SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA MATULJI
7

16.

Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1 i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade za razvoj

I.

Općinsko vijeće je 24. srpnja 2003. godine donijelo odluku o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa određenih Projektom Vlade Republike Hrvatske o zaštiti od onečišćenja voda na priobalnom području (prihvaćen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. svibnja 2003. Godine, klasa: 325-01/03-02/01, ur.br. 5030115-03-3).

Ovom odlukom se na području Općine Matulji nastavlja s namjenskim povećanjem cijene vode u visini propisanoj

odlukom Općinskog vijeća kao naknadom za razvoj za otplatu kredita I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji i za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita II. Faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji.

II.

Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz točke I. ove Odluke koristi se na slijedeći način:

- 1,92 kune/m3 isporučene vodne usluge koristi se za otplatu kredita iz I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji,

- 2,08 kuna/m3 isporučene vodne usluge koristi se za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji i to za:

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

2. Specijalno vozilo Kanal Jet i kamera za inspekciju

3. Sanitarna kanalizacija Sjevernog dijela naselja Matulji

4. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji-Mihotići-Frančići

5. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji-Osojnaki-Trtni

6. Sanitarna kanalizacija Južnog dijela naselja Matulji (Kvarnerska cesta, Stari grad, centar)

III.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici sustava javne vodoopsrbe.

Iznos naknade za razvoj naplaćivat će se temeljem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalac d.o.o.

Iznos naknade za razvoj je prihod Komunalca d.o.o., koji obavlja nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

IV.

Komunalac d.o.o. uplaćuje prihod od 1,92 kn/m3 na dosadašnji escrow račun.

V.

Komunalac d.o.o. uplaćuje dnevno prihod od 2,08 kn/m3 na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta koji služi za financiranju gradnje i povrat pod-zajma II. faze.

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. da temeljem Ugovora o pod-zajmu i Ugovora o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povrat pod-zajma, a na datum dospijeća kamate i datum dospijeća glavnice pod-zajma doznači dugujući iznos na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta uređen ugovorom o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povratu pod-zajma, bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Komunalca d.o.o. prema Hrvatskim vodama ili banci agentu.

Zabranjuje se Komunalcu d.o.o. da raspolaže na bilo koji način iznosom naknade za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovora o supsidijarnom financiranju i Ugovara o povratu pod-zajma.

Pod-zajam iz prethodnog stavka dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na zajam broj 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak (»Narodne novine« Međunarodni ugovori br. 4/09).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od dana stupanja na snagu Ugovora o pod-zajmu za pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji (zajam br. 7640/HR).

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti zaključak Općinskog vijeća Općine Matulji od dana 24. 7. 2003.

Klasa: 011-01/10-01/2

Ur. broj: 2156-04-10-01

Matulji, 30. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=667&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr