SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/08 (36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izboru članova
Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/03)

- u članku 4. riječi »Gradsko vijeće« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 5. riječi »Poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 6. brišu se riječi »član Pogravarstva Grada,«.

Članak 4.

U članku 20. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 39. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 40. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/10-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr