SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

7.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/ 04 i 38/09), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), odredbi Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/ 05) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnih prostora Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška, kao i u poslovnom prostoru na kojem Općina Baška ima pravo raspolaganja i korištenja, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora smatraju se:

1. poslovna zgrada,

2. poslovna prostorija,

3. garaža,

4. garažno mjesto.

Članak 3.

U upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom Općinski načelnik Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik):

1. utvrđuje elemente za određivanje visine zakupnine,

2. donosi plan održavanja, gradnje, kupnje, zamjene i rekonstrukcije poslovnih prostora, odobrava adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora, te odlučuje o ulaganju sredstava u isti,

3. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup, imenuje Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi,

4. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

5. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

6. odlučuje o sklapanju novog ugovora o zakupu sa zakupnikom poslovnog prostora kojemu ističe ugovor o zakupu (u daljnjem tekstu: raniji zakupnik) nakon isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke,

7. obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 4.

Poslovi vezani za upravljanje poslovnim prostorima iz članka 1. i 2. ove Odluke koje obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška sastoje se u predlaganju plana održavanja, gradnje, kupnje, zamjene i rekonstrukcije poslovnih prostora te predlaganju ulaganja sredstava u iste.

II. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Namjenu poslovnog prostora, odnosno djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru utvrđuje Općinski načelnik prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Članak 6.

Promjenu ugovorene djelatnosti može odobriti Općinski načelnik.

Promjena ugovorene djelatnosti može se ugovoriti pod sljedećim uvjetima:

1. ako je zakupnik u određenom poslovnom prostoru obavljao ugovorenu djelatnost najmanje dvije godine do podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. ako zakupnik prihvati promjenu zakupnine, odnosno visinu utvrđenu sukladno članku 22. ove Odluke.

Članak 7.

Dopunu ugovorene djelatnosti može odobriti Općinski načelnik pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u prostoru obavlja najmanje jednu godinu do podnošenja zahtjeva za dopunu djelatnosti.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 8.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u javnom tisku i na web stranicama Općine Baška.

Postupak natječaja, do donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Općinski načelnik za mandatno razdoblje od 4 godine.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika i 2 člana.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Uvjete i postupak natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, na prijedlog Općinskog načelnika, odlukom utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 9.

Iznimno od odredbi članka 8. ranijem zakupniku poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se zakupniku u pisanom obliku.

Ako raniji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen ranijem zakupniku.

Rok iz stavka 3. ovoga članka započinje teći danom predaje pismena pošti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 02/07, 107/07 i 65/09).

Članak 10.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće elemente:

1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine,

3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. iznos jamčevine koju treba uplatiti, a koja jamčevina se ili vraća ili uračunava u iznos zakupnine kod natjecatelja čija je ponuda odabrana,

5. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava,

6. dan i sat kad se može razgledati poslovni prostor koji je predmet natječaja,

7. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji, kao trenutni, ili bivši, zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška, ne ispunjava uredno ili nije uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu, ili koji ima nepodmirenih obveza za poreze i doprinose,

8. odredbu da se najpovoljnijim natjecateljem smatra onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu,

9. odredbu da je najpovoljniji natjecatelj dužan, u roku koji utvrdi Općinski načelnik, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer da će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te da će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem,

10. odredbu da prednost pri sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,

11. odredbu da najpovoljniji natjecatelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku ne sklopi ugovor o zakupu,

12. odredbu da natjecatelj mora ispunjavati zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena poslovnog prostora,

13. odredbu da zakupodavac može odrediti da se ugovor o zakupu sklopi kao ovršna isprava,

14. odredbu o obvezi natjecatelja koji uspiju na natječaju nadoknaditi zakupodavcu troškove objave natječaja,

15. dokumentaciju koju treba priložiti,

16. druge posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Članak 11.

Natjecatelj koji namjerava odustati od natječaja obvezan je, pisanim zahtjevom, svoju ponudu povući prije isteka roka za dostavu ponuda, u protivnom, ako se njegova ponuda utvrdi najpovoljnijom, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 12.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđenog kao posljednji dan za zaprimanje ponuda, otvara i obavlja pregled zaprimljenih ponuda, utvrđuje koje su ponude moguće povučene i zakašnjele, koji natjecatelji ispunjavanju uvjete iz natječaja i daje prijedlog Općinskom načelniku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda, koja udovoljava svim uvjetima natječaja, s najvišom ponuđenom zakupninom.

O postupku otvaranja i pregleda ponuda Povjerenstvo sačinjava zapisnik, koji sadržava podatke o:

. mjestu i vremenu otvaranja i pregleda ponuda,

. članovima Povjerenstva i zapisničaru,

. predmetu i datumu objave natječaja,

. trajanju roka otvorenog za zaprimanje ponuda,

. broju zaprimljenih ponuda,

. zakašnjelim ponudama,

. povučenim ponudama,

. ponudama koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja,

. ponudama koje se pregledavaju i uspoređuju te ponuđeni iznosi zakupnina,

. prijedlogu za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude s obrazloženjem.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi povjerenstva i zapisničar.

Članak 13.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik.

Natjecatelj koji je sudjelovao u postupku natječaja ima pravo podnijeti prigovor na odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koji se podnosi Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke.

Općinski načelnik o zaprimljenom prigovoru mora odlučiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja istoga.

Članak 14.

Jamčevina se utvrđuje u visini tri početne mjesečne zakupnine utvrđene natječajem.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim natjecateljima se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, bez prava na kamate.

Ponuditelj, čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine ukoliko odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 15.

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor u ime zakupodavca potpisuje Općinski načelnik ili osoba koju Općinski načelnik za isto ovlasti.

Članak 16.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni poslovni prostor na korištenje, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. podatke o poslovnom prostoru i zgradi u kojoj se poslovni prostor nalazi (mjesto u zgradi, površina u m2),

3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,

5. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

6. rok na koji se ugovor sklapa,

7. iznos zakupnine i rokove plaćanja,

8. odredbu o obvezi zakupnika snositi troškove iz članka 24. ove Odluke,

9. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak povećanja zakupnine koja će uslijediti u tijeku trajanja zakupa, prema odredbama nadležnog tijela,

10. odredbe o otkazu ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

11. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, o čemu se sastavlja zapisnik,

12. odredbu da zakupodavac može uz prethodnu najavu izvršiti kontrolu poslovnog prostora,

13. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca,

14. odredbu da zakupnik dostavi kao osiguranje plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu, za izlicitiranu zakupninu u visini zakupnine po m2 mjesečno, šest bjanko trasiranih i akceptiranih vlastitih mjenica s klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

15. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava, ukoliko je to određeno natječajem sukladno odredbi članka 10. stavak 1. točka 14. ove Odluke,

16. odredbu da se nakon predaje poslovnog prostora zakupniku, o istom sastavlja zapisnik,

17. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Članak 17.

Ponuditelj, čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku koji, odlukom o odabiru najpovoljnije ponude, utvrdi Općinski načelnik preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se sklapanje ugovora ponuditi sljedećem najpovoljnijem natjecatelju.

Članak 18.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju, odnosno u stanju upotrebe za obavljanje utvrđene namjene.

IV. ZAKUPNINA

Članak 19.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku natječaja, na način da zakupnina ne smije biti niža od iznosa početne zakupnine.

Članak 20.

Početna zakupnina po m2 poslovnog prostora određuje se odlukom Općinskog načelnika prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja i prema trenutno važećim tržišnim cijenama.

Korisnici općinskog proračuna i udruge koje se financiraju iz općinskog proračuna ne plaćaju zakupninu.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 21.

Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor u roku utvrđenom ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik sukladno članku 18. ove Odluke.

Članak 22.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine, a najduže 15 (petnaest) godina.

Članak 23.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu i ovom Odlukom.

Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca vršiti preinaku poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.

Članak 24.

Zakupnik je dužan snositi naknadu za troškove korištenja zajedničkih dijelova zgrade i uređaja, koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrade.

Zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove nastale iz korištenja poslovnog prostora koji je predmet zakupa (struja, voda, troškovi odvoza smeća i čišćenja, komunalna naknada i dr).

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i sl.).

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora, koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan provoditi sve mjere zaštite od požara propisane zakonom kojim se uređuje zaštita od požara, te drugim propisima donesenim na temelju zakona.

VI. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 25.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 26.

Zakupodavac i zakupnik mogu u svako doba sporazumno raskinuti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Članak 27.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko nakon uručenja pisane opomene zakupnik:

. koristi poslovni prostor protivno ugovoru o zakupu ili mu nanosi štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

. u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene ne plati dospjelu zakupninu, ili troškove iz članka 24. ove Odluke,

. bez pisanog odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

. bez pisanog odobrenja zakupodavca daje poslovni prostor u podzakup.

Članak 28.

O otkazu ugovora o zakupu iz prethodnog članka odluku donosi Općinski načelnik.

Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka zakupnik može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Općinski načelnik o zaprimljenom prigovoru mora odlučiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja istoga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poslovnim prostorima Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/94 i 26/97) i Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/01 i 07/03).

Članak 30.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju vrijediti do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-10-7

Baška, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr