SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

15.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09 ), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Grada Malog Lošinja u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuju se javne potrebe u kulturi , raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju kulturnih programa ustanova i udruga u kulturi na području Grada Malog Lošinja u 2010. god, sukladno pojedinačnim programima ustanova i udruga, te sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

- sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programe),

- osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i ne knjižne građe, proširenju prostornih uvjeta matične službe i održavanju mreže područnih odjela,

- osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi eminentnih hrvatskih i stranih umjetnika,

- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,

- investicijsko održavanje i adaptacija objekata sa namjenom u kulturi te opremanje istih,

- osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu iznose 11.854.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2010. god. provodit će se kroz slijedeće ustanove i udruge u kulturi te razne programe, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Ustanove u kulturi 5.050.000,00 kn

1.1. Pučko otvoreno učilište 2.630.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.734.000,00 kn

- za programe 345.000,00 kn

- za opremanje 446.000,00 kn

- za investicijske projekte 105.000,00 kn

Redovna djelatnost

Osiguravaju se sredstva za plaće u iznosu od 1326.000,00 kn za isplatu plaća prema Kolektivnom ugovor. Za Grad Mali Lošinj izračun je na bazi jednog djelatnika manje nego u 2009. godini te za 1 posto više u odnosu na masu od prošle godine (sa jednim djelatnikom manje). Za materijalne rashode osigurava se iznos od 395.000,00 kn.

Grad Mali Lošinj sudjeluje u općim poslovima za financiranje plaća s iznosom od 764.000,00 kn ili 58 posto, a za materijalne rashode s iznosom od 282.000,00 kn ili 71 posto, ostalo pokriva Grad Cres.

Program Kultura

Pučko otvoreno učilište, kojeg je osnivač Grad Mali Lošinj, ustanova je koja pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost i djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost te muzejsko-galerijska djelatnost u Cresu.

Program Obrazovanje

Obrazovanje se odvija putem Osnovne glazbene škole Josipa Kašmana, u matičnoj školi u Malom Lošinju i područnom odjelu u Cresu, kroz individualni i grupni rad u petodnevnom radnom tjednu, u popodnevnoj smjeni, a sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i zakonu o umjetničkom obrazovanju. Osim redovnog programa verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, javnost rada Škola će osigurati uključivanjem u glazbene programe od lokalnog značaja te obilježavanjem važnih datuma i blagdana.

Programska djelatnost

Kroz programsku djelatnost organizirati će se kvalitetne kazališne predstave gostujućih kazališnih kuća namijenjene odraslim osobama, mladima i djeci. Ustanova će surađivati s lokalnim amaterskim kazalištem JAK pružajući potporu u osiguranju prostornih uvjeta. Osigurat će se broj kino predstava na prošlogodišnjem nivou odnosno oko tri naslova u tjednu. Koncertna aktivnost odvijati će se prigodom obilježavanja blagdana i važnih datuma, posebno i pojačano u vrijeme turističke sezone uz nastupe renomiranih hrvatskih i stranih izvođača te uključivanjem lokalnih izvođača. Projekt Dani Josipa Kašmana najvažniji je samostalni projekt ustanove. Kao suorganizator ustanova će pružati tehničku i organizacionu potporu održavanju kvalitetnih projekata, kao što je Jazz festival i sl. Aktivnosti će se izvoditi samostalno i u suradnji s nadležnim službama u Gradu i Turističkom zajednicom grada.

Predviđaju se sredstva u visini od 345.000,00 kn od čega Grad Mali Lošinj participira sa 52 posto u ukupnoj programskoj djelatnosti ili 180.000,00 kn, a Grad Cres sa 48 posto odnosno 165.000,00 kn.

Investicijski projekti

Nastavit će se sa radovima na uređenju Kina V. Nazora u sklopu kojeg će se kroz tekuće i investicijsko održavanje nastaviti s uređenjem ljetne terase u iznosu od 47.000,00 kn (nova željezna ulazna varata, popravak dijela zida na ljetnoj terasi) te će se kroz uredsku opremu i namještaj, u visini od 53.000,00 kn, nabaviti razglas, reflektori i ostala oprema kao i 5.000,00 kn za nabavu novih zavjesa kao sitni inventar ustanove.

Opremanje-Glazbena škola

Opremanje se odnosi na matičnu Glazbenu školu u Malom Lošinju gdje će se nabaviti sportska i glazbena oprema u vrijednosti od 4.000,00 kn te će se kroz tekuće i investicijsko održavanje zamijeniti sedam unutarnjih prozora u vrijednosti od 20.000,00 kn, a za područnu glazbenu škola u Cresu nabaviti će se opreme u vrijednosti od 1.000,00 kn.

1.2. Gradska knjižnica i čitaonica 886.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 766.000,00 kn

- za nabavku knjižne građe i opreme 120.000,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica je ustanova koja je izdvojena iz Pučkog otvorenog učilišta i djeluje kao samostalna ustanova od 1. 10. 2006. god. Prva knjižnice i čitaonice osnovana je davne 1887. god.

Redovan djelatnost /nabavka knjiga/ uređenja

Osnovni zadatak ustanove je nabavka i obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe, izrada biltena i kataloga, osiguranje pristupačnosti, korištenje i posudba knjižne građe te protok informacija. KIČ ima odjele za odrasle, djecu, čitaonički prostor, prostor za korištenje elektroničkih medije, prostor za studijski rad, referentnu i zavičajnu zbirku. Osnovna i urgentna potreba i dalje je proširenje sadašnjeg skučenog prostora Knjižnice i čitaonice. Knjižna građa nabavlja se sredstvima Grada i Ministarstva kulture. Knjižnica ima ogranke u Velom Lošinju, Nerezinama, Ćunskom i Unijama. Knjižnica i čitaonica u Malom Lošinju otvorena je za korisnike 40 sati tjedno, a ogranci u Nerezinama i Ćunskom 14 sati tjedno, Unijama 4 sata tjedno, te u Velom Lošinju sa 3 sata na 14 sati tjedno.

Za plaće se osigurava iznos od 652.000,00 kn za isplatu temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike u kulturi u što je uključen i odgovarajući iznos koji nije bio osiguran prošle godine, a povećanje mase za plaće planira se za 1 posto više u odnosu na prošlu godinu.

Za materijalne rashode osigurava se iznos od 114.000,00 kn, a za nabavku nove knjižne građe iznos od 120.000,00 kn.

1.3. Lošinjski muzej 1.534.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.262.000,00 kn

- za ulaganje u održavanje muzej.

objekata-postava 62.000,00 kn

- za opremanje glavne čuvaonice 5.000,00 kn

- za otkup i restauraciju muzejske građe 40.000,00 kn

- za programsku aktivnost 105.000,00 kn

- za promidžbu i izdavaštvo 55.000,00 kn

- za rekognosciranje podmorja 5.000,00 kn

Lošinjski muzej izdvojen je, kao zasebna ustanova, iz Pučkog otvorenog učilišta u rujnu 2007. godine. Rad muzeja organiziran je u četiri muzejska prostora, palači Fritzy u kojoj su smještene Umjetničke zbirke Maloga Lošinja i ured Muzeja, muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju, Gradskoj vijećnici i loggi u Osoru u kojoj je smještena Arheološka zbirka te palači Kvarner u kojoj će se smjestiti postav Apoksiomena. Osim osnovne djelatnosti sakupljanja, zaštite i dokumentiranja muzejske građe, ustanova će raditi na zaokruživanju i dorađivanju stalnih postava.

Redovna djelatnost

U okviru redovne djelatnosti planirani su materijalni rashodi u iznosu od 278.000,00 kn i plaće u iznosu od 964.000,00 kn prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi te povećanje mase plaće za 1 posto u odnosu na prošlu godinu. Planirano je popunjavanje jednog novog radnog mjesta na neodređeno vrijeme prema novom Pravilniku o unutarnjem redu ustanove i to radno mjesto muzejskog tehničara kojim se zamjenjuje dosadašnje radno mjesto vodiča-biljetera, do sada popunjenog temeljem ugovor na određeno radno vrijeme.

Održavanje muzejskih objekata/postava

U Umjetničkim zbirkama-palači Fritzy uložiti će se 30.000,00 kn i to: za nabavku materijal i dijelova za tekuće i inv. održavanje za potrebe rasvjete u velikoj dvorani te za novi sustav vješanja slika (galerija i velika dvorana), ukupno 10.000,00 kn; za manje zahvate na dovršenju stalnog postava Zbirke Mihičić te održavanje klime, protuprovalnog i protupožarnog sustava ukupno 15.000,00 kn te za nabavku polica u muzejskoj knjižnici 5.000,00 kn.

U muzejsko-galerijskom prostoru Kule uložiti će se 12.000,00 kn i to: za tekuće održavanje klime, protuprovalnog i protupožarnog sustava 5.000,00 kn te 7.000,00 kn za razne usluge za potrebe obnove postava.

U Arheološkoj zbirci Osor uložiti će se 20.000,00 kn i to za usluge tekućeg održavanja klime, protuprovalnog i protupožarnog sustava, izradu izložbenih panoa, prijamnog pulta te dopunu rasvjete loggie.

Opremanje glavne čuvaonice

Ustanova će raditi na opremanju novouređene glavne čuvaonice nabavkom polica u visini od 5.000,00 kn.

Otkup i restauraciju muzejske građe

Osigurat će se sredstva u visini od 35.000,00 kn za otkup muzejskih izložaka (dijelovi foto studia i fotografije) te 5.000,00 kn za restauraciju izložaka iz stalnog postava.

Programska aktivnost

U okviru programskih aktivnosti Muzej će kroz galerijsku djelatnost organizirati više izložbi od kojih tri studijske izložbe (»Narodne nošnje lošinjskog otočja«, »Mario Decleva« i izložba o Franu Kršiniću / ili raspelu sa Suska), jednu gostujuću izložbu (karikatura) i 8 likovnih izložbi. Ukupno će se izdvojiti 100.000,00 kn, a za dvije studijske izložbe koristiti će se i odobrena sredstva Primorsko- goranske županije i Ministarstva kulture.

Organizirat će se i muzejska radionica s temom nastanka i izrade stripa za djecu i mlade.

Promidžba i izdavaštvo

Radi bolje prezentacije na tržištu ustanova će utrošiti 40.000,00 kn i to za likovno oblikovanje i grafičku pripremu panoa, transparenata i postera za city light 10.000,00 kn; za izradu city lighta 20.000,00 kn te 10.000 kn za ostale usluge (kaširanja, transparenti, suveniri).

Ustanova planira reprint vodiča po Umjetničkim zbirkama u iznosu od 15.000,00 kn.

Rekognosciranje podmorja

Osigurat će se sredstva u visino do 5.000,00 kn za sudjelovanje kustosice ustanove u projektu rekognosciranja našeg akvatorija.

2. Udruge u kulturi 887.000,00 kn

Grad Mali Lošinj podržava razne oblike udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma sve u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanja slobodnog vremena građana, posebice djece i mladeži.

2.1. Kazalište JAK 50.000,00 kn

Planiraju se dvije premijerne predstava i zadržavanje određenog broja starih predstava, za opremu predstava i vanjske suradnike planira se 25.000,00 kn, za nabavku i održavanje tehnike i ostale troškove 10.000,00 kn, za gostovanja 10.000,00 i promidžbu 5.000,00 kn.

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana 180.000,00 kn

Za redovnu djelatnost: plaće dviju zaposlenika osigurava se 180.000,00 kn.

2.3. Folklorna grupa Manfrina 17.000,00 kn

Osiguravaju se sredstva za kupnju materijala za obnovu i izradu novih nošnji te za sudjelovanje na smotri.

2.4. Folklorna grupa Studenac 5.000,00 kn

Izvorno folklorno društvo koje promiće izvorne nerezinske običaje, pjesme i plesove. Redovni troškovi za izradu nošnji i participacija u sudjelovanju na smotri folklora.

2.5. Lošinjske mažoretkinje 30.000,00 kn

Rad sa dva uzrasta mažoretkinja, osiguravaju se sredstva, u većem dijelu, za vođenje i koreografiju.

2.6. Društvo naša djeca 35.000,00 kn

Okupljanje djece i djelovanje kroz tri ogranka (Mali Lošinj, Nerezine i Ćunski), rad u više sekcija i radionica (likovna, aviomodelarska), obilježavanje prigodnih datuma i dana, zaštita okoliša.

2.7. Ogranak Matice hrvatske 15.000,00 kn

Redovna djelatnost, tiskanje prijevoda knjige »Otok i druge priče« te književna večer o životu i djelu Vlade Gotovca.

2.8. Ogranak Katedre Čakavskog Sabora 10.000,00 kn

Redovna djelatnost, pretisak Lijepa mare, 2.izdanje Kvarnerskog otočnog lucidarija.

2.9. Zavičajni klub studenata 25.000,00 kn

Po dostavi programa za redovnu djelatnost.

2.10. Harmonija, Ćunski 5.000,00 kn

Redovna djelatnost očuvanja tradicije maslinarstva u Ćunskom, održavanje objekta i okoliša.

2.11. Lošinjsk karneval 10.000,00 kn

Organiziranje zimskih i ljetnih karnevalskih zabava, izrada kostima, sudjelovanje na smotrama za odrasle i djecu.

2.12. Zavičajno društvo Puntari 7.000,00 kn

Za sanaciju kapele Sv. Antuna Opata.

2.13. Zajednica Talijana 30.000,00 kn

Redovna djelatnost na projektima kulture, obrazovanja, sportu i ostalim programima: tečajevi talijanskog, nastup i gostovanje pjevačkog zbora, izložbe i obilježavanje jubileja

2.14. Klapa Čikat 6.000,00 kn

Redovan djelatnost, afirmacija i izvođenja autohtonih klapskih pjesama, nabavka odijela i instrumenta.

2.15. Osorske glazbene večeri 450.000,00 kn

Redovna djelatnost organiziranja ljetnog programa klasične muzike u Osorskoj katedrali. Osim gradske potpore sufinanciranje Ministarstva kulture sa 250.000,00 kn i ostalih donatora sa 100.000,00 kn.

2.16. Društvo Sv. Frane, Nerezine 5.000,00 kn

Redovna djelatnost istraživanja, valoriziranja i publiciranja povijesti življenja na otocima i u iseljeništvu, izdavanje publikacije, susreti izložba.

2.17. Klapa Augusta 7.000,00 kn

Redovna djelatnost kroz održavanje, unapređivanje i promociju ženskog klapskog pjevanja, obrada klapskih pjesama, edukacija voditelja klape te sudjelovanje na smotrama.

3. Ostali programi 165.000,00 kn

3.1. Glazbene aktivnosti 135.000,00 kn

3.1.1. Jazz festival 100.000,00 kn

Organizacija 6. Jazz festivala (honorari, putni troškovi, smještaj, tehnika i promidžba), gostovanje renomiranih inozemnih i domaćih jazz i srodnih glazbenika uz tehničku i organizacijsku pomoć ustanove Pučkog otvorenog učilišta (Korisnik i organizator Umah fashion d.o.o.).

3.1.2. Udruga Glazbena rotacija 35.000,00 kn

Redovna djelatnost udruge s ciljem podrške mladim glazbenim talentima, održavanje koncerata, edukacija djece i mladeži na glazbeno-scenskom i tehničkom planu.

3.2. Znanstvena aktivnost 30.000,00 kn

3.2.1. Hrvatsko filozofsko društvo 30.000,00 kn

Sufinanciranje organizacije i održavanja 9. Lošinjskih dana bioetike i 6. Bioetičkog foruma za jugoistočnu Europu.

4. Djelatnost medija 255.000,00 kn

Potpore provedbi redovnih programa tiskanog, audio i vizualnih medija od interesa za Grad.

4.1. Avix-za Otočki vjesnik 33.000,00 kn

Sufinanciranje izdavanja mjesečnog lista Otočki vjesnik.

4.2. Radio Lošinj-radio Jadranka 150.000,00 kn

Sufinanciranje emitiranja redovnog svakodnevnog radijskog programa.

4.3. Ostali mediji 72.000,00 kn

Emitiranje emisija Kanala Ri s temama sa područja Grada Malog Lošinja te sufinanciranje i izdavanja otočkog priloga Novog lista.

5. Programska aktivnost ureda 437.000,00 kn

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma, gradskih manifestacija i blagdana s ciljem kvalitetnijeg osmišljavanja i provedbe istih kako u samom gradu tako i okolnim mjestima.

Financirati će se razni projekti i manifestacije od gradskog interesa uz suradnju sa ustanovama u kulturi, Turističkom zajednicom Grada,i raznim udrugama u kulturi i projektima pojedinaca u umjetničkoj djelatnosti, na način da se za promidžbu i informiranje osigura 7.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge 100.000,00 kn, za ostale usluge 55.000,00 kn, za reprezentaciju 25.000,00 kn te za ostale nespomenute rashode 250.000,00 kn.

6. Kapitalna ulaganja u objekte kulture 5.060.000,00 kn

Obveza je Grada kontinuirana zaštita i očuvanje kulturnih dobara te kapitalna ulaganjae u objekte kulture temeljeno na posebnim zakonskim odredbama i potrebama zajednice da njeguje i čuva te unapređuje kulturna dobra.

6.1. Palača Kvarner-Apoksiomen 5.000.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacija rekonstrukcije objekta i muzejskog postava sa ciljem trajnog smještaja Apoksiomena u iznosu od 850.000,00 kn te, nakon ishođenja potrebnih suglasnosti, početne radnje na izgradnji Muzeja

Apoksiomena u iznosu od 4.150.000,00 kn. U investiciji se očekuju kapitalne donacije Regije Veneto u visini od 1.000.000,00 kn.

6.2. Crkvica Sv. Andrije, Ilovik 20.000,00 kn

Nastavak radova na arheološkom lokalitetu.

6.3. Crkva Sv. Antuna, Punta Križa 40.000,00 kn

Sufinanciranje radova na obnovi kapelice.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje, daje prijedloge i podnosi izvješće o ostvarivanju programa.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 612-01/10-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr