SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

8.

Temeljem članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim
porezima Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09) članak 14. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe:

. koje koriste javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga,

. koje koriste javnu površinu u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu javne površine, u iznosu od 5,00 kn/m2 dnevno.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ove Odluke provodi Porezna uprava - Ispostava Krk, koja pokreće i prekršajni postupak protiv prekršitelja u skladu s kaznenim odredbama.

(2) Za poslove iz prethodnog stavka Poreznoj upravi pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda. (3) Ovlašćuje se Financijska agencija, Sektor poslovne mreže, Regionalni centar Rijeka, Poslovnica Krk obračunavati naknadu koja pripada Poreznoj upravi, te istu uplaćivati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

(4) Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, na temelju odobrenja za korištenje javne površine koje izdaje nadležno tijelo, te provodi postupke nadzora i naplate.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-10-8

Baška, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr