SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

37.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su greške u objavi Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije, koji je tiskan u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 11 od 30. ožujka 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK
Plana intervencija u zaštiti okoliša
Primorsko-goranske županije

. U poglavlju 3.7. Mjesta velikog rizika u Županiji na str. 42. na kraju zadnjeg odlomka dodaje se rečenica koja glasi »Pored izrade plana intervencija gradovi i općine trebaju formirati odgovarajuće tijelo za njegovu provedbu (»eko- stožer«)«.

. U poglavlju 4.2. Postupak izvješćivanja u slučaju izvanrednog događaja na str. 53. u shemi operativnog djelovanja broj telefona voditelja Županijskog eko-stožera »354-200« zamjenjuje se brojem »351-601«. Iza riječi »zamjenik Ljiljana Buljan tel. 354-132« dodaju se riječi »zamjenik Andrija Car tel. 430-419«.

. U poglavlju 4.3. Popis interventnih jedinica na str. 58. riječi »Mareco tel. 275-039« brišu se.

. U poglavlju 5.2.4. Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba na str. 67. u tablici 13. briše se cijeli treći redak, a u četvrtom retku broj telefona »512-533« zamjenjuje se brojem »506-920«.

. U poglavlju 5.6. Inspekcija zaštite okoliša na str. 71. u drugom odlomku riječi »Vjera Badurina« zamjenjuju se s »Jadranka Krstelj«.

. U poglavlju 6.0. Prijem i prijenos informacija te povezivanje interventnih i ekspertnih jedinica posredstvom Eko- stožera na str. 72. u točki 4. broj telefona »354-200« zamjenjuje se brojem »351-601«, a broj telefona »430-333« zamjenjuje se brojem »430-419«.

. U poglavlju 7.0 Postupanje i rad Eko-stožera Primorsko-goranske županije za vrijeme izvanrednog događaja na str. 74. u tablici 16.:

o Točka 1.: broj telefona »354-200« zamjenjuje se brojem »351-601«;

o Točka 2.: riječi »Miljenko Dorić« zamjenjuju se s »Marinko Dumanić«, a broj telefona »354-302« zamjenjuje se brojem »351-605«;

o Točka 3.: broj telefona »354-382« zamjenjuje se brojem »351-776«;

o Točka 4.: broj telefona »354-262« zamjenjuje se brojem »351-922«.

Iza poglavlja 11. Dopunjavanje i revizija Plana dodaje se poglavlje 12.0 Prilozi

12.0 PRILOZI

Prilog 1: Karta Primorsko-goranske županije

Prilog 2: Granične količine opasnih tvari za potrebe Plana

Prilog 3: Karta Primorsko-goranske županije s ucrtanim lokacijama gospodarskih subjekta koji su napravili Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša

Prilog 4: Slike mikrolokacija gospodarskih subjekata s kojih bi u slučaju izvanrednog događaja došlo do značajnijeg ugrožavanja zdravlja i života ljudi

Prilog 5: Kemijsko-fizikalna svojstva i glavne značajke amonijaka

Prilog 6: Kemijsko-fizikalna svojstva i glavne značajke klora

Prilog 7: Predložak za vođenje očevidnika intervencija u zaštiti okoliša

Prilog 8: Predložak za izvješće o intervenciji

Grafički prilozi (Prilog 1, prilog 3 i Prilog 4) i tekstualni prilozi (Prilog 5 i Prilog 6) ne objavljuju se, a čuvaju se u sjedištu Eko-stožera Primorsko-goranske županije u Rijeci, Adamićeva 10.

PRILOG 7.

PREDLOŽAK ZA VOĐENJE
OČEVIDNIKA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Vrijeme događaja Trajanje događaja

(dan, mjesec, godina i sat) (dani, sati, minute)


Lokacija ispuštanja: Trajanje sanacije:

(mjeseci, dani, sati)


Vrsta i količina (kg) opasne tvari Oznake opasne tvari:

ispuštene u: UN, CAS, KEMLER broj

- zrak

- tlo


Tip opasne tvari:

- vrlo toksična - vrlo zapaljiva

- toksična - vrlo zapaljiva tekućina

- oksidirajuća - izuzetno zapaljiva

- eksplozivna - vrlo opasna za okoliš

- vrlo eksplozivna - opasna za okoliš

- zapaljiva - drugo


Interventne i sigurnosne mjere:

Angažirane specijalne interventne jedinice:

- javne

- ugovorne

U intervenciji angažirani:

- vatrogasci

- policija

- medicinsko osoblje

- savjetnici, specijalisti

- drugo


U intervenciji korištena oprema:


Način sanacije:


Posljedice:

Područje onečišćenog tla ili vode na kojem je potrebna intervencija (ha ili m):

Broj ljudi iseljenih iz svojih kuća na više od dva sata ili onih koji su ostali bez pitke vode ili el. energije više od 24 sata:


Ostale posljedice (broj mrtvih, ranjenih, otrovanih, uništena flora, fauna, utjecaj na biološku raznolikost i slično):

Uzrok otpuštanja opasnih tvari u okoliš:

- ljudski faktor

- mehaničko oštećenje

- poremećaj tehnološkog procesa

- nesreća prilikom prijevoza

- poremećaj procesa pročišćavanja

- elementarna nepogoda

- ostalo


Troškovi zbog onečišćenja okoliša:

- u intervenciji utrošena sredstva

- naknada za obeštećenje

- troškovi saniranja okoliša

- iznos novčane kazne

- ostalo


PRILOG 8.

PREDLOŽAK ZA IZVJEŠĆE O INTERVENCIJI

Županija:

Nositelj izrade izvješća:

Adresa:

Tel./fax:

1. Opći podaci

- datum i vrijeme nesreće

- mjesto

- adresa

- vrsta aktivnosti

2. Vrsta nesreće

- eksplozija

- ispuštanje opasnih tvari

- emitirane opasne tvari (vrsta i količina):

- požar

3. Poduzete interventne mjere

4. Uzroci nesreće

- poznati (specificirajte)

- nepoznati

- informacija će biti dostavljena nakon završetka ispitivanja uzroka nesreće

5. Posljedice nesreće

a) Unutar prostora pravne ili fizičke osobe

- žrtve _____________ poginulih

_____________ ranjenih

_____________ otrovanih

- posljedice po okoliš kratkoročne

dugoročne

- broj osoba izloženih posljedicama nesreće _____________

- broj evakuiranih osoba _____________

- materijalna šteta _____________

- opasnost je još prisutna _____________

- opasnost više nije prisutna _____________

b) Izvan prostora pravne ili fizičke osobe

- žrtve _____________ poginulih

_____________ ranjenih

_____________ otrovanih

- posljedice po okoliš kratkoročne

dugoročne

- broj osoba izloženih posljedicama nesreće _____________

- broj evakuiranih osoba _____________

- materijalna šteta _____________

- opasnost je još prisutna _____________

- opasnost više nije prisutna _____________

6. Troškovi zbog onečišćenja okoliša:

- u intervenciji utrošena sredstva

- naknada za obeštećenje

- troškovi saniranja okoliša

- iznos novčane kazne

- ostalo

7. Pouke izvučene iz nesreće

8. Srednjoročne i dugoročne mjere koje bi trebalo poduzeti da ne dođe do ponavljanja nesreća

Privitak:

- Poglavlje 12.0. Prilozi

- Prilog 7

- Prilog 8

Klasa: 021-04/04-02/23

Ur. broj: 2170/01-9204-8

Rijeka, 5. svibnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr