SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD BAKAR
Bakar-006

6.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 50/09) u članku 9. stavak 1. briše se alineja ispred riječi iznimno, koja se piše u novi red velikim početnim slovom i predstavlja novi stavak 2. članka 9. Dosadašnji stavak 2. članka 9. postaje stavak 3. U novom stavku 3. dodaje se zarez iza riječi »prava«, a prije teksta: »a čine ga«, te se briše zarez iza riječi »osnovi«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. se mijenja i glasi:

»U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom usvojenici i pastorčad izjednačeni su s djecom iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 14. iza riječi »najamnine« briše se dvotočka i dodaju riječi: »i zaštićene najamnine«.

Članak 4.

U članku 15. na kraju stavka 1., iza riječi »najamnine«, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi »a najviše do iznosa utvrđenog Odlukom Gradonačelnika«.

Članak 5.

U članku 18. stavak 3. riječ »utvrdi« mijenja se riječju »utvrđuje«.

Članak 6.

U članku 19. stavak 2. iza riječi »pokreće se« dodaje se riječ »zahtjevom«, a iza riječi »u pravilu« briše se riječ »putem« i dodaje riječ »po preporuci«.

Članak 7.

U članku 25. stavak 4. riječi »članka 12. stavak 1. točka 2« zamjenjuju se riječima »članak 11. stavak 1. točka 5.«

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu ostvaruju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti ako ispunjavaju:

a) socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b) uvjet prihoda.

Članak 8.

U članku 31. stavak 3. riječi »posmrtnom« zamjenjuju se riječju »dosmrtnom«.

Članak 9.

Članak 43. se mijenja i glasi »Odluke iz članka 12. stavak 3., članka 15. stavak 2., članka 17., članka 18. stavak 3., članka 23., članka 32. stavak 3., članka 34. stavak 2. donijeti će Gradonačelnik«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-10-8

Bakar, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr