SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD BAKAR
Bakar-003

3.

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH, 73/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Grada Bakra

Članak 1.

U članku 2. Odluke o porezima Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/07) iz stavka 1. briše se točka 4. »Porez na korištenje javnih površina«.

Članak 2.

U članku 17. Odluke riječi »temeljem Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 146/05)« zamijenjuju se riječima »temeljem zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika«.

Članak 3.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

»Ako se pravna ili fizička osoba upiše u registar i počne obavljati djelatnost tijekom godine, te ako tijekom godine odjavi djelatnost, odnosno prestane s radom, plaća srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv za tu godinu, ukoliko o istome predoči potvrde izdane od nadležnog Trgovačkog suda odnosno nadležnog Ureda državne uprave.

Ukoliko više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti, porez na tvrtku ili naziv plaća nositelj zajedničke djelatnosti određen sukladno sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak.«

Članak 4.

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna i fizička osoba:

- koja ne obavlja djelatnost,

- koja je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja iz registra u tijeku,

- koja je privremeno obustavila obavljanje obrta sukladno zakonu kojim se regulira obavljanje obrta.

Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost u smislu odredbe stavka 1. podstavka 1. ovog članka ukoliko u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvarila prihod u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dobit, iskazan u prijavi poreza na dobit, odnosno nije ostvarila poslovne primitke u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, iskazan u pregledu knjige primitaka i izdataka.

U postupku dokazivanja statusa obavljanja djelatnosti pravnih i fizičkih osoba u smislu odredbi iz stavka 1. ovog članka uzima se u obzir slijedeća dokumentacija, ovjerena od nadležnih tijela, i to: financijska izvješća, prijave poreza ili izjava o neobavljanju djelatnosti ovjerena od Porezne uprave, rješenje o brisanju ili odjavi iz određenog registra, rješenje o privremenoj obustavi obrta, obrazac BON-1 ili obrazac BON-2 izdan od Financijske agencije, potvrda banke o stanju i prometu po računu, datumu posljednje uplate prihoda i sl.

Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na pravne i fizičke osobe koje se upišu u registar i počnu obavljati djelatnost tijekom godine.«

Članak 5.

U Odluci iza članka 22. podnaslov »4. Porez na korištenje javnih površina« briše se.

Članak 6.

Članak 23., 24., 25. i 26. brišu se.

Članak 7.

U članku 27. Odluke riječi »Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra, Odsjek za financije, proračun i računovodstvo« zamijenjuje se riječima »Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra«.

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 6. koji se primjenjuje od dana stupanja na snagu posebne odluke kojom se reguliraju uvjeti, način i visina naknade za zauzeće javne površine.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-10-4

Bakar, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr