SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD CRIKVENICA
11

10.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01)) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8250/1 iz z.k.ul. 307 k.o. Sv. Jakov, u površini od 228 čhv, k.č. 8250/2 iz z.k.ul. 307 k.o. Sv. Jakov, u površini od 33 čhv, k.č. 8250/3 iz z.k.ul. 307 k.o. Sv. Jakov, u površini od 3 čhv i k.č. 8251 iz z.k.ul. 307 k.o. Sv. Jakov u površini od 85 čhv ne predstavlja u naravi javno dobro već u većem dijelu dio buduće trase ulice Banija-Perčin u Jadranovu, a manjim dijelom dio okućnice stambene zgrade u Jadranovu, a kako je to prikazano na izmjeri stvarnog stanja na terenu i kopiji katastarskog plana od 14.01.2004. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1., ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/04-01/10

Ur. broj: 2107/1-01-04-12

Crikvenica, 22. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr