SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

12.

Na temelju članka 10. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 2.

Općina Dobrinj dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Dobrinj, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 3.

Javna priznanja Općine Dobrinj su:

1. Počasni građanin Općine Dobrinj,

2. Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo,

3. Nagrada Općine Dobrinj,

4. Zahvalnice Općine Dobrinj.

Članak 4.

Za provođenje postupka prikupljanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja Općinskom vijeću Općine Dobrinj, osniva se Odbor za javna priznanja.

Odbor za javna priznanja ima predsjednika i četiri člana koje Općinsko vijeće Općine Dobrinj imenuje iz reda istaknutih osoba s područja gospodarskog i društvenog života, na vrijeme od četiri godine odnosno na vrijeme koje će preostati do imenovanja radnih tijela Općinskog vijeća nakon narednih izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Općine Dobrinj.

II. UVJETI ZA DODJELJIVANJE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 6.

Počasnim građaninom Općine Dobrinj može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području općine Dobrinj, a istakla se naročitim zaslugama za općinu Dobrinj.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 13. ove Odluke.

Članak 7.

Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine Dobrinj.

Nagrada za životno djelo može se godišnje dodijeliti samo jednoj fizičkoj osobi ukoliko joj do sada isto nije dodijeljeno.

Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

Članak 8.

Nagrada Općine Dobrinj je godišnje javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života općine Dobrinj kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti dvije godišnje nagrade Općine Dobrinj. Jedna godišnja nagrada u pravilu se dodjeljuje fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, a jedna u pravilu, udruzi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi.

Članak 9.

Općina Dobrinj dodjeljuje zahvalnicu kao javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi općine Dobrinj, zbog date donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Odluku o dodjeli zahvalnice donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik i to prema prigodi tijekom cijele godine.

Zahvalnica se u pravilu uručuje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Dobrinj ili u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.

III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA

Članak 10.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja o imenovanju počasnim građaninom Općine Dobrinj, na kojoj je ispisano ime i prezime dobitnika priznanja, zasluga za koju se priznanje dodjeljuje i datum uručenja te potpis predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove Odluke, prilog 1. i svečana plaketa s mesinganim grbom, na kojem je ispisan naziv priznanja i datum uručenja, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove odluke, prilog 2.

Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo sastoji se od posebne povelje na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja te potpis predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove odluke, prilog 3., i od svečane plakete s pozlaćenim grbom Općine Dobrinj, na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove Odluke, prilog 4.

Godišnja nagrada Općine Dobrinj sastoji se od posebne povelje na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja te potpis predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove odluke, prilog 5., i od svečane plakete s kamenim grbom Općine Dobrinj, na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove odluke, prilog 6.

Zahvalnicu Općine Dobrinj čini odgovarajuća povelja na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja, potpis predsjednika Općinskog vijeća odnosno Općinskog načelnika, sukladna nacrtu koji je sastavni dio ove odluke, prilog 7.

Članak 11.

Počasni građanin uz povelju i plaketu, sukladno stavku 1. članka 10. ove odluke, dobiva i novčani iznos odnosno drugi prigodni poklon u vrijednosti novčanog iznosa koji utvrđuje za svaku godinu Općinsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu.

Dobitnik nagrade za životno djelo Općine Dobrinj uz povelju i plaketu, sukladno stavku 2. članka 10. ove odluke, dobiva i novčani iznos odnosno drugi prigodni poklon u vrijednosti novčanog iznosa koji utvrđuje za svaku godinu Općinsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu.

Dobitnik godišnje nagrade Općine Dobrinj uz povelju i plaketu, sukladno stavku 3. članka 10. ove odluke, dobiva i novčani iznos odnosno drugi prigodni poklon u vrijednosti novčanog iznosa koji utvrđuje za svaku godinu Općinsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu.

Ako više osoba dijeli jednu nagradu, novčani iznos dijeli se ravnopravno na nagrađene osobe.

Sredstva za ove nagrade se osiguravaju u proračuna Općine Dobrinj.

IV. POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA

Članak 12.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 3. ove odluke, Jedinstveni upravni odjel objavljuje pozivni natječaj na web stranici, oglasnim pločama Općine Dobrinj odnosno putem sredstva javnog priopćavanja.

Natječaj se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca ožujka i ostaje otvoren najkasnije do 1. svibnja tekuće godine.

U natječaju se objavljuju uvjeti za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 13.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj mogu dati:

- najmanje 5 članova Općinskog vijeća,

- radna tijela Općinskog vijeća osim Odbora za javna priznanja,

- Općinski načelnik Općine Dobrinj,

- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području općine Dobrinj,

- vjerske zajednice i

- najmanje 10 građana s prebivalištem na području općine Dobrinj.

Članak 14.

Prijedlog iz članka 13. ove odluke podnosi se u pisanom obliku i treba sadržavati:

- podatke o podnositelju prijedloga (do pola stranice formata A4)

- podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi (do jedne stranice formata A4)

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja (do tri stranice formata A4)

- vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Članak 15.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Odboru za javna priznanja.

Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja i administrativne poslove za Odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Način provođenja evidencije određuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 16.

Odbor za javna priznanja dužan je pismeno se očitovati na svaki zaprimljeni prijedlog.

Na zahtjev Odbora, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju koji se odnose za podnijeti prijedlog.

Odbor je dužan očitovanje iz stavka 1. ovog članka zajedno s obrazloženim prijedlogom za dodjelu priznanja dostaviti Općinskom vijeću do početka lipnja te kalendarske godine.

Članak 17.

Odbor za javna priznanja može uz suglasnost podnositelja promijeniti vrstu priznanja, te područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 18.

Odbor za javna priznanja može predložiti Općinskom vijeću da se neko od priznanja ne dodijeli, ali takav stav mora pisano obrazložiti.

Članak 19.

Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli priznanja, osim odluku o dodjeli zahvalnice koju može donijeti i Općinski načelnik.

Javna priznanja Općine Dobrinj uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Dobrinj 3. kolovoza ili u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.

Javna priznanja uručuje Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća ili osobe koje oni ovlaste posebnim pisanim ovlaštenjem.

Članak 20.

U jednoj kalendarskoj godini može se jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, bračnom drugu odnosno zakonskim nasljednicima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur. broj: 2141-04-01-10-

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 

Odluka o javnim priznanjima Općine Dobr   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr