SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA PUNAT
73

5.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 56. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08 i 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. uvjeti i način postavljanja kioska i drugih montažnih objekata i naprava,

2. postupak zakupa javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava,

3. nadzor,

4. pravo prigovora,

5. kaznene odredbe.

Članak 2.

Kiosci i drugi montažni objekti u smislu ove Odluke su: privremeni, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti, lagane konstrukcije, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta te služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Naprave u smislu ove Odluke su: prenosivi objekti koji se postavljaju u svrhu sezonske ili druge prigode prodaje roba te pružanja usluga (klupe, štandovi, stolovi, hladnjaci za sladoled, automati za pop-corn i sl.) i ne smatraju se objektima u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

II. UVJETI I NAČIN POSTAVLJANJA KIOSKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA I NAPRAVA

Članak 3.

Kod postavljanja kioska i drugih montažnih objekata i naprava potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- da ne utječu negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

- da ne predstavljaju dodatni izvor buke, onečišćenja i drugih emisija,

- da predstavljaju nadopunu ugostiteljsko - turističkog sadržaja ponude u mjestu,

- da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu.

Članak 4.

Ispred ugostiteljskih objekata javna površina se može zakupiti za postavljanje stolova i stolica, pod uvjetom da se ne ometa pješački i automobilski promet i ulaz u druge poslovne i stambene objekte.

Članak 5.

Zakupac javne površine dužan je istu održavati čistom i urednom, te za svaku promjenu izgleda, veličine ili namjene zatražiti odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Nakon isteka termina zakupa, zakupac je dužan javnu površinu ostaviti čistom i urednom.

III. POSTUPAK ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA I NAPRAVA

Članak 6.

Javna površina daje se u zakup za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom.

Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava raspisuje općinski načelnik, a provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje općinski načelnik.

Članak 7.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i minimalno sadrži:

1. lokaciju i namjenu objekta,

2. početni iznos zakupnine,

3. vrijeme na koje se javna površina daje u zakup,

4. obvezu uplate jamstvenog pologa u visini od 10% od početnog iznosa zakupnine,

5. rok za podnošenje ponuda,

6. vrijeme i mjesto objave službenih rezultata nadmetanja.

Ponude na javni natječaj upućuju se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici, s oznakom »ne otvarati - za natječaj« preporučenom pošiljkom ili osobno dostavom u pisarnicu Općine Punat.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave u dnevnom tisku.

Temeljem provedenog javnog natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja zapisnik.

Članak 8.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik temeljem zapisnika iz stavka 4. članka 7. ove Odluke, polazeći od:

1. dokaza da ponuđač ispunjava uvjete potrebne za obavljanje određene djelatnosti,

2. dokaza da je ponuđač podmirio sve obveze prema Općini Punat,

3. dosadašnjeg rada i djelovanja ponuđača,

4. ponuđene najviše visine zakupnine,

5. deficitarnosti određene djelatnosti ili interesa Općine Punat za novim poslovnim sadržajem,

6. mogućnost zapošljavanja stanovništva s prebivalištem u Općini Punat,

7. rada tijekom cijele kalendarske godine.

Članak 9.

Javna površina daje se u zakup neposrednom pogodbom za:

1. dnevnu prodaju,

2. organiziranje manifestacija,

3. postavljanje stolova i stolica ispred ugostiteljskih objekata,

4. kada po javnom natječaju nije prispjela niti jedna ponuda,

5. ako ponuditelj - zakupac odustane od zakupa javne površine,

6. ako ponuditelj - zakupac kasni s početkom korištenja javne površine,

7. za javne površine koje se koriste najduže 15 dana godišnje,

8. ako je odlukom iz članka 16. ove Odluke tako predviđeno.

Članak 10.

Međusobni odnosi između Općine Punat kao zakupodavca i korisnika predmetne javne površine kao zakupca, uređuje se ugovorom o zakupu javne površine, osim kod zakupa iz točke 1. stavka 1. članka 9. ove Odluke.

Ugovor o zakupu javne površine minimalno sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. lokalitet i površinu javne površine,

3. djelatnost koja se može obavljati na predmetnoj javnoj površini,

4. iznos zakupnine i dospijeće plaćanja,

5. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

6. otkazni rok,

7. odredbu o prestanku zakupa.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje općinski načelnik.

Članak 11.

Radi pojačanog osiguranja uvjeta ugovora iz članka 10. ove Odluke, općinski načelnik može donijeti odluku o sklapanju ugovora u obliku javnobilježničkog akta.

Troškove sklapanja ugovora iz stavka 1. ovog članka snosi zakupac u cijelosti.

Članak 12.

Zakupac ne smije koristiti javnu površinu prije sklapanja ugovora iz članka 10. ove Odluke.

Članak 13.

Ugovor o zakupu javne površine sklopljen na određeno vrijeme može se na zahtjev zakupca produljiti, ako je to bilo naznačeno u javnom natječaju ili propisano odlukom iz članka 16. ove Odluke.

Članak 14.

Zakupodavac može otkazati zakup javne površine u slijedećim slučajevima:

1. ako zakupac ne koristi javnu površinu u razdoblju navedenom u ugovoru,

2. ako zakupac da javnu površinu u podzakup,

3. ako zakupac koristi javnu površinu za djelatnost koja nije navedena u ugovoru,

4. ako zakupac ne plati zakupninu i ostale obveze navedene u ugovoru u roku od 15 dana od dospijeća,

5. u slučaju prenamjene javne površine,

6. ako zakupac samoinicijativno postavi ili poveća kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu, odnosno poveća površinu korištenja.

Članak 15.

Ako zakupac ne ukloni kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu u predviđenom roku, rješenjem komunalnog redara isti će se ukloniti o njegovu trošku.

Kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu uklonjenu na način iz stavka 1. ovog članka zakupac je dužan preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i čuvanjem kioska, drugog montažnog objekta, odnosno naprave.

Ako zakupac ne preuzme kiosk, drugi montažni objekt, odnosno napravu u roku 30 dana i ne podmiri sve obveze prema zakupodavcu, kiosk ili drugi montažni objekt ili naprava će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine.

Članak 16.

Općinski načelnik će odlukom preciznije utvrditi lokacije za zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava, vrijeme zakupa, iznos zakupnine te način davanja u zakup.

IV. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar.

Komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje kioska ili drugog montažnog objekta ili naprave u slučaju kada su isti postavljeni na javnoj površini bez sklopljenog ugovora o zakupu.

V. PRAVO PRIGOVORA

Članak 18.

Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po provedenom javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina te rješenja komunalnog redara, stranka može uložiti prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od primitka akta.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu na javnu bez sklopljenog ugovora o zakupu,

2. koristi javnu površinu veću od one utvrđene ugovorom o zakupu.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn na licu mjesta kaznit će se fizička osoba, odnosno obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti:

- Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata i naprava (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/09);

- Odluka o naknadama za pojačano održavanje javnih površina (KLASA: 021-05/04-01/10; UR. BROJ: 2142-02- 01-04-4 od 13. svibnja 2004. godine).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 22. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr