SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

13.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/ 01, 22/01, 22/07 i 23/07), članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog
područja N-9 i građevinskog područja R-3

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-9 i građevinskog područja R-3, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-9 i građevinskog područja R-3 (u daljnjem tekstu: Plan), pravna osnova, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana, zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati i izvori financiranja izrade prostornog plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 75. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 142. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05, 50/06 i 08/09), stavka 4 članka 103 Odluke o donoše

nju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 07/01, 22/07 i 23/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je grafičkim dijelom Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kartografski prikaz 3c: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite. Grafički prikaz granice obuhvata plana, u prilogu, sastavni je dio ove Odluke. Površina obuhvata Plana je cca 21,3 ha, od čega na građevinsko područje N-9 otpada 14,5 ha, a na građevinsko područje R-3 otpada 2,8 ha. Morski dio iznosi cca 2,0 ha i područje izvan građevnog područja cca 2,0 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Građevinsko područje R3 i dio građevinskog područja naselja N9 predstavljaju izolirano područje u odnosu na cjelinu Općine Kostrena. Područje je gotovo u čitavom opsegu kopnenog dijela okruženo industrijskim postrojenjima, s jedne strane INA Rafinerijom nafte u Urinju, a s druge Termoelektranom Rijeka. Ova izoliranost očituje se ograničenjima, kako u prostornom, tako i u razvojnom smislu.

Naselje Urinj je Prostornim planom uređenja Općine Kostrena označeno kao povijesna graditeljska cjelina, što podrazumijeva zaštitu strukture naselja i gradnju sukladno lokanim uvjetima. Prilikom gradnje, uvjetuje se upotreba tradicionalnih materijala i načina izgradnje, a prema uvjetima nadležnog tijela zaštite spomenika kulture.

Komunalna je infrastruktura, osim odvodnje, izgrađena, ali su nužni zahvati na modernizaciji, sanaciji i obnovi vodovodne i telekomunikacijske mreže, kao i javne rasvjete i niskonaponske mreže. Prostor lučice je djelomično devastiran bespravnom gradnjom, gdje su i česte uzurpacije javnih i ostalih površina.

Zona R3 predviđena za rekreaciju i sport je područje uz obalu mora, koje u cjelini nije podesno za rekreaciju, osim uskog obalnog pojasa. Područje nije predviđeno za stanovanje, ka ni za povremeno stanovanje (kuće za odmor). Poželjniji su razni poslovni sadržaji, te lučke djelatnosti.

Osnovni čimbenik ograničenja razvoja ovog područja je zagađenje zraka, tla i mora, te konstantna buka, a sve uzrokovano industrijskim postrojenjima koji ga okružuju.

Razvojne mogućnosti ovog prostora isključivo se odnose na razvoj postojeće lučice, te pratećih sadržaja u vidu: poslovnih građevina (servisa, usluga i sl), i građevina ugostiteljskih djelatnosti.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi prostornog uređenja i programske smjernice su sljedeće:

- namjenu prostora i prateće sadržaje naselja N-9, način korištenja, i mjere zaštite uskladiti sa neposrednim okruženjem,

- planirati rekonstrukciju dio luke otvorene za javni promet komunalno privezište Podurinj i njenih pratećih sadržaji (poslovni i ugostiteljsko-turistički),

- planirati uređenje sportsko-rekreacijske površine R-3,

- područje šumske vegetacije vrednovati kao tampon naselja i morske obale prema industriji, te u sprečavanju erozije, retenciji oborinskih voda, obogaćivanju zraka kisikom, odnosno, općenito, u poboljšanju ekoloških uvjeta života na ovom području,

- zaštititi prirodne vrijednosti kopnene i morske flore, faune i vegetacije, očuvane dijelove prirodne baštine, te kulturno-povijesno naslijeđe,

- poboljšati prometnu povezanost, kao i kvalitetu postojećih prometnica u funkciji naselja N-9 i komunalnog privezišta Podurinj,

- osigurati parkirna mjesta korisnicima komunalne luke i sportsko-rekreacijskog područja,

- osigurati sustav vodne, energetske i prometne infrastrukture na čitavom području,

- osigurati protupožarnu zaštitu područja izgradnjom hidrantske mreže.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana, uz prijedloge zainteresiranih subjekata.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu mjerila 1:5000. Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspekorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka,

4. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

7. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

8. Hrvatska elektroprivreda, DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka,

9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

10. Hrvatske pošte, Centar pošta Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

11. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

12. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

13. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,

14. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

15. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ »Vodovod«, Dolac 14, 51000 Rijeka,

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena i druga tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

1. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2. Izrada koncepcije Plana (prednacrta prijedloga Plana): u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke,

3. Prethodna rasprava o koncepciji Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

4. Izrada izvješća o prethodnoj raspravi, nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 60 dana od provedene prethodne rasprave,

5. Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

6. Javna rasprava: 30 dana,

7. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

8. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakon o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

9. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

10. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: 60 dana od zaprimanja zahtjeva,

11. Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financira Općina Kostrena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-20

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr