SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 8. Ponedjeljak, 15. ožujka 2010.
OPĆINA MATULJI

10.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići
- dio Diraki (NA 11-
3
)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11- 3).

Nositelj izrade i odgovorna osoba za izradu Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11- 3) je načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 2 MIHOTIĆI DIO DIRAKI (NA 11- 3)

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11- 3) je članak 292. stavak jedan alineja dva Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08).

Izrada Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11- 3) (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04) i Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

RAZLOG ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Obveza za izradu Plana je iz Prostornog plana uređenja Općine Matulji, da se za stambeno naselje 2 Mihotići- dio Diraki (NA 11- 3) radi urbanistički plan uređenja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/08). Urbanistički plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

Do izrade i donošenja plana na neizgrađenom dijelu ne mogu se izdavati uvjeti uređenja prostora, te se donošenjem plana omogućuje izgradnja.

OBUHVAT IZRADE PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izrade Plana 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11- 3) utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

Područje obuhvata Plana je ukupne površine 3,16 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 5.

Veći dio obuhvata Plana nalazi se u zaštićenom obalnom pojasu. Prostor unutar obuhvata Plana je većim dijelom izgrađen. Izgrađeni dio područja je 1,82 ha, a neizgrađeni dio je 1,34 ha odnosno ukupna površina obuhvata je 3,16 ha.

Izgrađeni dio obuhvata je građen na osnovu pojedinačnih rješenja o građenju i građevinskih dozvola bez cjelovitog sagledavanja prostora i cjelovitog rješavanja infrastrukture. Prostor je ne racionalno korišten i popunjavan uz postojeće nerazvrstane ceste i puteve te formiranjem novih pristupno kolno-pješačkih puteva. Stoga neizgrađeni

dio nove stambene zone treba temeljiti na realnom programu i potrebama, analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta za infrastrukturu, mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, interesa stanovnika i zaštite okoliša i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Kod izrade Plana treba se koristiti cjelovitim Tekstualnim djelom Prostornog plana uređenja Matulja te Odredbama za provođenje, koje se odnose na zadanu cjelinu.

Građevinsko područje određeno je u pravilu granicama građevinskih čestica i prikazano je u kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i br. 4.10 Građevinsko područje Matulji, Mihotići u mjerilu 1:5000.

Programska polazišta plana zadana su člankom 9. Prostornog plana uređenja Općine Matulja t.j. unutar granica naselja Mihotići treba se organizirati uz postojeće i novo stanovanje. Namjena javnih i društvenih sadržaja po strukturi i veličini naselja vezana je za Matulje kao centralno središte općine. Ostale sadržaje kompatibilne sa stanovanjem kao ugostiteljsko-turistička namjena, gospodarska namjena (poslovna, proizvodna i poljoprivredna), sportsko-rekreativna namjena, sadržaji kulture i zdravstva u privatnom sektoru treba poticati i omogućiti. Površine prometnica i infrastrukturne sustave te javne površine (javno zelenilo i slično) treba planski uskladiti s postojećim i poboljšati postojeće.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- odrediti podjelu područja na posebne prostorne cjeline,

- odrediti osnovnu namjenu površina,

- definirati razmještaj djelatnosti u prostoru,

- odrediti osnove prometne, komunalne i druge infrastrukture te povezanost na lokalne ceste,

- definirati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- odrediti norme i osnovu za uređenje zelenih površina,

- definirati zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje zone i prema potrebi izradu detaljnih planova uređenja,

- odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- uvjetovati zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana ne planira se izrada posebnih stručnih podloga već se primjenjuje Tekstualni i Grafički dio prostornog plana i Odredbe za provođenje.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave »Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotoći - dio Diraki (NA 11- 3).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Plana izrađivat će se u mjerilu 1:2000, na proporcionalno umanjenoj katastarskoj podlozi uklopljenoj u digitalnu orto-foto kartu. Posebno će se izraditi topografska podloga u mjerilu 1: 2000, u koju će se uklopiti katastarska podloga.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija

- HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, Pogon Opatija

- HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- JAVNOG PODUZEĆA KOMUNALAC d.o.o. Opatija

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X. 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o., N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE. Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Plana sukladno zakonskim odredbama.

Članak 11.

Zahvat plana je unutar ZOP-a te se nakon utvrđivanja konačnog prijedloga Plana isti upućuje:

- mišljenje Javnoj ustanovi za prostorno uređenje u Rijeci, 51000 Rijeka, Splitska ulica 2,

- nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Javne ustanove konačni prijedlog Plana se upućuje na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- rok za dobivanje pozitivnog mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje je 30 dana,

- rok za dobivanje suglasnosti Ministarstva je 60 dana. Ako Ministarstvo u navedenom roku ne izda niti odbaci izdavanje suglasnosti, smatra se da je suglasnost izdana,

- donošenje »Odluke o Urbanističkom planu uređenja 2 Mihelići - dio Diraki (NA 11-3) tijekom 2011. godine.

Članak 13.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na neizgrađenom području obuhvata Plana.

Na području izgrađenog dijela Plana dozvoljavaju se rekonstrukcije postojećih građeviina i izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukturne namjene prema odredbama članka 293. i rekonstrukcija za poboljšanje neophodnih uvjeta stanovanja prema članku 299. Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje tijekom izrade plana ne može trajati duže od 2 godine od dana donošenja odluke o izradi plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Izrada Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići dio Diraki (NA 11- 3) financirat će se iz proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/7

Ur. broj: 2156-04-10-1

Matulji, 25. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Željko Grbac, oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=661&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr