležna veterinarska inspekcija, ovlaštena Veterinarska stanica, Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za komunalne poslove i gospodarstvo i komunalni redar Grada Vrbovskog.

U obavljanju nadzora komunalni redar Grada Vrbovskog ovlašten je:

- izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinitelja prekršaja

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga

- predložiti izdavanje prekršajnog postupka

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo, ovlašten je:

- izdavati obvezni prekršajni nalog

- izdaje i pokreće prekršajni postupak

Gradonačelnik, na prijedlog Udruge za zaštitu životinja ili u drugim okolnostima naredit će tijelima iz stavka 1.

ovog članka provođenje potrebnog nadzora i poduzimanje određenih mjera.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. Postupa protivno odredbama članka 3. stavak 1. ove Odluke.

2. Drži opasne i zloćudne životinje (članak 3. stavak 2.).

3. Postupa protivno odredbama članka 4. stavak 1., 2., 3., 4. i 5. ove Odluke.

4. Na ulazu u dvorište ili drugi ograđeni prostor na vidno mjesto ne stavi oznaku koja upozorava na prisustvo psa ili drugih životinja, te ako na vratima nema ispravno zvono (članak 5.).

5. Divlju životinju izvede na javnu površinu (članak 6.).

6. Bolesnog psa ili drugu životinju izvede ili pusti na javnu površinu (članak 7. stavak 2.) ili postupa suprotno članku 7. stavak 3. ove Odluke.

7. Agresivnome psu ne stavi brnjicu prije izvođenja na javnu površinu (članak 7. stavak 4.).

8. Postupi protivno odredbi članka 8. stavak 1. ove Odluke.

9. Dovede životinju u prostorije ili javnu površinu na kojima bi ugrozila propisane higijenske uvjete iz članka 8. stavak 2. ili postupi suprotno odredbi članka 8. stavak 3. ove Odluke.

10. Ne očisti javnu površinu koju zagadi njegov pas ili mačka (članak 9.).

11. Životinju koju namjerava napustiti prethodno ne ponudi Udruzi za zaštitu životinja ili osobi koja želi o njoj brinuti (članak 10. stavak 1.).

12. Životinju koju namjerava napustiti ne preda higijeničarskoj službi Grada Vrbovskog radi eutanazije (članak 10. stavak 2.).

13. Postupi protivno odredbi članka 11.

14. Postupi protivno odredbi članka 12. i 13. ove Odluke.

15. Poznatog posjednika ne obavijesti o uhvaćenom psu ili domaćoj mački (članak 14. stavak 2.).

16. Uhvaćenog psa lutalicu ne drži na čuvanju propisano vrijeme (članak 14. stavak 3.).

17. Postupi protivno odredbama članka 16. stavak 2. i članak 17. stavak 1. ove Odluke.

18. Lešinu životinje ukopa protivno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se i pravna osoba za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ovog članka.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 2. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 22.

Novčanom kaznom od 300,00 kuna komunalni redar Grada Vrbovskog kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja počinitelj prekršaja zatečenog u izvršenju prekršaja ako:

1. Životinja koju posjeduje ometa utvrđeni red i mir unutar zgrade u kojoj stanuje u odnosu na susjede (članak 4. stavak 1.).

2. U zajedničkom dvorištu drži životinju bez suglasnosti svih korisnika zajedničkog dvorišta i neposrednih susjeda (članak 4. stavak 2.).

3. U neograđenom dvorištu ili zajedničkom dvorištu drži životinju koja nije vezana odnosno zatvorena (članak 4. stavak 3.).

4. Ostavi životinju bez nadzora u zajedničkim dijelovima zgrade (članak 4. stavak 4.).

5. Odmah ne počisti zajedničke prostorije ili zajedničko dvorište koje zagadi njegova životinja (članak 4. stavak 5.).

6. Ne postavi oznaku upozorenja, odnosno ispravno zvono na ulaznim vratima (članak 5.).

7. Izvede divlju životinju na javnu površinu (članak 6.).

8. Izvede bolesnog psa ili mačku na javnu površinu (članak 7. stavak 2.).

9. Na javnu površinu izvede psa koji nije vezan ili ga vodi na način kojim ugrožava osobnu sigurnost ljudi, redovan promet ili druge životinje (članak 7. stavak 3.).

10. Agresivnom psu ne stavi brnjicu i izvede ga na javnu površinu (članak 7. stavak 4.).

11. Uvede životinje u zabranjeni prostor (članak 8. stavak 1. ili 2.).

O neplaćenoj kazni izdaje se potvrda.

Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja kako je to navedeno u stavku 1. ovoga članka komunalni redar je ovlašten predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga ukoliko počinitelj prekršaja ne plati istu.

Članak 23.

Na temelju prijave policije, službene osobe inspekcijskog ili upravnog odjela utemeljene na neposrednom zapažanju kojim je utvrđeno da je osoba učinila prekršaj iz članka 21. stavak 1. ove Odluke Komunalni redar Grada Vrbovskog bez pozivanja osobe predložiti će izdavanje obveznog prekršajnog naloga.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o uvjetima i načinu držanju životinja (»Službene novine PGŽ« broj 18/99).

Članak 25.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog ovlašten je donijeti uputstva i naredbe radi provedbe ove Odluke.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/10-01-11

Ur. roj: 2193-01-01-/10-01

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr