SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

22.

Na temelju članka 12. i 26. stavak 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću i izabranih nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Grada Malog Lošinja raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz članka 2. ove Odlukle ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja na temelju izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, upravno tijelo u čijoj nadležnosti je obračun i isplata naknade vijećnicima.

Članak 5.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje nezavisnih vijećnika doznačuju se na poseban žiro-račun nezavisnog vijećnika, koji je isti dužan otvoriti radi redovitog financiranja svoje djelatnosti i o tome obavijestiti upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pisano obavještava upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/10-01/122

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 31. ožujka 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr