SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

13.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi priključenja, naknada te provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Općine Kostrena za koje se ovom Odlukom utvrđuju obveze vlasnika

građevina te uvjeti i postupak priključenja građevina na području Općine Kostrena (dalje u tekstu: komunalna infrastruktura) su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda (sustav javne fekalne kanalizacije).

Članak 2.

Vlasnici svih građevina postojećih ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Kostrena, dužni su svoje građevine priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, osim u slučaju kad su ovom Odlukom izuzeti od obveze tog priključenja.

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju gradnju je potrebna građevna dozvola prema Zakonu o gradnji, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremena građevina za potrebe javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o gradnji i za čiju izgradnju nije potrebna građevna dozvola.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ali se pri tom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda (vodovodni priključak) koji počinje od spoja s distributivnom vodovodnom cijevi, završava se vodomjerom, uključivši i okno vodomjera. Okna vodomjera se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj uporabi građevine.

Smatra se da građevina ima onoliko vodovodnih priključaka koliko u vodomjernom oknu ima vodomjera.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi koji građevinu spajaju s oknom vodomjera.

Članak 5.

Priključenjem na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda - javnu kanalizaciju, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda od točke spoja sa sustavom javne kanalizacije do revizionog okna, uključivši i reviziono okno, na kojeg se priključuje interna kanalizacijska instalacija građevine (kanalizacijski priključak). Reviziona okna se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu spajaju sa revizionim oknom.

Članak 6.

U pravilu svaka građevina mora imati vlastiti kanalizacijski priključak.

Obveza priključenja na sustav javne kanalizacije odnosi se samo za svaku građevinu zasebno.

Izuzetno više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tome postoji sporazum svih vlasnika građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

Članak 7.

Privremene građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu samo privremenim priključcima koji u tehničkom smislu moraju biti izgrađeni na način da se poštuje njihov privremeni karakter.

Uklanjanjem privremene građevine uklanjaju se i izgrađeni privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu Komunalno društvo).

Članak 9.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu najkasnije

- u roku od dva mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture na području na kojem se nalazi građevina,

- u roku od dva mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena.

Članak 10.

Izuzete su od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i ne mogu se suglasno ovoj Odluci obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima i na područjima Općine Kostrena, na kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom (vodovodna mreža) ili za odvodnju otpadnih voda (kanalizacijska mreža).

Odredba iz stavka 1 vrijedi do ispunjenja uvjeta za priključak na javnu vodovodnu mrežu odnosno javnu kanalizacijsku mrežu.

Članak 11.

Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 8. ove Odluke može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Podnositelji zahtjeva novoizgrađenih građevina, moraju zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 11. i 12. ove Odluke, priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika: građevnu dozvolu, dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine te ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Podnositelji zahtjeva već izgrađenih građevina koje su prestale biti izuzete obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu, moraju zahtjevu za priključenje priložiti u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika: dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine te ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Komunalno društvo će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu provesti postupak i donijeti rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko - tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko - tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, i to po pravilniku općeg upravnog postupka budući da ove poslove obavljaju kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 13.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku,

- tehničko - tehnološke uvjete priključenja,

- rokove za ispunjenje tehničko tehnoloških uvjeta priključenja građevine.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 12. stavak 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka se po konačnosti dostavlja na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena.

Članak 14.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni i kanalizacijski priključak zasebno, te obavezno mora sadržavati: vrstu priključka sa rokom izgradnje, mjesto priključka i građevinu na koju se odnosi, cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom, iznosom, rokom i načinom plaćanja troškova.

Primjerak Ugovora o priključenju dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena.

Članak 15.

Vlasnici nekretnina iz članka 3. stavak 2. ove Odluke, ukoliko žele biti priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, moraju pismenim zahtjevom upućenom komunalnom društvu inicirati postupak potrebe tog priključenja, pri čemu se i na takvo priključenje na odgovarajući način primjenjuju uvjeti i postupak predviđen ovom Odlukom za sve obavezne priključke.

Komunalno društvo može udovoljavanje zahtjeva za priključkom na infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom iz stavka 1. ovog članka uvjetovati i istovremenom izgradnjom objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda, ukoliko postoje uvjeti za priključenje na javnu kanalizaciju i istovremenim podnošenjem zahtjeva za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu, u slučaju da korištenje vode nije moguće bez istovremenog izazivanja produkcije otpadnih voda.

Ukoliko gradilište na kojem će biti izgrađena građevina, za koju suglasno ovoj Odluci nastaje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, bude priključeno na komunalnu infrastrukturu suglasno ovom članku, vodovodni i kanalizacijski priključak izgradit će se kao trajni priključak za potrebe građevine koja treba biti izgrađena.

Članak 16.

Postupak premještaja već izgrađenih komunalnih priključaka, odnosno postupak odvajanja vodovodnih priključaka, kao i postupak uklanjanja izgrađenih priključaka, svojim zahtjevom komunalnom društvu o navedenim potrebama, iniciraju vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije potrebe se odvajanje vodovodnog priključka vrši.

Na postupak premještaja komunalnih priključaka, odnosno odvajanja vodovodnih priključaka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka.

Sve poslove vezane uz premještaj komunalnih priključaka, odnosno odvajanje vodovodnih priključaka kao i uklanjanja izgrađenih priključaka izvodi komunalno društvo, a troškove snose vlasnici građevine.

Članak 17.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko - tehnološki uvjeta za priključenje, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dani uvjeti.

III. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 18.

Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitke vode izvršit će se pod slijedećim tehničko- tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode kojeg o svom trošku postavlja i održava vlasnik postavlja se na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode (reducir ventil) kojeg ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog okna uz obvezu ugradnje brojila utroška vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 19.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvršit će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode iznosi 1 150 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu, struju, HT ili plinskih instalacija,

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku od tri mjeseca od priključenja,

- revizijsko okno mora biti pokriveno lijevano - željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti

- dvije ili više građevina u pravilu ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak.

Članak 20.

Kanalizacijski priključak može se izvesti kao stalni ili privremeni priključak.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda, dok se privremeni priključak izvodi za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se komunalno društvo da internim aktom podrobnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 22.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

Članak 23.

Podnositelj zahtjeva plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za izvedbu komunalnog priključka komunalnom društvu na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova iz članka 13. ove Odluke.

Za slučajeve kada zahtjev za priključkom podnositelj podnosi tijekom izvođenja radova na izgradnji primarnih kanalizacijskih kolektora kojim se podnositelju zahtjeva stvaraju uvjeti za omogućavanje priključenja na javni sustav odvodnje, Općina Kostrena će posebnom Odlukom utvrditi visinu stvarnih troškova izgradnje priključka koju snosi podnositelj.

Članak 24.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

V. IZVRŠENJE I NADZOR

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena - komunalni redar vrši nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke, te provodi kontrolu da li su pojedini objekti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci, kao i da li njihovi priključci i interne instalacije vodovoda i kanalizacije odgovaraju tehničko-tehnološkim uvjetima koji proizlaze iz ove Odluke.

U obavljanju nadzora ovlaštene službene osobe Odjela mogu od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 9. stavak 2. ove Odluke)

- u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 12. stavak 3. ove Odluke)

- u roku od 30 dana od dana stjecanja uvjeta za priključenje ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (članak 17. ove Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 27.

Globom u iznosu od 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik nekretnine ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u rokovima iz članka 9. ove Odluke

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu na način određen rješenjem o priključku građevine (članak 13. stavak 1. ove Odluke).

Članak 28.

Prekršajni nalog iz članka 26. i 27. ove Odluke izdaje komunalni redar.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

U roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, komunalno društvo, dužno je izraditi Popis svih postojećih građevina na području Općine Kostrena koje su se dužne priključiti na komunalnu infrastrukturu, s obzirom da postoje uvjeti za njihovo priključenje, a nisu priključene, kao i građevina koje su priključene na javni kanalizacijski sustav, a da način njihovog priključenja ne odgovara tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja utvrđenih ovom Odlukom i internim aktom iz članka 17. ove Odluke, te taj Popis dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena.

Općina Kostrena će na temelju Popisa iz stavka 1 ovog članka, u roku od najkasnije 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke uputiti pisanu obavijest vlasnicima (suvlasnicima) izgrađenih građevina za koje postoje uvjeti za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, a nisu priključeni na nju, o obvezi priključenja sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-12

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr