SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 5/03, 15/06), u cijelom tekstu, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu, osim u dijelu koji se izmjenjuje slijedećim člancima ove Odluke.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) upravlja nekretninama u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnost, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Grada, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost građana Grada, te donosi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina.

Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi Gradsko vijeće.

Stručne poslove u izvršenju prava iz prethodnih stavaka ovog članka obavlja upravni odjel Grada nadležan za imovinsko-pravne poslove.«

Članak 3.

U članku 5. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Odluku o stjecanju nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke i ona mora biti obrazložena.«

Članak 4.

U članku 8. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»U slučaju da nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz stavka 2. i 3. ovog članka nije bilo zainteresiranih ponuđača, nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke može raspisati novi javni natječaj uz smanjenu početnu cijenu.

Ukoliko je odluku o prodaji nekretnine donijelo Gradsko vijeće Gradonačelnik može raspisati novi javni natječaj, bez posebne odluke Gradskog vijeća, uz smanjenu početnu cijenu za 10% od utvrđene.

Ukoliko ni nakon primjene odredbi prethodnog stavka ne bude zainteresiranih ponuđača, Gradonačelnik može početnu cijenu smanjiti za 20% od utvrđene.

Odluku o smanjenju početne cijene u većem postotku od 20% donosi Gradsko vijeće, kada je isto donijelo i odluku o prodaji.«

Članak 5.

U članku 10. - mijenja se stavak 1. i glasi:

»Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina.«

- U stavku 2. dodaju se alineje 6. i 7. koje glase:

» - obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja i

- pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.«

- Mijenja se stavak 4. i glasi:

»Ukoliko nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja na zahtjev zainteresirane stranke, stranka snosi troškove raspisivanja i objavljivanja javnog natječaja.«

Članak 6.

U članku 12. - mijenja se stavak 3. i glasi:

»Natječaj provodi komisija sastavljena od pet članova, koju imenuje Gradsko vijeće.«

- mijenja se stavak 6. na način da se broj »15« zamjenjuje brojem »30«, te riječi »Gradsko poglavarstvo« riječima »nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na oročena sredstva na vrijeme obročne otplate.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene po st. 1. ovog članka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ovog članka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.«

Članak 8.

U članku 14., - u stavku 1., riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke«,

- briše se stavak 2.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-02/10-01/13

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 31. ožujka 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr