SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

14.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 7.Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza
i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
na području Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kostrena (u daljnjem tekstu:davatelj koncesije) temeljem obavijesti o davanju koncesije objavljene u Narodnim novinama broj 155/09) ,dodjeljuje IND-EKU, d.o.o. iz Rijeka, Korzo 40 (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenje, odvoz i zbrinjavane fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kostrena.

Članak 2.

Davatelj koncesije koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od četiri godine računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će davatelju koncesije isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 10% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu mjesečno, a prema ugovornom troškovniku.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, Načelnik Općine Kostrena i IND-EKO,d.o.o Rijeka, Korzo 40 potpisati će ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze i to u roku od trideset dana od dana konačnosti ove

Odluke, jer u protivnom, koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj utvrđen je prema kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude koji su bili definirani Dokumentacijom za podnošenje ponude i to:

a) cijenom usluge-omjer 70% od ukupnih kriterija povoljnosti

b) tehnička opremljenost-omjer 20% od ukupnih kriterija povoljnosti

c) visina naknade-omjer 10% od ukupnih kriterija povoljnosti

Prema formuli za izračun povoljnosti ponude,utvrđeno je da je IND-EKO, d.o.o. Rijeka prema danim kriterijima dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Članak 6.

Protiv ove odluke dopuštena je žalba u roku od tri dana od dana primitka iste Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave.

Žalba se podnosi neposredno ili putem pošte, Općini Kostrena, Kostrena, Sveta Lucija 38, koja se žalba dostavlja gore navedenom drugostupanjskom tijelu. Uz žalbu potrebno je priložiti 50,00 kn upravne pristojbe u biljezima sukladno T. br 3. Zakona o upravnim pristojbama.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-15

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr