SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA PUNAT
73

7.

Na temelju članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Punat

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;

2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;

3. Nagrada Općine Punat;

4. Zahvalnica Općine Punat.

Članak 3.

Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat 30. studenog radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja iz članka 2. točki 2. - 4. ove Odluke mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

Članak 4.

Javna priznanja Općine Punat, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Punat, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Punat.

Članak 5.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine Punat.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Počasni građanin Općine Punat

Članak 6.

Počasnim građaninom Općine Punat može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Općine Punat, a istakla se naročitim zaslugama za Općinu Punat.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE PUNAT.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Punat na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 17. ove Odluke.

Članak 7.

Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Punat u Hrvatskoj, ali i izvan državnih granica.

2. Nagrada Općine Punat za životno djelo

Članak 8.

Nagrada Općine Punat za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Punat iz sljedećih područja:

- kulture;

- gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.);

- znanosti;

- odgoja i prosvjete;

- zdravstva i socijalne skrbi;

- tehničke kulture;

- športa i tjelesne kulture;

- prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Nagradu za životno djelo čini POVELJA O DODJELI

NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE PUNAT i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje općinski načelnik.

3. Nagrada Općine Punat

Članak 9.

Nagrada Općine Punat je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.

Nagrada Općine Punat može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 8. stavku 2. ove Odluke.

Članak 10.

Nagradu Općine Punat čini POVELJA O DODJELI NAGRADE OPĆINE PUNAT i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje općinski načelnik.

Nagrada Općine Punat koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

4. Zahvalnica Općine Punat

Članak 11.

Zahvalnica Općine Punat je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju te za doprinos razvoju i ugledu Općine Punat.

III. IZGLED POVELJA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

Članak 12.

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Općine Punat sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Punat te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PUNAT. Na sredini povelje je natpis: POČASNI GRAĐANIN OPĆINE PUNAT, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Punat, na dnu u sredini pečat Općine Punat te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama.

Članak 13.

Povelja o Nagradi Općine Punat za životno djelo sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Punat te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PUNAT. Na sredini povelje je natpis: NAGRADA OPĆINE PUNAT ZA ŽIVOTNO

DJELO, oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Punat, na dnu u sredini pečat Općine Punat te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama.

Članak 14.

Povelja o Nagradi Općine Punat sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Punat te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PUNAT. Na sredini povelje je natpis: NAGRADA OPĆINE PUNAT, oznaka godine za koju se dodjeljuje, oznaka područja iz članka 9. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Punat, na dnu u sredini pečat Općine Punat te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama.

Članak 15.

Povelja o Zahvalnici Općine Punat sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Punat te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PUNAT. Na sredini povelje je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE PUNAT, oznaka područja iz članka 11. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Punat, na dnu u sredini pečat Općine Punat te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 16.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik objavljuje pozivni natječaj u jednim dnevnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Punat.

Natječaj se objavljuje u mjesecu kolovozu i ostaje otvoren do 30. rujna. Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju pečat pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u obzir.

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 17.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. mogu dati:

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Punat;

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Punat, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Punat;

- općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;

- pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Punat;

- najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Punat.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Članak 18.

Prijedlog iz članka 17. ove Odluke sadrži:

- podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice);

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Punat, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice);

- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Punat podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 19.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 20.

Općinsko vijeće Općine Punat, na temelju izvještaja iz članka 19. ove Odluke, donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Punat.

Članak 21.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik uručuju povelje o javnim priznanjima Općine Punat.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Članak 23.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/97).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-10-8

Punat, 22. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr