SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA MATULJI
7

14.

Temeljem stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 26/08 i 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Rashodi za realizaciju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su 3. Izmjenama i dopunama proračuna u visini od 44.622.695,00 kn, i to iz Općih prihoda proračuna 16.294.311 kn, prihoda za posebne namjene 3.532.000 kn, pomoći županije 700.000 kn, te prenesenih sredstava 24.096.384 kn.

Rashodi za realizaciju ovog programa su ostvareni u iznosu od 16.469.104 kn, i to iz općih Prihoda 5.763.511 kn, prihoda po posebnim propisima 443.150 kn, pomoći županije 200.000 kn, te prenesenih sredstava 10.062.443 kn.

K 24 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 16.469.103,96 kn

K 240101 - VODOOPSKRBA 4.870.175,23 kn

K 240101-1 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA 997.084,00 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240101-2 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (HBOR) 322.750,42 kn

S naslova ove pozicije financirane su kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa u iznosu od 322.750,42 kn. Temeljem kreditnih sredstava na području Općine Matulji izvedeni su radovi za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa u iznosu od 4.736.911,00 kn.

K 240101-3 - VODOOPSKRBA - II. ETAPA 3.199.767,66 kn

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Općine Matulji - II. etapa utrošeno je prema sljedećem rasporedu:

- Vodosprema VS LISINA s prilaznim putem 1.911.619,00 kn

- Opskrbni vodovod naselja VELE I MALE MUNE 57.452,00 kn

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe naselja RUPA 796.837,00 kn

- Vodoopskrbni sustav naselja ANDRETIĆI 433.860,00 kn

K 240101-4 - VODOOPSKRBA - OSTALO

(SUDSKA RJEŠENJA I NAGODBE...) 350.573,15 kn

Izvansudskom nagodbom između vlasnika zemljišnih čestica u K.O. Jušići kojim je izveden transportni cjevovod za vodoopskrbu, te Komunalca d.o.o. i Općine Matulji, u ime svih obveza iz spornih odnosa namiren je ukupni iznos od 189.398,84 kn.

Naknada štete za oštećenja nastala prilikom izvođenja radova na izgradnji vodospreme Šmogori (miniranju) namirena je u ukupnom iznosu od 161.174,31 kn.

Sveukupno je u 2009. godini, u ime sudskih rješenja i nagodbi utrošeno 350.573,15 kn.

K 240101-5 - VODOOPSKRBA - OSTALO (PRIKLJUČCI, HIDRANTI...) 0,00 kn

S obzirom da nije bilo potrebe za izvođenjem dodatnih vodovodnih priključaka na javnim površinama, sredstva s naslova ove pozicije nisu utrošena.

K 240102 - KANALIZACIJA 1.335.000,00 kn

K 240102-1 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

K 240102-2 - KAPITALNE POMOĆI - PRIKLJUČCI 0,00 kn

S obzirom da se nije bilo potrebe za kapitalnim pomoćima priključenja na sanitarnu kanalizaciju, sredstava s naslova ove pozicije nisu utrošena.

K 240102-3 - KANALIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI(Kuk-Centar-Živica-Frlanija-Šmogori) 335.000,00 kn

Za potrebe izgradnje sanitarne kanalizacije područja Matulja namiren je dio troškova izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije na području naselja Matulji u iznosu od 335.000,00 kn. Budući je ugovoreni iznos izgradnje 1.000.000 kn preostali iznos od 665.000 kn trebalo bi rasporedom sredstava viška prebaciti u 2010. g.

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNLANE INFRASTRUKURE - CESTE 5.361.246,11 kn

K 240103-1 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 5.345.236,54 kn

Tijekom 2009. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

1. CESTA U RADNOJ ZONI RZ-1 27.341,40 kn

U 2009. godini u postupku izdavanja uvjerenja za uporabu građevine ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1 izrađen je geodetski elaborat za koji je utrošeno 10.980,00 kn. Nakon ishođenja uvjerenja o uporabi građevine izveden je elaborat za prijavu objekta ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1 u katastar nekretnina i zemljišne knjige, te je za te potrebe utrošeno 6.150,00 kn.

Za potrebe izrade projektne dokumentacije druge faze ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1, izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 10.211,40 kn.

Za potrebe cesta u radnoj zoni RZ-1 ukupno je utrošeno 27.341,40 kn.

2. CESTA U RADNOJ ZONI RZ-2 (rekonstrukcija raskrsnice) 2.119.280,25 kn

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrsnice u radnu zonu RZ-2 u visini od 2.091.484,71 kn, dok je za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 3.757,60 kn. Prilikom ishodovanja potvrde glavnog projekta, namireni su troškovi vodnog doprinosa u iznosu od 6.897,94 kn, dok je za reviziju glavnog projekta utrošeno 2.440,00 kn. Geodetski radovi za potrebe izvođenja radova iznosili su 14.700,00 kn.

Za potrebe rekonstrukcije raskrsnice u radnu zonu RZ-2 ukupno je utrošeno 2.119.280,25 kn.

3. CESTA U RADNOJ ZONI RZ-2 (dionica E-E) 43.665,00 kn

Za potrebe izgradnje dionice ceste E-E u radnoj zoni RZ-2 izveden je izvedbeni projekt u iznosu od 32.595,00 kn, dok je za geodetske radove utrošeno 11.070,00 kn. Ukupno je za potrebe dionice ceste E-E u radnoj zoni RZ-2 utrošeno 43.665,00 kn.

4. CESTA U RADNOJ ZONI RZ-10 67.257,45 kn

U radnoj zoni RZ-10 Permani izvedeni su geodetski radovi u iznosu od 25.034,40 kn za potrebe izrade idejnog projekta dionice ceste dužine 270 metara. Zbog donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 12 Poslovne zone Mučići II (K6), ugovorena izrada idejnog projekta je odgođena, te je za već izvedeni dio namiren iznos 60% projekta odnosno 42.223,05 kn.

Za potrebe dionice ceste unutar radne zone RZ-10 ukupno je utrošeno 67.257,45 kn.

5. CESTA U K2-5 26.352,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste unutar zone K2-5 (prema Urbanističkom planu uređenja Matulja) izvedeni su geodetski radovi u iznosu od 26.352,00 kn.

6. CESTA U ZDRAVSTVENOM CENTRU 2.973.890,84 kn

Za potrebe ceste u zdravstvenom centru u Matuljima izrađen je izvedbeni projekt u iznosu od 41.500,74 kn, geodetski radovi u iznosu od 4.920,00 kn, dok je u postupku ishođenja potvrde glavnog projekta namiren trošak vodnog doprinosa u iznosu od 16.871,47 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije za izvođenje radova, te ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn. Radovi na izgradnji ceste su izvedeni u iznosu od 2.832.714,63 kn, dok je za uslugu nadzora utrošeno 69.910,00 kn. Prilikom izvođenja radova ukazala se potreba za izmještanjem trafostanice TS Gaj - Matulji 1, te je za te potrebe Općina Matulji namirila troškove fizičkog izmještanja u iznosu od 5.412,00 kn.

Ukupno je za potrebe izgradnje ceste u zdravstvenom centru utrošeno 2.973.890,84 kn.

7. CESTA MILANA FRLANA - 43. ISTARSKE DIVIZIJE 6.405,00 kn

U 2008. god. izvedena je dopuna izrade projektne dokumentacije za potrebe ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana, a 2009. godine je ugovor objavljen u javnom glasilu za što je utrošeno 1.281,00 kn. Izrađen je i elaborat usklađenja dviju zemljišnih čestica unutar obuhvata ceste Milana Frlana - 43. Istarske divizije u iznosu od 5.124,00 kn. Ukupno je utrošeno 6.405,00 kn.

8. CESTA U DPU-7 STAMBENE ZONE PUHARI 33.855,00 kn

Za potrebe izrade geodetskog elaborata u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa unutar obuhvata DPU-7 stambene zone Puhari utrošeno je 11.407,00 kn, dok je za izradu parcelacijskog elaborata prema lokacijskoj dozvoli stambenih ulica unutar obuhvata DPU-7 stambene zone Puhari utrošeno 22.448,00 kn. Ukupno je utrošeno 33.855,00 kn.

9. CESTA LUSKINO 39.198,60 kn

U 2009. god. izvršeni su postupci izrade dopune projektne dokumentacije u dijelu geodetskih radova, pokrenuti krajem 2008. godine, a koji su posljedica stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), čime se izmijenio postupak izdavanja akata za gradnju. Za potrebe izrade posebnih geodetskih podloga triju dionica Ceste Luskino u dužini od 1.000 metara ukupno je utrošeno 39.198,60 kn.

10. CESTA BREŠCA-RASKRŠĆE ZA VELI BRGUD 7.991,00 kn

Prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe rekonstrukcije ceste Brešca-raskršće za Veli Brgud, ukazala se potreba za manjom korekcijom trase, te je za izmjenu projektne dokumentacije utrošeno 7.991,00 kn.

Neizvršeni iznos ostvarenja plana izgradnje cesta u iznosu od 3.838.753 kn bi trebalo Odlukom o rasporedu viška prebaciti u 2010 g., kako bi se nastavilo, odnosno završilo sa gradnjom pojedinih cesta.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 434.177,19 kn

K 240104-1 - IZGRADANJA NOGOSTUPA 171.036,33 kn

Tijekom 2007. godine provedena su nadmetanja za izvođenje radova na nogostupu Jušići-Božinići i Jušići-Jurdani, kada su i započeti radovi, međutim zbog imovinsko-pravnog spora, projekt izgradnje je u potpunosti realiziran u 2009. godini u vrijednosti od 115.657,39 kn.

U centru Matulja izvedeni su radovi na prilagodbi nogostupa osobama s posebnim potrebama u ukupnoj vrijednosti od 55.378,94 kn.

Sveukupno je utrošeno 171.036,33 kn.

K 240104-3 - PARKIRALIŠTA 170.652,03 kn

U naselju Pešćinica u Jušićima izvodili su se radovi na izgradnji parkirališta s devet parkirnih mjesta. Za potrebe projektne dokumentacije utrošeno je 8.247,97 kn, a za potrebe objave natječajne dokumentacije, te ugovora u javnom glasilu 1.195,60 kn. Vrijednost izvedenih radova iznosi 137.281,76 kn, što ukupno čini 146.725,33 kn.

Nadalje, uz Šmogorsku cestu kraj groblja Matulji, za potrebe parkirališta prema Urbanističkom planu uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 2/05) pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Za te je potrebe na terenu iskolčen obuhvat budućeg parkirališta, te izvedena

podloga za potrebe izrade idejnog projekta u ukupnom iznosu od 15.900,00 kn.

U Permanima ispred Doma Permani snimljeno je postojeće stanje za potrebe uređenja dijela parkirališta u iznosu od 3.075,00 kn, dok je za potrebe izrade projektne dokumentacije utrošeno 4.353,90 kn. Za objavu natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn, što ukupno za potrebe dijela parkirališta ispred Doma u Permanima čini 8.026,70 kn.

K 240104-4 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 92.488,83 kn

U naselju Jurdani izvedeno je privremeno autobusno ugibalište u neposrednoj blizini objekta Jurdani 64 u iznosu od 85.168,83 kn, dok je za potrebe projektne dokumentacije utrošeno 7.320,00 kn. Ukupno je utrošeno 92.488,83 kn.

K 240104-5 - CENTAR MATULJA 0,00 kn

Sredstva predviđena za potrebe centra Matulja nisu utrošena.

Neizvršeni iznos ostvarenja plana izgradnje ostalih cestovnih objekata u iznosu od 415.823 kn bi trebalo Odlukom o rasporedu viška prebaciti u 2010.g. kako bi se dovršili objekti čija je gradnja nije dovršena.

K 240105 - OSTALA INFRASTRUKTURA 4.468.505,43 kn

K 240105-1 - OTKUP ZEMLJIŠTA 3.503.441,45 kn

Sredstva predviđena za otkup zemljišta utrošena su kako slijedi: za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 127.163,34 kn; Ceste u radnoj zoni RZ-6 95.058,13 kn; Ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana 2.456.313,99 kn; Ceste Permani-Ružići 33.209,47 kn; Raskrsnice Brešca- Veli Brgud 40.205,41 kn; Groblja Veli Brgud 158.358,54 kn; Groblja Mune 178.159,70 kn; Školsko-sportske dvorane 104.553,85 kn; Centra primarne zdravstvene zašite 32.940,27 kn; Terminala Permani 244.970,31 kn; te isplatu naknade za eksproprirano zemljište 25.003,14 kn. Za odvjetničke usluge utrošeno je 6.309,70 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije spomenutih usluga i ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.195,60 kn.

Neizvršeni planirani iznos kupnje zemljišta u iznosu od 550.618 kn predlaže se odlukom o Rasporedu viška, također prebaciti u 2010. g.

K 240105-2 - POTICANA STANOGRADNJA 0,00 kn

Sredstva predviđena za potrebe poticajne stanogradnje nisu utrošena.

K 240105-3 - ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA S GARAŽOM 42.011,89 kn

Za potrebe vještačenja po vještaku geodetske struke, pokrenut je ispravni postupak za zemljišno knjižni uložak (koji je predmetom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa), te je za tu namjenu utrošeno 5.000,00 kn.

2008. godine provedeno je javno nadmetanje za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta školsko-sportske dvorane, dok je ugovor u javnom glasilu objavljen u 2009. godini. Troškovi objave su iznosili 1.281,00 kn.

Za potrebe školsko-sportske dvorane izrađena je posebna geodetska podloga, te parcelacioni elaborat prema Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja centra Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 20/09). Za tu je namjenu ukupno utrošeno 35.730,89 kn.

Neizvršeni iznos ostvarenja plana izgradnje školske dvorane u iznosu od 8.000.000 kn bi trebalo Odlukom o rasporedu viška prebaciti u 2010. g. na poziciju izgranje garaže uz sportsku dvoranu kako bi se osigurala potrebna sredstva.

K 240105-4 - CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 497.043,24 kn

Za potrebe izrade izvedbenog projekta Centra primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 289.050,00 kn, dok je za geodetske radove utrošeno 42.413,30 kn. Troškovi izvješća o kontroli glavnog projekta iznosili su 30.500,00 kn, a obuhvaćaju kontrolu projekta glede uštede energije i toplinske zaštite, mehaničke otpornosti i sposobnosti, te zaštite od buke. Prilikom ishodovanja potvrde glavnog projekta namireni su troškovi vodnog doprinosa u iznosu od 130.561,89 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 1.281,00 kn, dok je za preslike natječajne dokumentacije utrošeno 3.237,05 kn.

Neizvršeni iznos ostvarenja plana izgradnje Centra primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 12.000.000 kn bi trebalo Odlukom o rasporedu viška prebaciti u 2010. g. kako bi se osigurala potrebna sredstva.

K 240105-5 - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV (GIS) 25.883,42 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg software-a utrošeno je 5.819,13 kn, tehničku opremu 2.182,58 kn, dok je za uslugu terenskog prikupljanja podataka utrošeno je 16.043,17 kn. S naslova ove pozicije utrošena su i sredstva za skeniranje karata za potrebe geografskog informatičkog sustava u iznosu od 557,54 kn, dok je 1.281,00 kn utrošeno na objavu ugovora u javnom glasilu prilikom sklapanja okvirnog sporazuma za geodetske radove na području Općine Matulji.

K 240105-6 - IGRALIŠTA 94.872,53 kn

Na području Općine Matulji tijekom 2009. god. izvodili su se radovi na pet (5) igrališta, kako slijedi:

- IGRALIŠTE BRCE -Za potrebe igrališta Brce pružena je pomoć u građevinskom materijalu s dostavom u vrijednosti od 3.574,03 kn, dok su se radovi izvodili od strane mjesnog odbora. Radovi su se izvodili na ugradnji pumpe za vodu za koju je utrošeno 9.470,83 kn. Ukupno je za potrebe igrališta Brce utrošeno 13.044,86 kn.

- IGRALIŠTE JUŠIĆI - Na igralištu Rupnjak u Jušićima postavljene su nove dječje igračke, te popravljene stare, u ukupnom iznosu od 13.923,68 kn.

- IGRALIŠTE PASJAK - Za potrebe boćališta uz igralište, odnosno nabavu i postavljanje zaštitne ograde utrošeno je 26.557,88 kn, a za iscrtavanje nogometnog igrališta 3.111,00 kn. Pružena je i pomoć u građevinskom materijalu u vrijednosti od 4.172,10 kn, dok su se radovi izvodili od strane mjesnog odbora. Sveukupno je utrošeno 33.840,98 kn.

- IGRALIŠTE RUPA - Za indetifikaciju zemljišne čestice i izradu posebne geodetske podloge ukupno je utrošeno 13.433,88 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije potpornog zida igrališta u Rupi utrošeno 17.529,53 kn. Sveukupno je utrošeno 30.963,41 kn.

- IGRALIŠTE ŽEJANE - Na igralištu Žejane iscrtano je nogometno igralište u iznosu od 3.099,60 kn.

K 240105-7 - PROŠIRENJA GROBLJA 43.150,00 kn

Za potrebe proširenja groblja u Matuljima izvedeni su geodetski radovi u iznosu od 17.712,00 kn, dok je za groblje Brešca izrađen elaborat usklađenja u iznosu od 10.332,00 kn. Na području zahvata proširenja groblja u Matuljima izvedeni su radovi na krčenju i sječi stabala u iznosu od 15.106,00 kn. Sveukupno je utrošeno 43.150,00 kn.

K 240105-8 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 198.387,38 kn

Za proširenje i interpolaciju javne rasvjete Gašpari - Zvoneća provedeno je nadmetanje u 2008. godini, dok su se radovi u visini od 50.485,03 kn izvodili tijekom 2009. godine. Za potrebe objave ugovora u javnom glasilu utrošeno je 597,80 kn.

Tijekom 2009. godine izvedeni su i radovi na sljedećim područjima i u sljedećim iznosima: Brešca (68.646,30 kn), Jurdani (1.568,25 kn), Jušići (3.136,50 kn), Mune (3.105,75 kn), Matulji (Živica - 4.704,75 kn, Šmogorska cesta - 18.244,60 kn), Pasjak (38.246,85 kn) i Rukavac (7.976,55 kn).

Sveukupno je utrošeno 198.387,38 kn.

K 240105-9 - PROSTORIJE ZA MO BRCE 2.215,52 kn

Za potrebe izgradnje prostorija za mjesni odbor Brce izvedeni su geodetski radovi u iznosu od 2.215,52 kn. Postupak za ishodovanje potrebne dokumentacije za građenje je u tijeku, te će se po ishodovanju potrebnih dokumenata pristupiti gradnji.

K 240105-10 - UREĐENJE TZV. »JANKOVIĆEVOG DOLCA«. 61.500,00 kn

Za potrebe izrade idejnog projekta uređenja tzv. »Jankovićevog dolca« utrošeno je 61.500,00 kn. Postupak za ishodovanje lokacijske dozvole je u tijeku.


UKUPNO: 16.469.103,96 kn

Planirano: 44.662.695,00 kn

Izvršenje: 36,87 %


Klasa: 400-08/09-01/11

Ur. broj: 2156-04-10-20

Matulji, 30. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oecc, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=667&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr